DVADESET I PETA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

472

Na osnovu člana 71. Poslovnika o radu Skupštine opštine Sremski Karlovci (“Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 13/08)) ,

S A Z I V A M

DVADESET I PETU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

SREMSKI KARLOVCI

Sednica će se održati 9. FEBRUARA 201 6 . godine ( UTORAK) sa početkom u 1 8,00 ČASOVA ,u zgradi MAGISTRATA, Trg Branka Radičevića broj 1. (Svečana sala)

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D n e v n i r e d

1. Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Sremski Karlovci za 2015. godinu

2. Predlog Plana generalne regulacije Sremskih Karlovaca

3. Predlog Odluke o o građevinskom zemljištu

4. Predlog Odluke o spratnosti objekata u postupku ozakonjenja objekata

5. Predlog rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove Opštine Sremski Karlovci

6. Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Sremski Karlovci za 2015. godinu

7. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi opštine Sremski Karlovci

8. Predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Sremski Karlovci za 2015.godini

9. Predlog Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Sremski Karlovci za 2016. godinu

10. Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem JKP “Belilo“ Sremski Karlovci za 2015.godinu

11. Razmatranje Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci za 2015.godinu

12. Predlog rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci

13. Predlog rešenja o razrešenju zamenika predsednika Opštinske izborne komisije opštine Sremski Karlovci

14. Predlog rešenja o imenovanju zamenika predsednika Opštinske izborne komisije opštine Sremski Karlovci

15. Pitanja i predlozi odbornika

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Mr Žarko Dimić,s.r.