obrazac-1-tabele-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja 2017

obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja 2017

 

На основу члана 18. и 19.Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15), члана 4, 6 и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ брoj 126/14) и члана 61. Статута општине Општине Сремски Карловци, („Сл. лист општине Сремски Карловци“ бр. 12/08 и 17/12),  председник општине Сремски Карловци расписује:

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Сремски Карловци у 2017. години

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Сремски Карловци; заштити и развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Сремски Карловци за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

 

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Сремски Карловци у 2017. години, опредељена су Одлуком о буџету општине Сремски Карловци за 2017. годину (Сл. лист општине Сремски Карловци бр. 39/2016) у износу од 3.000.000,00 динара.

 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 1.500.000,00 динара.

 

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

 

II ПРАВО УЧЕШЋА

 

На конкурсу може учествовати:

 

 

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Сремски Карловци;

 

 1. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Сремски Карловци.

 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

 

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

 

Учесник конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

 

Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта.

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

 

 • Значај пројекта са становишта:

 

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;

 

 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

 

 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

 

 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 • Утицај и изводљивост са становишта:

 

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

 

 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

 

 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

 

 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 • Капацитети са становишта:

 

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;

 

 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
 • Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

 

 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

 1. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

 

 • да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда;

 

 • доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Сремски Карловци;

 

 1. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

 

 1. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

 

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група;

 

 1. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.

 

IV РОКОВИ

 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“: од 24.01.2017. године до 09.02.2017. године.

 

Датум објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ биће објављен на сајту Општине Сремски Карловци.

 

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу достави у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Сремски Карловци  www.sremskikarlovci.rs (Образац 1– пријава и Образац 1 – табела).

 

Учесник конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 

 1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;

 

 1. решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

 

 1. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

 

 1. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

 

 1. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

 

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије, која уз предлог за чланове комисије, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

 

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије Сремски Карловци. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

 

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“: од 24.01.2017. године до 09.02.2017. године.

 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту општине Сремски Карловци, www.sremskikarlovci.rs , где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

 

 

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Сремски Карловци, ул., Tрг Бранка Радичевића 1, Сремски Карловци са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Сремски Карловци у 2017. години”.

 

Образац 1 (пријава и табела) са јасним називом подносиоца пројекта, доставити и на CD-у.

 

Конкурсни материјал се не враћа.

 

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

 

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на сајту општине  Сремски Карловци www.sremskikarlovci.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 8 до 13 часова на телефоне: 021/6853014.