На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09) и члана 61. став 1. тачка 1. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 12/08 и 17/12), члана 8. Одлуке о Буџету Општине Сремски Карловци за 2017. годину („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 39/16) председник Општине Сремски Карловци дана 31. јануара 2017. године расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

I

 

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса за Општину Сремски Карловци за 2017. годину.

 

II

 

Право учешћа на конкурсу имају организације и удружења грађана која имају седиштеу Сремским Карловцима или обављају делатност у Сремским Карловцима

 

III

 

Јавни интерес подразумева:

 • социјалне заштите,
 • борачко – инвалидске заштите,
 • заштита лица са инвалидитетом,
 • хуманитарних програма,
 • заштите животне средине,
 • друштвена брига о деци,
 • задовољавање потреба младих,
 • програм заштите људских права и
 • друге програме којима се задовољавају јавне потребе

 

IV

 

Додељена средства се морају реализовати најкасније до 31. децембра 2017. године.

 

 

 

 

V

 

Пријаве на конкурс се подносе на јединственом обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Уз пријаву подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

 • статут
 • доказ о упису у одговарајући регистар надлежног органа,
 • идлуку надлежног органа о усвајању програма рада за текућу годину,
 • одлуку надлежног органа о усвајању пројекта којим се конкурише,
 • доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске организације, ако се програм или пројекат тако реализује у случајевима када се конкурише за недостајућа средства,
 • опис програма или пројкта са финансијским планом,
 • изјаву да не користи средства од других извора финансирања у случајевима када конкурише за финансирање целог програма или пројекта.

 

VI

 

Приликом одређивања висине средстава за доношење одлуке о избору програма којим се из буџета Општине Сремски Карловци додељују средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финасирање програма од јавног интереса за Општину Сремски Карловци, полази се од следећих критеријума:

 • област у којој се реализује програм или пројекат, дужина трајања, број лица која се укључују у програм или пројекат, могућност развијања програма или пројекта и њихова одрживост,
 • циљеви који се постижу, пре свега, обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм или пројекат спроводе,
 • суфинансирање програма из других извора,
 • подстицање солидарности, заштите и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама.

 

VII

 

Конкурс је отворен до 18. фебруара 2017. године и објављује се на званичној интернет страници Општине Сремски Карловци sremskikarlovci.rs и на огласној табли Општинске управе Општине Сремски Карловци.

 

VIII

 

Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена.

Подносилац пријаве обавезује се да Комисији у року од 20 дана по истеку рока за реализовање програма, достави извештај о реализацији програма са спецификацијом трошкова и финансијском документацијом о утрошку средстава.

 

 

 

 

IX

 

Пријаве организација и удружења грађана који нису доставили извештај о утрошку средстава за претходну годину, неће се ни разматрати.

 

X

 

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Општине Сремски Карловци sremskikarlovci.rs или непосредним преузимањем у Одељењу за друштвене делатности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

 

XI

 

Пријаве на конкурс се подносе непосредно на писарници Општинске управе Општине Сремски Карловци или путем поште на адресу: Општинска управа Општине Сремски Карловци, Одељење за друштвене делатности, Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, у затвореној коверти, насловљено са: „Јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса на територији Општине Сремски Карловци у 2017. години“.

 

XII

 

Пријаве поднете од стране подносилаца који немају право учешћа на овом конкурсу, неблаговремене пријаве, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном документацијом или поднете на неодговарајућем обрасцу, неће се разматрати.

Конкурсна документација се не враћа.

 

i z j a v a UDRUZENJA

Izvestaj o utrosku budz. sredstava – udruzenja

Prijava na konkurs – udruzenja

 

Република Србија

Аутонопмна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                   ПРЕДСЕДНИК

Број: 553-18/2017-I/2

Дана: 31. јануара 2017. године                                                             Ненад Миленковић

Сремски Карловци