На основу члана 8. Одлуке о Буџету Општине Сремски Карловци за 2017. годину („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 39/16) и члана 61. став 1. тачка 12. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 12/08 и 17/12), председник Општине Сремски Карловци дана 31. јануара 2017. године расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

I

 

Расписује се Јавни конкурс за расподелу средстава за манифестације, пројекте и програме од интереса за Општину Сремски Карловци за 2017. годину.

 

II

 

Право учешћа на конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају следеће услове:

 1. да су субјекти у култури у смислу члана 21. Закона о култури и други субјекти у култури у складу са чланом 73. Закона о култури;
 2. да имају седиште у Сремским Карловцима;
 3. да програм или пројекат којим се конкурише мора бити искључиво из области културе и уметности;
 4. да се пријава подноси у року који је утврђен конкурсом;
 5. конкурсна документација мора да садржи опис пројекта, реалан и одржив финансијски план и неопходну документацију:
 • оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве;
 • фотокопију потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
 • фотокопију потврде о пореском идентификационом броју;
 • званичан доказ о рачуну у банци.

 

III

 

Критеријуми за доношење предлога расподеле средстава по конкурсу су:

 • циљ манифестације, програма;
 • значај програма (локални, регионални и међународни);
 • буџет програма;
 • број учесника;
 • континуитет манифестације;
 • остварене награде и признања пројекта;
 • ауторско дело

 

IV

 

Конкурс је отворен од 31. јануара 2017. године до 18. фебруара 2017. године и објављује се на званичној интернет страници Општине Сремски Карловци и на огласној табли Општинске управе Општине Сремски Карловци.

 

V

 

Пријаве на конкурс се подносе непосредно на писарници Општинске управе Општине Сремски Карловци или путем поште на адресу: Општинска управа Општине Сремски Карловци, Одељење за друштвене делатности, Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, у затвореној коверти, насловљено са: „пријава на конкурс за финасирање и суфинансирање учешћа или организовања манифестација, пројеката и програма од интереса за Општину Сремски Карловци у области културе за 2017. годину“.

 

VI

 

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Општине Сремски Карловци sremskikarlovci.rs или непосредним преузимањем у Одељењу за друштвене делатности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

 

i z j a v a KULTURA

Izvestaj o utrosku budz. sredstava -kultura

Prijava na konkurs – kultura

 

Република Србија

Аутонопмна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                   ПРЕДСЕДНИК

Број: 553-17/2017-I/2

Дана: 31. јануара 2017. године                                                 Ненад Миленковић

Сремски Карловци