Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci je obrazovalo Savet za zdravlje koji obavlja poslove u oblasti zaštite prava pacijenata, poslove u oblasti javnog zdravlja i druge poslove iz svoje nadležnosti i  Odluku o određivanju lica koje obavlja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata na teritoriji opštine Sremskih Karlovaca.

Na prvoj konstitutivnoj sednici održanoj 31 . jula 2017. godine Savet za zdravlje je usvojio Poslovnik o radu i upoznao se sa poslovima Savetnika za zaštitu prava pacijenata Opštine Sremski Karlovci.

Naši sugrađani, ukoliko smatraju da im je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili  da im je postupkom zdravstvenog radnika uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi, apoteci, mogu,  savetniku pacijenata podneti prigovor, pismeno ili usmeno na zapisnik, koji će im  dati savete i pružiti potrebne informacije, u skladu sa Zakonom.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata u Opštini Sremski Karlovci je  Nataša Svirčev, dipl.pravnik. Radi zaštite svojih prava iz oblasti zdravstvene zaštite, pacijent može da se obrati  Savetniku za zaštitu prava pacijenata, čija kancelarija se nalazi u Opštini Sremski Karlovci, kancelarija br.24, na telefon broj: 021/685 3030, e-mail: natasa.svircev@sremski-karlovci.org.rs ili lično, utorkom, od 8-12 časova.