РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА

 

   

ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ

ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ

И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

 

 

На основу члана 28. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и члана 19. Статута Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Фонд за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

 

Члан  1.

Право на учешће по овом позиву  имају лица која имају у складу са законом статус избеглих или расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда (21. децембар 2006. године) и која имају дете које похађа други, трећи или четврти разред средње школе, а која се пријаве на Јавни позив од 1. октобра до 1. новембра 2017. године,

 

Члан 2.

Услови за пружање једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине из избегличких и расељеничких породица са територије АП Војводине су:

 1. да је подносилац пријаве на Позив и чланови његовог породичног домаћинства имао/ла статус избеглог или расељеног лица на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда, односно 21. децембра 2006. године,
 2. да су подносилац приjаве и чланови његовог породичног домаћинства поднели захтев за пријем у држављанство Републике Србије или су већ добили држављанство Републике Србије,
 3. да су подносилац пријаве и дете за које се тражи помоћ у родитељском, односно старатељском односу,
 4. да дете подносиоца пријаве похађа средњу школу, односно да је уписало други, трећи или четврти разред средње школе
 5. да подносилац пријаве, односно дете у чије име подноси захтев није користило ову врсту помоћи.

 

Члан 3.

Испуњеност услова из члана 2. подносилац пријаве на Позив доказује подношењем одговарајућих исправа (фотокопија), који су од значаја за утврђивање основаности захтева и то:

 1. За доказивање статуса избеглице и интерно расељеног лица, прилаже се фотокопија избегличке легитимације или легитимације расељеног лица, односно потврда повереника за избеглице о постојању избегличког статуса, за све чланове домаћинства који су наведени у пријави.
 2. За доказивање да је поднет захтев за држављанство прилаже се потврда надлежног органа унутрашњих послова или решење о добијеном држављанству Републике Србије.
 3. За доказивање да су подносилац пријаве и дете у родитељком или старатељском осносу прилаже се извод из матичне књиге рођених или доказ о старатељству.
 4. За доказивање да дете похађа школу прилаже се потврда из школе.

 

Члан 4.

Остала релевантна документација коју подносилац пријаве доставља је:

 

 1. За доказивање успеха детета прилажу се фотокопије сведочанстава 5.,6.,7. и 8. разреда основне и свих до сада завршених разреда средње школе, као и фотокопије свих диплома и доказа о освојеном 1.,2. или 3. месту које је дете остварило на међународним, републичким или покрајинским такмичењима из било ког предмета.
 2. За нарушено здравствено стање и инвалидност прилаже се одговарајућа копија лекарског уверења са дијагнозом или фотокопија решења о утврђивању инвалидности.
 3. За материјални положај породичног домаћинства потврда о висини примања предузећа у којем је запослен, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ којим се доказује висина примања. Поднети за сва лица наведена у пријави.

 

Члан 5.

Висина средстава која се одобравају износе до 40.000,00 динара по детету и уплаћују се на рачун пунолетног члана домаћинства на име школовања детета у року од 60 дана од одлуке Управног одбора којом се одобравају средства конкретном детету.

 

Члан 6.

Пријава на Позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине подноси се на прописаном обрасцу, који се може добити у просторијама Фонда, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 или преузети са сајта www.fondajnfort.rs.

Фонд ће разматрати само пријаве које су које су у складу са Јавним позивом и Статутом Фонда.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни позив неће бити разматране.

Пријава на Позив из става 1. овог члана подноси се непосредно Фонду или путем поште препорученом пошиљком.

 

Члан 7.

За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Билевар Михајла Пупина 25, Нови Сад или на број телефона 021/475 4 295.