На основу члана 7. Одлуке о стипендирању ученика („Службени лист Општине Сремски Карловци“ брор 17/15), Комисија за доделу стипендија ученицима расписује

 

 

К О Н К У Р С

 ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

 УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА 2017/2018

 

 

Расписује се конкурс за доделу стипендија ученицима који су уписали I, II, III, или  IV разред средњих школа и који имају пребивалиште на териотрији општине Сремски Карловци.

 

Право на стипендије могу остварити редовни ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина, под следећим условима:

 

 • да су уписали једну од година средње школе, од првог до четвртог разреда,
 • да током школовања нису обнављали ни једну годину, осим у случају болести,
 • да имају пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци најмање три године.
 • За први разред средње школе стипендија се додељује само ученицима који су проглашени ученицима генерације у Основној школи „23.октобар“ Сремски Карловци.
 • Од другог до четвртог разреда стипендија се додељује ученицима који су у претходним разредима имали просечну оцену 5,00.

ДОКУМЕНТА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

ИЗЈАВА ПУНОЛЕТНОГ УЧЕНИКА

ИЗЈАВА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

 1. Попуњена и потписана пријава

 

 1. Доказ- потврда о редовном школовању

 

 1. Доказ о успеху:

 

 • За 1.разред: оверена фотокопија сведочанства или ђачке књижице и доказ да је ученик проглашен ђаком генерације

 

 • За остале разреде: оверене фотокопије сведочанства за претходне године

 

 1. Доказ о пребивалишту (Уверење Полоцијске станице Сремски Карловци или фотокопија личне карте из које се види да ученик има пребивалиште најмање три године на територији Општине Сремски Карловци).

 

 1. Изјава подносиоца пријаве/родитеља, као законског заступниика за малолетно дете, оверена у Општини или код Јавног бележника, да дете-ученик није корисник ученичке стипендије по Закону о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ број 18/2010 и 55/2013), односно , уколико постане корисник исте да ће се одрећи стипендије, на коју оствари право по Одлуци о стишендирању ученика Општине Сремски Карловци.

 

Ученику се одобрава исплата стипендије почев од  01. Октобра 2017. године до 30. септембра 2018.године.

 

Стипендија се не  исплаћује за месеце јули и август.

 

Одлуку о висини и броју стипендија доноси Општинско веће Општине Сремски Карловци, у складу са Одлуком о буџету Општине Сремски Карловци.

 

Корисник стипендије губи право на стипендију у случају:

 

 • нетачно приказаних података,
 • промене пребивалишта,
 • уколико напусти редовно школовање
 • и у другим случајевима утврђеним законом.

 

Рок за пријављивање на конкурс је од  30. септембра. до 14. октобра 2017. године.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве на конкурс достављају се у затвореној коверти на адресу:

 

Општина Сремски Карловци

Трг Бранка Радичевића број 1

21205 Сремски Карловци

 

са напоменом:

 

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА“

 

 

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

Комисија за доделу стипендија ученицима

Број: 61- 3/2017-I/2

Дана: 29. септембра 2017. године

Сремски Карловци