Na osnovu člana 7. Odluke o stipendiranju učenika („Službeni list Opštine Sremski Karlovci“ bror 17/15), Komisija za dodelu stipendija učenicima raspisuje

 

 

K O N K U R S

 ZA DODELU STIPENDIJA

 UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ZA 2017/2018

 

 

Raspisuje se konkurs za dodelu stipendija učenicima koji su upisali I, II, III, ili  IV razred srednjih škola i koji imaju prebivalište na teriotriji opštine Sremski Karlovci.

 

Pravo na stipendije mogu ostvariti redovni učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija ili Autonomna Pokrajina Vojvodina, pod sledećim uslovima:

 

 • da su upisali jednu od godina srednje škole, od prvog do četvrtog razreda,
 • da tokom školovanja nisu obnavljali ni jednu godinu, osim u slučaju bolesti,
 • da imaju prebivalište na teritoriji Opštine Sremski Karlovci najmanje tri godine.
 • Za prvi razred srednje škole stipendija se dodeljuje samo učenicima koji su proglašeni učenicima generacije u Osnovnoj školi „23.oktobar“ Sremski Karlovci.
 • Od drugog do četvrtog razreda stipendija se dodeljuje učenicima koji su u prethodnim razredima imali prosečnu ocenu 5,00.

DOKUMENTA U ELEKTRONSKOJ FORMI ZA PREUZIMANjE

PRIJAVA NA KONKURS

IZJAVA PUNOLETNOG UČENIKA

IZJAVA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA


POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

 1. Popunjena i potpisana prijava

 

 1. Dokaz- potvrda o redovnom školovanju

 

 1. Dokaz o uspehu:

 

 • Za 1.razred: overena fotokopija svedočanstva ili đačke knjižice i dokaz da je učenik proglašen đakom generacije

 

 • Za ostale razrede: overene fotokopije svedočanstva za prethodne godine

 

 1. Dokaz o prebivalištu (Uverenje Polocijske stanice Sremski Karlovci ili fotokopija lične karte iz koje se vidi da učenik ima prebivalište najmanje tri godine na teritoriji Opštine Sremski Karlovci).

 

 1. Izjava podnosioca prijave/roditelja, kao zakonskog zastupniika za maloletno dete, overena u Opštini ili kod Javnog beležnika, da dete-učenik nije korisnik učeničke stipendije po Zakonu o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“ broj 18/2010 i 55/2013), odnosno , ukoliko postane korisnik iste da će se odreći stipendije, na koju ostvari pravo po Odluci o stišendiranju učenika Opštine Sremski Karlovci.

 

Učeniku se odobrava isplata stipendije počev od  01. Oktobra 2017. godine do 30. septembra 2018.godine.

 

Stipendija se ne  isplaćuje za mesece juli i avgust.

 

Odluku o visini i broju stipendija donosi Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci, u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Sremski Karlovci.

 

Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju u slučaju:

 

 • netačno prikazanih podataka,
 • promene prebivališta,
 • ukoliko napusti redovno školovanje
 • i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

 

Rok za prijavljivanje na konkurs je od  30. septembra. do 14. oktobra 2017. godine.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

Opština Sremski Karlovci

Trg Branka Radičevića broj 1

21205 Sremski Karlovci

 

sa napomenom:

 

„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA“

 

 

 

 

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Komisija za dodelu stipendija učenicima

Broj: 61- 3/2017-I/2

Dana: 29. septembra 2017. godine

Sremski Karlovci