Општина Сремски Карловци, Општинска управа, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство,

 

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС 132/14 и 145/14) и чланом 36-41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015) оглашава:

 

Р А Н И    Ј А В Н И    У В И Д    П О В О Д О М    И З Р А Д Е

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕСА „РОВИНЕ“

СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Одлука о изради је објављена у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“ број 07/2017.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 10-24. новембра 2017. године, радним данима од 8-15 часова, у Општини Сремски Карловци, зграда Магистрата, Трг Бранка Радичевића бр. 1, у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство.

Материјал ће бити изложен и на интернет страници Општине Сремски Карловци www.sremskikarlovci.rs

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде наведеног плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована лица могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Сремски Карловци, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинартсво, Трг Бранка Радичевића бр. 1, у току трајања јавног увида, закључно са 24.11.2017. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана, могу утицати на планска решења.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. ИЗВОД ИЗ ПГР СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 
  2. ИЗВОД ИЗ ПГР СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 
  3. ИЗВОД ИЗ ПГР СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 
  4. ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА
  5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОИЗВОДА
  6. ПДР потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима