Opština Sremski Karlovci, Opštinska uprava, Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo,

 

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US 132/14 i 145/14) i članom 36-41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/2015) oglašava:

 

R A N I    J A V N I    U V I D    P O V O D O M    I Z R A D E

PLANA DETALjNE REGULACIJE POTESA „ROVINE“

SA OKRUŽENjEM U SREMSKIM KARLOVCIMA

Odluka o izradi je objavljena u „Službenom listu Opštine Sremski Karlovci“ broj 07/2017.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 10-24. novembra 2017. godine, radnim danima od 8-15 časova, u Opštini Sremski Karlovci, zgrada Magistrata, Trg Branka Radičevića br. 1, u Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo.

Materijal će biti izložen i na internet stranici Opštine Sremski Karlovci www.sremskikarlovci.rs

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, kao nosilac izrade navedenog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade navedenog plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana lica mogu dostaviti svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Opštinskoj upravi Sremski Karlovci, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinartsvo, Trg Branka Radičevića br. 1, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 24.11.2017. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Plana, mogu uticati na planska rešenja.

DOKUMENTACIJA:

  1. IZVOD IZ PGR SREMSKIH KARLOVACA 
  2. IZVOD IZ PGR SREMSKIH KARLOVACA 
  3. IZVOD IZ PGR SREMSKIH KARLOVACA 
  4. POSTOJEĆA FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA PROSTORA
  5. PLANIRANA PRETEŽNA NAMENA PROIZVODA
  6. PDR potesa Rovine sa okruženjem u Sremskim Karlovcima
PODELI
Predhodni tekstNove oglasne table
Sledeći tekstOZAKONjENjE