Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 112-13/2017-I/1

Дана: 3.новембра 2017. године

Сремски Карловци

Трг Бранка Радичевића број 1

тел: 021/68-53-038

 

 

На основу члана 4, 94. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16), и члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16)  Општинско веће Општине Сремски Карловци оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

ИЗЈАВА: Izjava o saglasnosti stranke (clan 103. ZUPa)

 1. Орган у коме се положај попуњава:

Општинска управа општине Сремски Карловци

 

 1. Положај који се попуњава:
 2. Заменик начелник Општинске управе, положај II група

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из  надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

 • Место рада:

Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1.

 

 1. Услови за запослење:

Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места, да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, вештине: комуникације, организационе способрности и вештине руковођења. Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору Конкурсна комисија и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе Комисије. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и путем mail адресе или телефонским позивом.

 

 1. Трајање рада на положају:

Рад на положају траје пет година

 

 1. Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова јавног конкурса доставити у року од 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама “Дневник“.

 

 • Садржина пријаве на јавни конкурс:

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 

 • Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама «Сл. лист РС», бр. 20/09 и 145/14);
 • диплома о стеченој стручној спреми;
 • исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и друга акта из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 • уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);
 • уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса);

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити доказ да им раније није престао радни онос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повредее дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству; уверење из евиденције правоснажно осуђиваних лица, уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник јавног конкурса, уз остале  доказе, достави потписану изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави наведене документе о чињеницама о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат сам учинити.

 

Пример изјаве налази се на званичној интернет презентацији Општине Сремски Карловци sremskikarlovci.rs као прилог  јавног конкурса.

 

 1. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Општина Сремски Карловци, Општинско веће, Трг Бранка Радичевића број 1, Сремски Карловци, са назнаком “за јавни конкурс“.

 

 1. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Биљана Јевтић, број телефона:  021/ 685- 3038.

 

 1. Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или овереној фотокопији од стране надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет страници Општине Сремски Карловци sremskikarlovci.rs, а у дневном листу „Дневник“, објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет странице на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ПРЕДСЕДНИК

Ненад Миленковић