На основу члана 7. Одлуке о Буџету Општине Сремски Карловци за 2018. годину („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 40/17) и члана 61. став 1. тачка 12. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 12/08 и 17/12), председник Општине Сремски Карловци дана 29  јануара 2018. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

 

документација:

IZJAVA kultura

Prijava na konkurs – kultura

 

I

            Расписује се Јавни конкурс за расподелу средстава за манифестације, пројекте и програме од интереса за Општину Сремски Карловци у области културе за 2018. годину.

II

            Право учешћа на конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају следеће услове:

 1. да су субјекти у култури у смислу члана 21. Закона о култури и други субјекти у култури у складу са чланом 73. Закона о култури;
 2. да имају седиште у Сремским Карловцима;
 3. да програм или пројекат којим се конкурише мора бити искључиво из области културе и уметности;
 4. да се пријава подноси у року који је утврђен конкурсом;
 5. конкурсна документација мора да садржи опис пројекта, реалан и одржив финансијски план и неопходну документацију:
 • оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве;
 • фотокопију потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
 • фотокопију потврде о пореском идентификационом броју;
 • званичан доказ о рачуну код Управе за трезор.

III

            Критеријуми за доношење предлога расподеле средстава по конкурсу су:

 • циљ манифестације, програма;
 • значај програма (локални, регионални и међународни);
 • буџет програма;
 • број учесника;
 • континуитет манифестације;
 • остварене награде и признања пројекта;
 • ауторско дело

IV

            Конкурс је отворен од 29. јануара 2018. године до 13. фебруара 2018. године и објављује се на званичној интернет страници Општине Сремски Карловци и на огласној табли Општинске управе Општине Сремски Карловци.

V

            Пријаве на конкурс се подносе непосредно на писарници Општинске управе Општине Сремски Карловци или путем поште на адресу: Општинска управа Општине Сремски Карловци, Одељење за друштвене делатности, Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, у затвореној коверти, насловљено са: „пријава на конкурс за финасирање и суфинансирање учешћа или организовања манифестација, пројеката и програма од интереса за Општину Сремски Карловци у области културе за 2018. годину“.

VI

            Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Општине Сремски Карловци sremskikarlovci.rs или непосредним преузимањем у Одељењу за друштвене делатности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

 

 

Република Србија

Аутонопмна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                 ПРЕДСЕДНИК

Број: 553-19/2018-I/2

Дана:29 . јануара 2018. године                                                Ненад Миленковић,с.р.

Сремски Карловци