Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 400-11/2018-I/2-2

Дана: 12. фебруара 2018. године

Сремски Карловци

 

 

На основу члана 61, став 1, тачка 8. Статута Општине Сремски Карловци, („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/08 и 17/12) председник општине Сремски Карловци доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИСПРАВЦИ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

У 2018. ГОДИНИ

 

НОВИ ОБРАСЦИ

obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja

obrazac-1—-budzet-projekta

obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj

obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja

 

I

Продужава се рок Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Сремски Карловци у 2018. години до 05.03.2018. године.

II

Рок се продужава због објављивања нових образаца за пријаву на Конкурс.

III

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Сремски Карловци и на интернет презентацији општине Сремски Карловци sremskikarlovci.rs

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                 Ненад Миленковић с.р.