REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA SRBIJA

Opština Sremski Karlovci

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 400-11/201-I/2-3

Dana: 16. marta 2018. godine

Sremski Karlovci

 

 

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima  („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16), i  člana 61, stav 1, tačka 8. Statuta Opštine Sremski Karlovci, („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, br. 12/08 i 17/12) predsednik opštine Sremski Karlovci donosi

 

 

R E Š E Nj E

 O OBRAZOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA

NA KONKURSU IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2018. GODINU

 

I

            Ovim rešenjem se obrazuje stručna Komisija za dodelu sredstava iz oblasti javnog informisanja za 2018. godinu ( u daljem tekstu: Komisija), sa zadatkom da oceni i sastavi predloge projekata za sufinansiranje projekata i dostavi predsedniku opštine.

 

II

  U Komisiju se imenuju:

 

  1. EMIL MILOJEVIĆ, medijski radnik
  2. MILORAD RADOVIĆ, medijski radnik
  3. 3. IVICA ŠMIT, medijski radnik

 

Za sekretara Komisije određuje se Marina Janković, izvršilac za poslove protokola i informisanja u Službi Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine Sremski Karlovci.

 

III

Stručne i administrativne poslove za potrebe komisije obavljaće Služba Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika opštine Opštine Sremski Karlovci.

IV

 Svakom članu  Komisije, pripada novčana nadoknada  u iznosu od 10.000,00 dinara.

 

 

V

Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

 

PREDSEDNIK

 

Nenad Milenković s.r.