На основу Одлуке Председника Општине Сремски Карловци број: 223-2/2018-I/2  oд 10.05.2018.г, оглашава се

 

ЈАВНА ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Prijava za učešće u javnom nadmetanju putem pismenih ponuda

 

Врши се продаја расходованих службених путничких возила у власништву

Општине Сремски Карловци:

 

  1. возило марке „ZASTAVA“, модел 101 SKALA 55, боја: ОМ бела, број шасије:

VX1128A00 01105010, број мотора:128А064  1597831, година производње:2005,

регистрационе таблице: NS049-ŽĐ, неисправно возило са лимаријским

оштећењима, није у возном стању, регистровано до 13.05.2018. и одјављено у

ПС Сремски Карловци.

Почетна цена износи 15.000,00 динара.

 

  1. возило марке „ZASTAVA“, модел 101 SKALA 55, боја: ОМ бела, број шасије:

VX1128A0001105190, број мотора:128А0641597851, година производње:2005,

регистрационе таблице: NS049-ŽD,  у возном стању, са лимаријским оштећењима,

регистровано до 13.05.2018. и одјављено у ПС Сремски Карловци.

Почетна цена износи 35.000,00 динара.

Тренутна вредност возила на дан 10.05.2018.године, износи 62.678,27 динара, према

Каталогу тржишне вредности Пореске управе за исти тип возила.

Разгледање наведених  возила може  се извршити у периоду од 15.05.2018. до

16.05.2018. године у времену од 8,00 до 14,00 часова у Општини Сремски Карловци,

Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1. Информације можете добити сваког

радног дана на телефон 064/8249026 од 08.00 до 14.00 часова, контакт особа Живорад Милановић.

Право учшећа у продаји расходованих путничких возила имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у износу од 10% од почетне цене на рачун Општине Сремски Карловци број: 840-1086804-80, сврха уплате: депозит. На повраћај депозита нема право понуђач који је изабран за најповољнијег понуђача, уколико не закључи уговор или не уплати купопродајну цену.

Понуда са доказом о уплати депозита се доставља у писаном облиуку у запечаћеној коверти, са назнаком на лицу коверте: „Понуда за продају расходованог службеног возила (са наведеном регистарском ознаком возила) – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини име/назив понуђача, адресу, број телефона понуђача, као и име особе за контакт. За свако возило се

подноси посебна понуда, у посебној коверти са наведеном регистарском ознаком возила.

Понуда мора да садржи понуђену цену у динарима, као и број рачуна за враћање депозита.

Порез на пренос апсолутних права и остали трошкови падају на терет купца.

Понуде се достављају путем поште на адресу: Општина Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, или лично до 18.05.2018.године до 10.00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 18.05.2018. године у Општини Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, у канцеларији број 27 са почетком у 12,00 часова.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање.

Понуђач који буде изабран за најповољнијег понуђача дужан је да дође у Општину

Сремски Карловци ради потписивања купопродајног уговора, на позив овлашћеног лица.

Уплаћени депозит ће се урачунати у уговорену цену.

Преузимање возила ће се извршити након уплате и преноса власништва.

Потребну документацију заинтересована лица могу преузети на интернет адреси Општине Сремски Карловци: sremskikarlovci.rs

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ

ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ