Након две неуспеле јавне продаје путем прикупљања писмених понуда врши се продаја расходованих службених путничких возила у власништву Општине Сремски Карловци путем непосредне погодбе:

 Prijava za učešće u javnom nadmetanju putem neposredne pogodbe

  1. возило марке „ZASTAVA“, модел 101 SKALA 55, боја: ОМ бела, број шасије:

VX1128A00 01105010, број мотора:128А064  1597831, година производње:2005,

регистрационе таблице:NS049-ŽĐ, неисправно возило са лимаријским

оштећењима, није у возном стању, регистровано до 13.05.2018. и одјављено у

ПС Сремски Карловци.

Почетна цена износи 15.000,00 динара.

  1. возило марке „ZASTAVA“, модел 101 SKALA 55, боја: ОМ бела, број шасије:

VX1128A0001105190, број мотора:128А0641597851, година производње:2005,

регистрационе таблице:NS049-ŽD,  у возном стању, са лимаријским оштећењима,

регистровано до 13.05.2018. и одјављено у ПС Сремски Карловци.

Почетна цена износи 35.000,00 динара.

Тренутна вредност возила на дан 10.05.2018.године, износи 62.678,27 динара,према

Каталогу тржишне вредности Пореске управе за исти тип возила.

Продаја возила непосредном погодбом се може обавити по цени која је предмет договора између Општине Сремски карловци и купца али не нижој од 60% прцењене вредности.

Купац-најбољи понуђач дужан је да износ по којем му је продато возило уплати у року 8 дана од дана закључења продаје нњпосредном погодбом.

Понуда се доставља у писаном облику у запечаћеној коверти, са назнаком на лицу коверте: „Понуда за продају расходованог службеног возила (са наведеном регистарском ознаком возила) – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини име/назив понуђача, адресу, број телефона понуђача, као и име особе за контакт.За свако возило се подноси посебна понуда, у посебној коверти са наведеном регистарском ознаком возила.

Понуда мора да садржи понуђену цену у динарима. Порезна пренос апсолутних права и остали трошкови падају на терет купца.

Понуде се достављају путем поште на адресу: Општина Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, или лично до 11.06.2018.године до 10.00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.06.2018.године у Општини Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, у канцеларији број 27 са почетком у 12,00 часова.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање.

Понуђач који буде изабран за најповољнијег понуђача дужан је да дође у Општину

Сремски Карловци ради потписивања купопродајног уговора, на позив овлашћеног лица.

Преузимање возила ће се извршити након уплате и преноса власништва.

Информације можете добити сваког

радног дана на телефон 064/8249026 од 08.00 до 14.00 часова, контакт особа Живорад Милановић.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ

ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ