На основу члана 11. Правилника о рада Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности број: 020-8/2018-I/2 од 26. јуна 2018. године Комисија за избор корисника расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

НАМЕЊЕНИХ ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА

КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

 

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ може бити додељена породицама избеглица, којe имају боравиште/пребивалиште на територији Општине, а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовне активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области и којe испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника.                                                                 

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 (словима: двестотинехиљададинара), по породичном домаћинству Корисника.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да имају избеглички статус и то:
 • да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије
 • да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
 1. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства имају боравиште/пребивалиште на територији Општине;
 2. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 3. да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај јавни позив);
 4. уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исту наменски користили;
 5. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 6. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 7. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
 • За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
 • За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и
 • За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ: obrazac za prijavu na oglas ekon.osn

Уз пријаву на јавни позив која се подноси у Општини, подносилац пријаве на јавни позив доставља следеће доказе:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране)/ Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

 1. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
 2. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство – за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 3. Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 4. Доказ о приходима:
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 – 26 година – доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. За једнородитељску породицу прилаже се: – потврда о смрти брачног друга;
  • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
  • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

11.Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

12.Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;

13.Доказ да има регистровану делатност;

14.Доказ да покреће активност:

(1) да је регистровао и покреће нову активност,

(2)изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

 

Докази се подносе у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

 

Комисија у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду о томе да ли су лица евидентирана као избеглице у евиденцији Комесаријата али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе из члана 4. став 1. тачка 1);  извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању/проверу имовног стања у електронској бази из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства..

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неблаговремену.

 

ИЗБОР КОРИСНИКА                                                           

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према предвиђеном начину бодовања, Комисија утврђује предлог листе Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе).

Предлог листе Корисника Комисија објављујe на огласној табли Општине.

На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању на огласној табли Општине.

На основу Коначне листе Комисија доноси одлуку о додели Помоћи (у даљем тексту: Одлука) која се доставља лицима на која се Одлука односи.

Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

На основу Одлуке о додели помоћи, Општина и корисник Помоћи закључују уговор о додели Помоћи.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ОД  29. ЈУНА ДО  16. ЈУЛА 2018. године

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе путем захтева. Захтев се преузима на писарници.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:

Општинска управа Сремски Карловци

Комисији за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности

Трг Бранка Радичевића 1

21205 Сремски Карловци

Обавештења можете добити на телефон 021/685-3075

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

Комисија за избор корисника за доделу средстава

намењених економском оснаживању породица

избеглица кроз доходовне активности

Број: 020-8/2018-I/2

Дана: 26.06.2018. године

Сремски Карловци