Општинска управа општине Сремски Карловци почетком јула ове године почела је са применом информационог система еЗУП који запосленима у јавној управи омогућава брзо и једноставно приступање подацима који су им потребни за одлучивање у управним поступцима које воде, а грађани самим тим добијају ефикаснију и бржу услугу.

То омогућује доследну примену принципа да органи управе немају право да траже од грађана изводе, уверења и потврде о подацима који се воде у службеним евиденцијама, већ те податке прибављају сами по службеној дужности.

Применом услуге еЗУП, којом је повезано првих шест највећих база података у Србији, државне институције најзад могу брзо и ефикасно да размењују податке између себе, а грађани више не морају бити њихови курири.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је покренуло информациони систем еЗУП ради лакше размене података по службеној дужности између државних органа и органа ЈЛС. Прошле године ступио је на снагу нови Закон о општем управном поступку по коме се по службеној дужности прикупљају подаци о личности. Постоје три начина прикупљања тих података, а то су кроз информациони систем еЗУП, који је најбржи и најјефтинији начин, други је да се упути захтев надлежном органу за достављање информација које садрже податке о личности и трећи начин је да онај ко води управни поступак оде у тај државни орган и личним увидом изврши увид у податке о личности.

Подаци о личности су заштићени законом тако да не може сваки службеник да прибави податке о сваком, већ само онај службеник који води конкретан општи управни поступак може да прибави податке и то само оне који су му потребни за тај поступак.

Општина Сремски Карловци ће у току ове године ући у информациони систем еЗУП, самим тим омогућити да оне податке које општина води о грађанима, односно матичне књиге у највећем броју случајева, стави на располагање државним органима и осталим јединицама локалне самоуправе. Од шест органа смо добили одобрење да користимо њихове податке у вођењу управних поступака који се воде пред Општинском управом у Сремским Карловцима. То су Пореска управа Републике Србије, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе, НСЗ и Централни регистар обавезног социјалног осигурања, а то су сви органи са републичког нивоа укључени у еЗУП. Оно што се чека у наредном периоду, а значајно је за вођење управних поступака, је укључење Републичког геодетског завода.

Предност за грађане је та што се подаци прикупљају по службеној дужности, а Општинска управа Сремски Карловци је прикупљање података почела ове године упућујући захтев органима да им доставе податке.

Примера ради ми захтев упутимо МУП-у и те податке чекамо 15 дана. Укључивањем у еЗУП ми те податке добијамо одмах. Службеник који, рецимо, води управни поступак, на пример дечјег додатка, неопходно му је да утврди пребивалиште странака у поступку. У том случају службеник уђе на еЗУП, у податке МУП-а и узме податак о личности. Не постоји могућност злоупотребе тих податка јер тачно се зна који је службеник, у ком моменту ушао, и зашто је узео тај податак.

Администратор информационог система у Општинској управи општине Сремски Карловци је:

Марко Ћалушић
моб: 064/8249056
маил: calusic86@yahoo.com

Захваљујући овој услузи, грађани су ослобођени плаћања бројних такси. Довољно је да се потпише изјава да дозвољавају да се подаци о њему прикупе по служебној дужности.

Грађани неће више морати да врше послове „поштара“ који разноси документа од канцеларије до канцеларије јавне управе.

Примера ради, службеник у полицијској станици моћи ће на „два клика“ да приступи подацима из матичне књиге венчаних за лице које због промене презимена након склапања брака жели да замени лична документа.