Opštinska uprava opštine Sremski Karlovci početkom jula ove godine počela je sa primenom informacionog sistema eZUP koji zaposlenima u javnoj upravi omogućava brzo i jednostavno pristupanje podacima koji su im potrebni za odlučivanje u upravnim postupcima koje vode, a građani samim tim dobijaju efikasniju i bržu uslugu.

To omogućuje doslednu primenu principa da organi uprave nemaju pravo da traže od građana izvode, uverenja i potvrde o podacima koji se vode u službenim evidencijama, već te podatke pribavljaju sami po službenoj dužnosti.

Primenom usluge eZUP, kojom je povezano prvih šest najvećih baza podataka u Srbiji, državne institucije najzad mogu brzo i efikasno da razmenjuju podatke između sebe, a građani više ne moraju biti njihovi kuriri.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pokrenulo informacioni sistem eZUP radi lakše razmene podataka po službenoj dužnosti između državnih organa i organa JLS. Prošle godine stupio je na snagu novi Zakon o opštem upravnom postupku po kome se po službenoj dužnosti prikupljaju podaci o ličnosti. Postoje tri načina prikupljanja tih podataka, a to su kroz informacioni sistem eZUP, koji je najbrži i najjeftiniji način, drugi je da se uputi zahtev nadležnom organu za dostavljanje informacija koje sadrže podatke o ličnosti i treći način je da onaj ko vodi upravni postupak ode u taj državni organ i ličnim uvidom izvrši uvid u podatke o ličnosti.

Podaci o ličnosti su zaštićeni zakonom tako da ne može svaki službenik da pribavi podatke o svakom, već samo onaj službenik koji vodi konkretan opšti upravni postupak može da pribavi podatke i to samo one koji su mu potrebni za taj postupak.

Opština Sremski Karlovci će u toku ove godine ući u informacioni sistem eZUP, samim tim omogućiti da one podatke koje opština vodi o građanima, odnosno matične knjige u najvećem broju slučajeva, stavi na raspolaganje državnim organima i ostalim jedinicama lokalne samouprave. Od šest organa smo dobili odobrenje da koristimo njihove podatke u vođenju upravnih postupaka koji se vode pred Opštinskom upravom u Sremskim Karlovcima. To su Poreska uprava Republike Srbije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, NSZ i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a to su svi organi sa republičkog nivoa uključeni u eZUP. Ono što se čeka u narednom periodu, a značajno je za vođenje upravnih postupaka, je uključenje Republičkog geodetskog zavoda.

Prednost za građane je ta što se podaci prikupljaju po službenoj dužnosti, a Opštinska uprava Sremski Karlovci je prikupljanje podataka počela ove godine upućujući zahtev organima da im dostave podatke.

Primera radi mi zahtev uputimo MUP-u i te podatke čekamo 15 dana. Uključivanjem u eZUP mi te podatke dobijamo odmah. Službenik koji, recimo, vodi upravni postupak, na primer dečjeg dodatka, neophodno mu je da utvrdi prebivalište stranaka u postupku. U tom slučaju službenik uđe na eZUP, u podatke MUP-a i uzme podatak o ličnosti. Ne postoji mogućnost zloupotrebe tih podatka jer tačno se zna koji je službenik, u kom momentu ušao, i zašto je uzeo taj podatak.

Administrator informacionog sistema u Opštinskoj upravi opštine Sremski Karlovci je:

Marko Ćalušić
mob: 064/8249056
mail: calusic86@yahoo.com

Zahvaljujući ovoj usluzi, građani su oslobođeni plaćanja brojnih taksi. Dovoljno je da se potpiše izjava da dozvoljavaju da se podaci o njemu prikupe po služebnoj dužnosti.

Građani neće više morati da vrše poslove „poštara“ koji raznosi dokumenta od kancelarije do kancelarije javne uprave.

Primera radi, službenik u policijskoj stanici moći će na „dva klika“ da pristupi podacima iz matične knjige venčanih za lice koje zbog promene prezimena nakon sklapanja braka želi da zameni lična dokumenta.