На основу члана 6. Одлуке о буџету општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 40/2017), члана 4 став  1. Одлуке о регресирању трошкова превоза за ученике и студенте са територије Општине Сремски Карловци  („Службени лист општине Сремски Карловци“ бр.17/2015 и 36/2016),  члана 36. Одлуке о општинској управи Општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ бр.40/2016 и 20/2018), Општинска управа Општине Сремски Карловци, дана 09.08.2018. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

 

ДОКУМЕНТА (за преузимање): захтев и изјава

 

I

Oпштинска управа општине Сремски Карловци расписује Јавни позив за доделу помоћи за финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа са територије  општине Сремски Карловци.

Средства за финансирање овог права обезбеђена су Одлуком о буџету општине Сремски Карловци за 2018.годину („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 40/2017) у оквиру Програма 11 Социјална и дечија заштита, ПА 0001 – Социјална помоћ, раздео 5,  програмска класификација 0901-0001, функција 090, позиција 132, економска класификација 472.

 

Циљ позива: Унапређење доступности средњег образовања и остваривање права на једнакост свих младих у друштву.

 

Сврха позива: Обезбеђивање регресирања путних трошкова средњошколаца који свакодневно путују у средње школе.

 

Услови :

Право на учешће по овом позиву имају:

 

  1. Сви ученици Средњих школа без обзира на седиште школе,
  2. Ученици Школе за основно и средње васпитање „Милан Петровић“ Нови Сад,
  3. Ученици Школе за основно и средње образовање одраслих „Свети Сава“ Нови Сад

 

II

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

  1. Доказ о пребивалишту за ученика (потврда/уверење о пребивалишту или очитана лична карта)
  2. Потврду о редовном школовању (може и копија потврде)
  3. Налаз Интерресорне комисије за ученике ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада
  4. Доказ о школовању за ученике Школе за основно и средње образовање одраслих „Свети Сава“ Нови Сад

 

Уколико је подносилац пријаве из породице са троје и више деце, потребно је доставити потврде о редовном школовању и фотокопије Извода из матичне књиге рођених за  сву децу.

Уколико подносилац пријаве не достави доказ о пребивалишту и Изводе из матичне књиге рођених за децу, Општинска управа општине Сремски Карловци  прибавиће исте по службеној дужности.

III

Регресирање ће се вршити на следећи начин:

 

  1. Општина ће за ученике средњих школа и за ученике Школе за основно образовање одраслих „Свети Сава“, сносити трошкове у износу од 25% износа цене претплатне месечне карте ;
  2. Општина ће за ученике Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад сносити трошкове у износу од 100%, као и 100% износа претплатне месечне карте за родитеља пратиоца (по налазу Интерресорне комисије)
  3. Општина ће за породице са троје и више деце ученика или студената сносити трошкове превоза у 100% износу за треће дете-ученика, под условом да су све троје деце редовни ученици или студенти и да због школовања свакодневно путују у средње школе или факултете.

IV

Пријава за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи – регреса са документацијом доставља се најкасније до 07. септембра 2018. године.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу неће бити разматране.

Пријава на Позив из става 1. овог члана подноси се непосредно Општинској управи Општине Сремски Карловци, у Пријемној канцеларији (писарници) или путем поште на адресу: Општинска управа Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци, са назнаком „За регресирање месечних карата средњошколаца“.

 

V

За додатне информације у вези са Позивом можете се обратити Одељењу за друштвене делатности Општинеске управе, канцеларија број 22 и број 24 или на телефон број:  021/6853007 и 021/6853030.

VI

Јавни позив објавити на огласној табли Општине и на порталу Општине Сремски Карловци www.sremskikarlovci.rs.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина  Војводина

Општина Сремски Карловци

Општинска управа

Број: 400-20/2018/VII

Дана: 13.августа 2018. године

Сремски Карловци

 

 

Начелник Општинске управе                                            Мирјана Шолаја, с.р.