Na osnovu člana 6. Odluke o budžetu opštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“, broj 40/2017), člana 4 stav  1. Odluke o regresiranju troškova prevoza za učenike i studente sa teritorije Opštine Sremski Karlovci  („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ br.17/2015 i 36/2016),  člana 36. Odluke o opštinskoj upravi Opštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ br.40/2016 i 20/2018), Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, dana 09.08.2018. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANjE DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

 

DOKUMENTA (za preuzimanje): zahtev i izjava

 

I

Opštinska uprava opštine Sremski Karlovci raspisuje Javni poziv za dodelu pomoći za finansiranje dela troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije  opštine Sremski Karlovci.

Sredstva za finansiranje ovog prava obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2018.godinu („Službeni list opštine Sremski Karlovci“, broj 40/2017) u okviru Programa 11 Socijalna i dečija zaštita, PA 0001 – Socijalna pomoć, razdeo 5,  programska klasifikacija 0901-0001, funkcija 090, pozicija 132, ekonomska klasifikacija 472.

 

Cilj poziva: Unapređenje dostupnosti srednjeg obrazovanja i ostvarivanje prava na jednakost svih mladih u društvu.

 

Svrha poziva: Obezbeđivanje regresiranja putnih troškova srednjoškolaca koji svakodnevno putuju u srednje škole.

 

Uslovi :

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju:

 

  1. Svi učenici Srednjih škola bez obzira na sedište škole,
  2. Učenici Škole za osnovno i srednje vaspitanje „Milan Petrović“ Novi Sad,
  3. Učenici Škole za osnovno i srednje obrazovanje odraslih „Sveti Sava“ Novi Sad

 

II

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:

  1. Dokaz o prebivalištu za učenika (potvrda/uverenje o prebivalištu ili očitana lična karta)
  2. Potvrdu o redovnom školovanju (može i kopija potvrde)
  3. Nalaz Interresorne komisije za učenike ŠOSO „Milan Petrović“ iz Novog Sada
  4. Dokaz o školovanju za učenike Škole za osnovno i srednje obrazovanje odraslih „Sveti Sava“ Novi Sad

 

Ukoliko je podnosilac prijave iz porodice sa troje i više dece, potrebno je dostaviti potvrde o redovnom školovanju i fotokopije Izvoda iz matične knjige rođenih za  svu decu.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi dokaz o prebivalištu i Izvode iz matične knjige rođenih za decu, Opštinska uprava opštine Sremski Karlovci  pribaviće iste po službenoj dužnosti.

III

Regresiranje će se vršiti na sledeći način:

 

  1. Opština će za učenike srednjih škola i za učenike Škole za osnovno obrazovanje odraslih „Sveti Sava“, snositi troškove u iznosu od 25% iznosa cene pretplatne mesečne karte ;
  2. Opština će za učenike Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ Novi Sad snositi troškove u iznosu od 100%, kao i 100% iznosa pretplatne mesečne karte za roditelja pratioca (po nalazu Interresorne komisije)
  3. Opština će za porodice sa troje i više dece učenika ili studenata snositi troškove prevoza u 100% iznosu za treće dete-učenika, pod uslovom da su sve troje dece redovni učenici ili studenti i da zbog školovanja svakodnevno putuju u srednje škole ili fakultete.

IV

Prijava za ostvarivanje prava iz Javnog poziva za dodelu pomoći – regresa sa dokumentacijom dostavlja se najkasnije do 07. septembra 2018. godine.

Neblagovremene, nepotpune i prijave koje nisu podnete na utvrđenom obrascu neće biti razmatrane.

Prijava na Poziv iz stava 1. ovog člana podnosi se neposredno Opštinskoj upravi Opštine Sremski Karlovci, u Prijemnoj kancelariji (pisarnici) ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, 21205 Sremski Karlovci, sa naznakom „Za regresiranje mesečnih karata srednjoškolaca“.

 

V

Za dodatne informacije u vezi sa Pozivom možete se obratiti Odeljenju za društvene delatnosti Opštineske uprave, kancelarija broj 22 i broj 24 ili na telefon broj:  021/6853007 i 021/6853030.

VI

Javni poziv objaviti na oglasnoj tabli Opštine i na portalu Opštine Sremski Karlovci www.sremskikarlovci.rs.

 

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina  Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Opštinska uprava

Broj: 400-20/2018/VII

Dana: 13.avgusta 2018. godine

Sremski Karlovci

 

 

Načelnik Opštinske uprave                                            Mirjana Šolaja, s.r.