Општина Сремски Карловци, Општинска управа, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство,

 

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС 132/14 и 145/14) и чланом 36-41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015) оглашава:

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ TУРИСТИЧКЕ ЛОКАЦИЈЕ

„ЕШИКОВАЧКИ ВИНОГРАДИ“ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Одлука о изради је објављена у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“ број 16/2018.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 29. 08. – 12. 09. 2018. године, радним данима од 8-15 часова, у Општини Сремски Карловци, зграда Магистрата, Трг Бранка Радичевића бр. 1, у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство.

Материјал ће бити изложен и на интернет страници Општине Сремски Карловци www.sremskikarlovci.rs

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде наведеног плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована лица могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Сремски Карловци, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинартсво, Трг Бранка Радичевића бр. 1, у току трајања јавног увида, закључно са 12. 09. 2018. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана, могу утицати на планска решења.