Opština Sremski Karlovci, Opštinska uprava, Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo,

 

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US 132/14 i 145/14) i članom 36-41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/2015) oglašava:

 

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE

PLANA DETALjNE REGULACIJE TURISTIČKE LOKACIJE

„EŠIKOVAČKI VINOGRADI“ U SREMSKIM KARLOVCIMA

Odluka o izradi je objavljena u „Službenom listu Opštine Sremski Karlovci“ broj 16/2018.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 29. 08. – 12. 09. 2018. godine, radnim danima od 8-15 časova, u Opštini Sremski Karlovci, zgrada Magistrata, Trg Branka Radičevića br. 1, u Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo.

Materijal će biti izložen i na internet stranici Opštine Sremski Karlovci www.sremskikarlovci.rs

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, kao nosilac izrade navedenog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade navedenog plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana lica mogu dostaviti svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Opštinskoj upravi Sremski Karlovci, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinartsvo, Trg Branka Radičevića br. 1, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 12. 09. 2018. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Plana, mogu uticati na planska rešenja.