Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

Комисија за доделу стипендија ученицима

Број: 61-5/2018/VII

Дана: 12. октобра 2018. године

Сремски Карловци

 

 

На основу члана 5. Одлуке о стипендирању студената („Службени лист Општине Сремски Карловци“, број 17/2015), Комисија за доделу стипендије студентима, расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ

 

Расписује се конкурс за доделу стипендије редовним студентима високошколских установа, који су уписали једну од година основних или дипломских академских студија, од друге до последње и који имају пребивалиште на територији општине Сремски Карловци.

Право на стипендију могу остварити редовни студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: студенти), под следећим условима:

 1. Да су уписали једну од година основних или дипломских академских студија од друге до последње;
 2. Да студирају на терет буџета;
 3. Да током студија имају просечну оцену најмање 9,00;
 4. Да током студија нису обнављали ни једну годину;
 5. Да су положили испите из претходних година;
 6. Да имају пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 Prijava na Konkurs

Obrazac uz Prijavu na Konkurs

IZJAVA

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа која су наведена у конкурсу и чине његов саставни део:

 1. Попуњена и потписана Пријава
 2. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са степеном студија;
 3. Уверење да студира на терет буџета;
 4. Уверење о висини просечне оцене током студија и да су положени сви испити из претходне године са бројем ЕСПБ;
 5. Уверење да током студија није обнављао годину;
 6. Фотокопија индекса;
 7. Доказ о пребивалишту (Уверење Полицијске станице Сремски Карловци или фотокопија личне карте);
 8. Изјава подносиоца пријаве оверена код Јавног бележника, да није корисник стипендије по Закону о ученичком и студентском стандарду(„Службени гласник РС“ број 18/2010 и број 55/2013), односно уколико постане корисник исте, да ће се одрећи стипендије на коју оствари право по Одлуци о стипендирању студената Општине Сремски Карловци.

Уколико подносилац пријаве не достави доказ о пребивалишту, или фотокопију личне карте из које се види да студент има пребивалиште најмање три године на територији Општине Сремски Карловци, Комисија за доделу стипендије студентима  прибавиће исте по службеној дужности.

Студенту се одобрава исплата стипендије почев од 01. децембра 2018. године до 30. новембра 2019. године. Стипендија се не исплаћује за месеце јули и август. Одлуку о висини и броју стипендија за академску 2018/2019 годину доноси Општинско веће Општине Сремски Карловци на основу Одлуке о буџету.

Корисник губи право на стипендију у случају:

 • нетачно приказаних података,
 • промене пребивалишта,
 • када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије,
 • када изгуби право на финансирање студирања из буџета или
 • напусти редовне студије.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЈЕ

ОД 15. ДО 30. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ.

 

Непотпуна, неблаговремена и достављена од стране неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

Пријаве на конкурс се достављају у затвореној коверти, на адресу:

 Општина Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, са напоменом: „Пријава на конкурс за доделу стипендија студентима“.

 

Комисија за доделу стипендије студентима