Општинско веће Општине Сремски Карловци је на својој 54.седници одржаној 24. октобра 2018.г. донело Одлуку о условима за продају на покретним тезгама-изложбеним пултовима на јавним површинама за продају производа домаће радиности и старих и уметничких заната и прехрамбених производа у Општини Сремски Карловци. Одлука је ступила на снагу 24.10.2018.г. и објављена је у „Службеном листу општине Сремски Карловци“, бр.30/2018).

OBRAZAC ZAHTEVA ZA PRODAJU

Обавештавамо заинтересоване излагаче-продавце о условима за продају:

1.Продаја горе наведених производа се одобрава у пешачкој зони и на другим локацијама које одобрава Општинска управа Општине Сремски Карловци. У пешачкој зони продају могу вршити само лица која имају важеће решење АПР о регистрованој продаји производа које излажу или решење о регистрацији пољопривредног газдинства или потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава.

2.Продаја производа се  одобрава у периоду од првог априла до првог новембра сваке календарске године у времену од 09.00 до 22.00 сати, и у периоду од првог новембра до првог априла сваке календарске године у времену од 10.00 до 20.00 сати.

3.За продају производа продавци морају да приложе следећу документацију:

– захтев за продају (обрасци се могу добити у канцеларији Одељења за комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општине Сремски Карловци број 44/поткровље),

-важеће решење Агенције за привредне регистре (АПР – канцеларија у Новом Саду, ул. Стражиловска бр. 2) да су регистровани за продају производа које излажу,

-важеће решење о регистрацији пољопривредног газдинства или потврду Министарства финансија-Управе за трезор-Филијала Нови Сад (ул. Модене бр. 7) о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава,

-важеће решење (потврду) да је члан регистрованог Удружења,

-доказ о измирењу локалне комуналне таксе за продају у претходном периоду којег издаје Одељење за финансије и буџет-Служба за утврђивање и наплату локалних јавних прихода Општине Сремски Карловци (канцеларија бр. 53/поткровље)

 1. Писмене захтеве за продају (заузеће јавне површине) излагачи подносе Одељењу за комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општине Сремски Карловци, које доноси решење којим се одобрава продаја производа. Лица која имају дуговање на име локалне комуналне таксе за продају у претходном периоду неће добити решење којим се одобрава продаја.

 

5.Продавци се за време важења решења о продаји морају придржавати следећих Правила понашања:

 1. Излагач је дужан да води рачуна о хигијени  на продајном месту, не прави буку, као и да не омета друга лица која користе јавне површине на којима се налазе продајна места.
 2. У случају да има одобрење да користи покретну тезгу-изложбени пулт који је власништво Општине, излагач је дужан  да  Општини  у случају оштећења тезге-пулта надокнади трошкове оправке у целости.
 3. Продаја се врши искључиво на покретној тезги-изложбеном пулту.

Излагач је дужан да се налази поред  свог изложбеног пулта.

Излагач може да закупи и врши продају робе само на једном продајном месту,

уколико се ради о роби исте врсте.

Излагачи у пешачкој зони дужни су да врше продају сваког дана, а најмање 6 дана

недељно.

 1. Излагач има право да на продајном месту излаже и продаје  искључиво производе

сопствене домаће радиности, производе старих и уметничких заната, односно прехрамбене производе за које је регистрован.

 1. Излагач је дужан да се придржава техничких, санитарних и других законских прописа везаних за промет ове врсте робе.
 2. Излагач је обавезан да обезбеди пролаз грађанима и приликом коришћења локације поступа са пажњом доброг домаћина.
 3. Након престанка коришћења локације, Излагач  је дужан да исту сваки дан за време одобреног периода заузећа јавне површине  доведе у првобитно стање.
 4. Продаја алокохола и алкохолних пића је дозвољена искључиво регистрованим винарима, виноградарима и произвођачима алкохолних пића од меда.
 5. У случају да има више заинтересованих излагача за једно продајно место, право на продају добија лице на основу редоследа подношења писмених захтева за продају.
 6. Излагачи не могу користити урбани мобилијар нити друге објекте или уређаје постављене у центру Сремских Карловаца намењене туристима и другим посетиоцима центра, посебно клупе и зелене површине,
 7. У случају продаје робе ван покретне тезге-изложбеног пулта или на другом месту које није одобрено од стране Општинске управе на територији Општине Сремски Карловци, Општинска управа ће ускратити имаоцу одбрења за заузеће јавне површине издавање одобрења за заузеће јавне површине.

У случају да се продавци не придржавају напред цитираних Правила понашања Општинска управа може ускртити издавање одобрења за заузеће јавне површине.

 1. За време одржавање других манифестација на простору предвиђеном за продају одобрених од стране Општинске управе или из других разлога, Општинска управа може излагачу привремено ускратити одобрење за заузеће јавне површине за излагање и продају робе на одобреним локацијама.
 2. У случају да Општина прими инструкцију Завода за заштиту споменика културе којим се на други начин ближе уређују услови за привремено постављање покретних тезги-изложбених пултова на јавним површинама за продају  Општинско веће донеће нову одлуку о условима за продају.
 3. Послове инспекцијског надзора обавља комунални инспектор који за не придржавање Правила продаје-понашања може казнизи излагача новчаном казном у износу од 10.000 динара.

9.За потребна обавештења излагачи се могу обратити:      Весни Чобанић,

телефон 021/685-3062 и 064/824-9055 или  Живораду Милановић, телефон 021/685-3033 и 064/824-9026.