На основу члана 9. Одлуке о стипендирању студената („Службени лист Општине Сремски Карловци“, број: 17/2015), а по расписаном Конкурсу за доделу стипендија студентима за школску 2018/2019 годину и Одлуке Општинског већа Општине Сремски Карловци о висини и броју стипендија за студенте за школску 2018/2019. годину број 61-7/2018-I/1 од 16. новембра 2018. године, Комисија за  доделу стипендија студентима , на седници одржаној дана  19. новембра 2018. године, доноси

 

О Д Л У К У

 О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ

2018/2019. ГОДИНИ

  

I

 

Општина Сремски Карловци ће у школској 2018/2019 години доделити 26 (двадесетшест) стипендија следећим студентима основних академских студија:

 

 1. ЈОВИЋ МАШИ из Сремских Карловаца, улица Патријарха Рајачића број 20, студент V године Медицинског факултета у Новом Саду;
 2. ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА из Сремских Карловаца, улица Митрополита Стратимировића број 82,студент  IV године Филозофског факултета у Новом Саду;
 3. МЕДАКОВИЋ МОМЧИЛО из Сремских Карловаца, улица Ешиковачка број 25, студент IV године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 4. ОГЊЕНОВИЋ ОЛИВЕРА из Сремских Карловаца, улица Гаврила Принципа

број 3, студент IV године Филозофског факултета у Новом  Саду;

 1. КНЕЖЕВИЋ КРИСТИЈАН из Сремских Карловаца, улица Јакова Орфелина број 61, студент IV године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 2. ОБРАНОВИЋ ИГОР из Сремских Карловаца, улица Белило број 95, студент IV године Пољопривредног факултета у Новом Саду;
 3. НЕСТОРОВИЋ ЂОРЂЕ из Сремских Карловаца, улица Карловачких ђака број 38, студент IV године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 4. МАРАВИЋ НИКОЛИНА из Сремских Карловаца, улица Карађорђева број 41,

студент III године Факултета техничких наука у Новом Саду;

 1. КАТИЋ АНА из Сремских Карловаца, улица Митрополита Стратимировића број 87, студент III године Природно- математичког факултета  у Новом Саду;
 2. РАНКОВИЋ НАТАЛИЈА из Сремских Карловаца, улица Белило број 6, студент   III године Академије уметности  у Новом Саду;
 3. ШАРАН СВЕТЛАНА из Сремских Карловаца, улица Виноградарска број 59, студент III године Филозофског  факултета  у Новом Саду;
 4. МАНДИЋ МИЛОШ из Сремских Карловаца, улица Гаврила Принципа број 7, студент III  године Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
 5. ВИШЕКРУНА ЈЕЛЕНА из Сремских Карловаца, улица Милоша Црњанског број 30, студент III године Медицинског факултета у Новом Саду;
 6. САВИЋ САЊА из Сремских Карловаца, улица Његошева број 5, студент III године Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду;
 7. ЖИВКОВ ТЕОДОРА из Сремских Карловаца, улица Ивана Филиповића број 20, студент III године Филозофског факултета у Новом Саду;
 8. МИНЧИЋ ЛАЗАР из Сремских Карловаца, улица балканска број 12А , студент II године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 9. БЕБИЋ НИКОЛА из Сремских Карловаца, улица Стражиловска број 18, студент II године Природно-математичког факултета у Новом Саду;
 10. ЈОВИЋ МИЛАНА из Сремских Карловаца, улица Патријарха Рајачића број 20, студент II године Медицинског факултета у Новом Саду;
 11. ГАЈИНОВИЋ ЛИДИЈА из Сремских Карловаца, улица Његошева број 12, студент II године Природно-математичког факултета у Новом Саду;
 12. ИЛИЋ ЈЕЛЕНА, из Сремских Карловаца, улица Гаврила Принципа бро 3/70, студент II године Медицинског факултета у Новом Саду;
 13. ПЕТРОВИЋ МАРИЈА из Сремских Карловаца, улица Вука Караџића број 14, студент II године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 14. БАБИЋ ВАЊА из Сремских Карловаца, улица Максима Горког број 4, студент II године Факултета техничких наука у Новом Саду;
 15. СТОЈШИН ТИХОМИР из Сремских Карловаца, улица Карловачких ђака број 23, студент II године Академије уметности у Новом Саду;
 16. САИЛОВИЋ ИВАНА из Сремских Карловаца, улица Белило број 34 , студент II године Академије уметности у Новом Саду;
 17. СТАНКОВ ЈОВАНА из Сремских Карловаца, улица Митрополита Стратимировића број 6, студент II године Медицинског факултета у Новом Саду;
 18. СТЕФАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР из Сремских Карловаца, улица Јакова Орфелина број 7,студент II године Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду;

 

Висина стипендије износи 10.000,00 динара (словима: десетхиљададинара) месечно и исплаћује се у трајању од десет месеци у току календарске године.

III

            На Одлуку о додели стипендија за школску 2018/2019  годину може се уложити приговор Општинском већу Општине Сремски Карловци у року од 8 дана од дана пријема исте.

IV

             Одлуку објавити на Огласној табли Општинске управе Општине Сремски Карловци.