Конкурсна документација :

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС – КУЛТУРА 2019.

ИЗЈАВА


На основу члана 3. Правилника о начину и критеријумима за расподелу средстава за манифестације, пројекте и програме од интереса за Општину Сремски Карловци у области културе ( „Службени лист општине Сремски Карловци“ број 2 /2019),  члана 7. Одлуке о Буџету Општине Сремски Карловци за 2019. годину („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 42/18) и члана 61. став 1. тачка 12. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 12/08, 17/12 и 25/2018), председник Општине Сремски Карловци дана 23. јануара 2019. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Расписује се Јавни конкурс за расподелу средстава за манифестације, пројекте и програме од интереса за Општину Сремски Карловци у области културе за 2019. годину.

Средства су обезбеђена у буџету општине Сремски Карловци за 2019.годину и то: Дотације невладиним организацијама у износу од 3.600.000,00 динара, у оквиру Раздела 5- Општинска управа, Програм 13- Развој културе, Програмска активност 002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,Програмска класификација 1201-0002, позиција 1класификација 1201-002, позиција 131, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама.

II

Право учешћа на конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају следеће услове:

 1. да су субјекти у култури у смислу члана 21. Закона о култури и други субјекти у култури у складу са чланом 73. Закона о култури;
 2. да имају седиште на територији општине Сремски Карловци и реализују програме или пројекте на териотрији општине Сремски Карловци;
 3. да програм или пројекат којим се конкурише мора бити искључиво из области културе и уметности;
 4. да се пријава подноси у року који је утврђен конкурсом;
 5. конкурсна документација мора да садржи назив Пројекта, основне податке о учеснику на конкурс, односно реализатору Пројекта, опис и буџет Пројекта, реалан и одржив финансијски план и неопходну документацију:
 6. уредно попуњен и оверен Формулар пријаве на конкурс
 7. оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве;
 8. фотокопију потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
 9. фотокопију потврде о пореском идентификационом броју;
 10. званичан доказ о наменском рачуну за кориснике буџетских средстава.

III

Критеријуми за доношење предлога расподеле средстава по конкурсу су:

 • циљ манифестације, програма;
 • значај програма (локални, регионални и међународни);
 • буџет програма;
 • број учесника;
 • континуитет манифестације;
 • остварене награде и признања пројекта;
 • ауторско дело
 • утицај Пројекта на квалитет културног живота заједнице

IV

Конкурс је отворен од 23. јануара 2019. године до 22. фебруара 2019. године и објављује се на званичној интернет страници Општине Сремски Карловци и на огласној табли Општинске управе Општине Сремски Карловци.

V

Пријаве на конкурс се подносе непосредно на писарници Општинске управе Општине Сремски Карловци или путем поште на адресу: Општинска управа Општине Сремски Карловци, Одељење за друштвене делатности, Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, у затвореној коверти, насловљено са: „Пријава на конкурс за финасирање и суфинансирање учешћа или организовања манифестација, пројеката и програма од интереса за Општину Сремски Карловци у области културе за 2019. годину“.

VI

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Општине Сремски Карловци sremskikarlovci.rs или непосредним преузимањем у Одељењу за друштвене делатности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                 

Број: 553-19/2019-I/2

Дана: 23 . јануара 2019. године                                                               

Ненад Миленковић,с.р.

Сремски Карловци