На основу Одлуке Председника Општине Сремски Карловци број:223-1/2019-I/2 oд 23.05.2019.г, оглашава се

 

ЈАВНА ПРОДАЈА РАСХОДОВАНОГ СЛУЖБЕНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

 

Након две неуспеле јавне продаје путем прикупљања писмених понуда врши се продаја расходованог службеног путничког возила у власништву Општине Сремски Карловци путем непосредне погодбе:

Возило  марке „VAZ“, модел „LADA NIVA 21214 1.7I“ , боја:“6D Зелена тамна“, број мотора: 21214718381 број шасије: ХТА 21214031722524 година производње: 2003, регистрационе таблице: NS 356-VH, регистровано до 23.05.2019. и одјављено у ПС Сремски Карловци.

Prijava za učešće u javnom nadmetanju putem neposredne pogodbe (2)

Почетна цена износи 60.000,00 динара.

Тренутна вредност возила на дан 24.05.2019.године, износи 82.857,70 динара,према Каталогу тржишне вредности Пореске управе за исти тип возила.

Разгледање наведеног  возила може  се извршити у периоду од 11.06.2019. до 13.06.2019. године у времену од 12,00 до 14,00 часова у Општини Сремски Карловци, Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1.

Продаја возила непосредном погодбом се може обавити по цени која је предмет договора између Општине Сремски Kарловци и купца али не нижој од 60% почетне цене.

Купац-најбољи понуђач дужан је да износ по којем му је продато возило уплати у року 8 дана од дана закључења продаје нeпосредном погодбом.

Понуда се доставља у писаном облику у запечаћеној коверти, са назнаком на лицу коверте: „Понуда за продају расходованог службеног возила (са наведеном регистарском ознаком возила) – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини име/назив понуђача, адресу, број телефона понуђача, као и име особе за контакт.

Понуда мора да садржи понуђену цену у динарима. Порез на пренос апсолутних права и остали трошкови падају на терет купца.

Понуде се достављају путем поште на адресу: Општина Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, или лично до 14.06.2019. године до 10.00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана  14.06.2019. године у Општини Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, у канцеларији број 27 са почетком у 12,00 часова.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање.

Понуђач који буде изабран за најповољнијег понуђача дужан је да дође у Општину

Сремски Карловци ради потписивања купопродајног уговора, на позив овлашћеног лица.

Преузимање возила ће се извршити након уплате и преноса власништва.

Информације можете добити сваког радног дана на телефон 064/8249026 од 10.00 до 14.00 часова, контакт особа Живорад Милановић.

Потребну документацију заинтересована лица могу преузети на интернет адреси Општине Сремски Карловци: www.sremskikarlovci.rs

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНОГ СЛУЖБЕНОГ

ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ