URBANISTIČKI PROJEKAT ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU PRISTANA ZA PRETOVARA NAFTINIH DERIVATA SA TEHNOLOŠKIM CEVOVODOM NA K.P. BR. 3848/12, 3848/17, 3848/18 I 7944 K.O. SREMSKI KARLOVCI