Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Opštinski štab za vanredne situacije

Broj: 8-2/46/2020-VII

Dana: 01.04.2020. godine.

Sremski Karlovci

 

 

Na osnovu člana 41. stav 4. i člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020), Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Sremski Karlovci, na svojoj 3. telefonskoj sednici  održanoj dana 01.04.2020. godine doneo je sledeću :

 

N A R E D B U

 

  1. Nalaže se pokretanje postupka dezinfekcije javnih površina ispred i unutar objekata: Ambulante, Vrtića, Osnovne škole, Karlovačke gimnazije, Bogoslovije, Fakulteta za menadžment, Ekološkog centra Radulovački, Policijske stanice, Pošte, Banaka, Verskih objekata, zgrade Opštinske uprave Sremski Karlovci, Crvenog krsta, Vatrogasne stanice. Takođe izvršiće se dezinfekcija Trga Branka Radičevića, zelene pijace, javnog toaleta i stambenih zgrada. Proces dezinfekcije vršiti po potrebi i u skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine Sremski Karlovci.
  2. Donošenjem ove Naredbe prestaje da važi tačka II Naredbe broj: 8-2/32/2020-VII od 20.03.2020. godine.
  3. Zadužuje se Odeljenje za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine radi realizacije ove Naredbe.

 

Naredbu dostaviti: Članovima Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Sremski Karlovci i Odeljenju za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine.

 

 

 

K O M A N D A N T

Nenad Milenković, s.r.