Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i  davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava,kao  i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (“Sl.glasnik RS“ broj:16/2018) , Rešenja predsednika Opštine Sremski Karlovci broj:020-32/2019-IV od 24.10.2019.godine, Komisija za davanje u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini Opštine Sremski Karlovci, dana 21.04.2020.godine,  donosi

O  D L U K U

O OBJAVLjIVANjU OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Tekst Oglasa glasi:

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH  PONUDA

 ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

 1. Opština Sremski Karlovci objavljuje Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora : restorana, šest bungalova i toaleta , na izletištu Stražilovo u Sremskim Karlovcima.

Površina poslovnog prostora : restoran     103m2,

bungalovi    5h18m2+1h22m2 i

toalet           58m2

 1. Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje ugostiteljske delatnosti, i u druge svrhe se ne može koristiti.
 2. Poslovni prostor se daje u zakup na period od 5 godina.
 3. Početna cena mesečne zakupnine iznosi 200eura u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.
 4. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju , te se zakupac ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.Obilazak poslovnog prostora može se izvršiti uz prethodnu najavu , na brojeve telefona 021/685-3033 ili 064/824-9026.
 5. Sve tekuće troškove koji nastanu po osnovu zakupa poslovnog prostora (troškovi za struju, vodu, grejanje, kao i troškovi tekućeg održavanja objekta ) snosiće zakupac.
 6. Poslovni prostor se ne može davati u podzakup.
 7. Pravo učešća u postupku imaju pravna lica i preduzetnici koji dostave uredne prijave u roku od 15(petnaest) dana od dana objavljivanja Obaveštenja o objavljivanju Oglasa u dnevnim novinama.

Prijava odnosno pismena ponuda treba da sadrži:

za PRAVNA LICA – izvod iz privrednog registra (APR) ne stariji od mesec dana, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV i ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke;

za PREDUZETNIKE – izvod iz privrednog registra (APR) ne stariji od mesec dana, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke i fotokopiju lične karte.

Formular prijave može se preuzeti svakog radnog dana u Prijemnoj kancelariji opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci ili na internet stranici Opštine sremskikarlovci.rs

formular za prijavu

 1. Ponuđači su dužni da uz prijavu dostave dokaz  o uplati depozita u iznosu od 10.000,00 dinara, koji se uplaćuje lično u Odeljenju za budžet i privredu opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

Depozit za učešće biće vraćen ponuđačima, osim onom koji je dao najpovoljniju ponudu,  u roku od 30 (trideset) dana od dana otvaranja pismenih ponuda. Onom ponuđaču koji da najpovoljniju ponudu, depozit će biti uračunat u mesečnu zakupninu.

Ukoliko podnosilac pismene ponude koji  bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača ne zaključi ugovor  o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita.

 1. Pismena ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu Opština Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, Komisija za davanje u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini Opštine Sremski Karlovci, sa napomenom „NE OTVARATI“. Ponude se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom ili se mogu predati u Prijemnoj kancelariji opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.
 2. Neblagovremene, odnosno neuredne ponude biće odbačene.
 3. Otvaranje ponuda biće u prostorijama Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića br. 1 , dana 11.05.2020. u 11,00 časova.

 

II

 

Objaviti Oglas na internet stranici Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs

 III

Objaviti obaveštenje o objavljivanju Oglasa u dnevnom listu “Dnevnik“

Komisija za davanje u zakup

nepokretnih stvari u javnoj svojini

Opštine Sremski Karlovci