NEMOJTE SPALjIVATI BILjNE OSTATKE!

Obaveštavamo građane opštine Sremski Karlovci da je članom 50. Zakona o zaštiti požara („Službeni glasnik RS“, broj 111/2019, 20/2015, 87/2018 i dr. zakoni) ZABRANjENO spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka.

Lice koje je izazvalo požar dužno je da Vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu sa posebnim propisom.

Takođe, za nepoštovanje ove zabrane predviđene su visoke novčane kazne: od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara za pravno lice i od 10.000 dinara do 50.000 dinara za pojedince-fizička lica.

APELUJEMO na sve građane da poštuju zabranu spaljivanja strnih useva, smeća i biljnih ostataka kako ne bi ugrozili sebe, ostale građene i njihovu imovinu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova vrše pojačanu kontrolu u cilju otkrivanja ovakvih prekršaja i protiv svih počinioca biće preduzete sve zakonske mere.

SPALjIVANjEM BILjNIH OSTATAKA ČESTO DOLAZI DO NEKONTROLISANIH POŽARA NA OTVORENOM, KOJI NANOSE VELIKE MATERIJALNE ŠTETE I STRADANjE LjUDI