Конкурси

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и  поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/12, 48/15 и 99/15), Решења председника Општине Сремски Карловци, број IV-020-56/2016 од 09.08.2016. године и Решења о измени и допуни решења  број IV-020-56/2016 од 10.03.2017. године, Комисија за давање у закуп непокретних ствари у јавној својини Општине Сремски Карловци, објављује

 О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 1.   Општина Сремски Карловци објављује оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора – ресторана, шест бунгалова и тоалета, на излетишту Стражилово у Сремским Карловцима.

Површина пословног простора –  ресторана је 103m², бунгалова 5x18m² + 1x22m² и тоалета 58m².

2. Пословни простор се даје у закуп за обављање угоститељске делатности, и у друге сврхе се не може користити.

 1. Пословни простор се даје у закуп на период од 5 година.
 1. Почетна цена месечне закупнине је 150 евра, у динарској противвредности на дан плаћања.
 1. Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању, те се закупац не може позивати на његове физичке недостатке. Обилазак пословног простора може се извршити уз претходну најаву, на бројеве телефона 064/8249028 или 021/685-3023.
 1. Све текуће трошкове који настану по основу закупа пословног простора (трошкови за струју, воду, грејање, као и трошкови текућег одржавања објекта) сносиће закупац.
 1. Пословни простор се не може давати у подзакуп.
 1. Право учешћа у поступку имају правна лица и предузетници који доставе уредне пријаве у року од петнаест (15) дана од дана објављивања Обавештења о објављивању огласа у дневним новинама.

Пријава, односно писмена понуда, треба да садржи:

– за ПРАВНА ЛИЦА – извод из привредног регистра (АПР) не старији од месец дана, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ и уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке;

за ПРЕДУЗЕТНИКЕ – извод из привредног регистра (АПР) не старији од месец дана, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и фотокопију личне карте и

– план улагања.

Формулар пријаве може се преузети сваког радног дана у Пријемној канцеларији општинске управе Општине Сремски Карловци или на интернет страници Општине www.sremski-karlovci.org.rs.

 1. Понуђачи су дужни да уз пријаву доставе доказ  о уплати депозита у износу од 5.000,00 динара, који се уплаћује лично у Одељењу за буџет и привреду општинске управе Општине Сремски Карловци.

Депозит за учешће биће враћен понуђачима, осим оном који је дао најповољнију понуду,  у року од 30 (тридесет) дана од дана отварања писмених понуда. Оном понуђачу који да најповољнију понуду, депозит ће бити урачунат у месечну закупнину.

Уколико подносилац писмене понуде који  буде изабран за најповољнијег понуђача не закључи уговор  о закупу, губи право на враћање депозита.

 1. Писмена понуда се подноси у затвореној коверти на адресу Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, Комисија за давање у закуп непокретних ствари у јавној својини Општине Сремски Карловци, са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. На задњој страни коверте написати назив/име и презиме и адресу понуђача. Понуде се подносе препорученом поштанском пошиљком или се могу предати у Пријемној канцеларији општинске управе Општине Сремски Карловци.
 1. Неблаговремене, односно неуредне понуде биће одбачене.
 1. Отварање понуда биће у просторијама Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, дана 11.04.2017. године у 11,00 часова.

 

                          Комисија за давање у закуп
                     непокретних ствари у јавној својини
                           Општине Сремски Карловци

У Сремским Карловцима,

22.03.2017. године

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У 2017. ГОДИНИ

Јавни конкурс за попуњавање положаја

Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Општине Сремски Карловци

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ, ПОСЛОВНИХ И АГРОИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА НА ИМЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

К О Н К У Р С  за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Сремски Карловци у 2017. години

Закључак о додели средстава по конкурсу из области културе за 2016. годину

Закључак о додели средстава по конкурсу из области удружења грађана за 2016. годину

Одлука о додели средстава из области јавног информисања за 2016. годину

Решење о образовању стручне комисије за доделу средстава на конкурсу из области јавног информисања за 2016. годину