Конкурси

2020.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА 2020/2021

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

 

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У 2020. ГОДИНИ

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТAВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Сремски Карловци у 2020. години

 

2019.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020 ГОДИНИ

 

РЕШЕЊЕ о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава из буџета општине Сремски Карловци организацијама и удружењима грађана за програме и пројекте у 2019. години

РЕЗУЛТАТИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТЕВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци

 

Јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Сремски Карловци

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНООГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ И 2019- ГОДИНИ

 

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

Tender: Invitation to tender for boat with engine and interior – UPDATED

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Сремски Карловци у 2019. години

Јавни конкурс за удружења грађана

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

2018.

Решење о расподели средстава у области јавног информисања Општине Сремски Карловци у 20018. години

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У 2018. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Сремски Карловци у 2018. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

2017.

ЈАВНИ КОНКУРС за избор  директора Туристичке организације Сремски Карловци

ЈАВНИ КОНКУРС за избор  директора Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2017-I/1-1
Дана: 11.априла 2017.године
Сремски Карловци

 

            На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“ број 51/2009 и 99/2011) и члана 12. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Сремски Карловци организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 2 /2017)  и члана 8. Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2017. годину  („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 39/2016) Општинско веће општине Сремски Карловци на седници одржаној дана 11 . априла 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о додели средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Сремски Карловци организацијама и удружењима грађана за програме и пројекта у 2017. години

I

            На основу расписаног Јавног конкурса за доделу средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Сремски Карловци организацијама и удружењима грађана за програме и пројекте за 2017. годину, додељују се средства у износу од  900.000,00 динара следећим подносиоцима програма и пројеката:

 

ПРОЈЕКТИ

Назив организације/удружења

Назив пројекта

Висина износа oдобрених средстава

Фондација „Завичајна кућа“ Сремски Карловци Књижевни састав на тему „Народни обичаји подунавских Шваба и развој добросуседских односа“

            100.000,00

Фондација  „Еуро хоризонт“ Београд „Школе без дроге“

50.000,00

Удружење „СК-арт“ Сремски Карловци Формирање градског дечијег хора „Цвркутићи“

90.000,00

Центар за промоцију безбедности саобраћаја Сремска Каменица „Млади, безбедни, сигурни“

80.000,00

Креативни клуб „Едуко“  Сремски Карловци „Летњи образовни камп“

70.000,00

Удружење „Еко Фламе“ Сремски Карловци „Угаси, препознај – Сремске Карловце упознај“

80.000,00

Регионални центар за таленте Сремски Карловци „Подстицање научно истраживачког рада, иновативности и подршка развоју даровитости“

    130.000,00

 

 

 

ПРОГРАМИ
Назив организације/удружења Назив пројекта Висина износа oдобрених средстава
Организација Савеза инвалида рада Војводине – Општинска организација инвалида рада Сремски Карловци „Програмске активности у 2017. години“

100.000,00

Друштво за неговање традиција и развој Сремских Карловаца „Сачувајмо лепе куће и баште“, „Упознајмо свој град“, „Новембарске свечаности“

110.000,00

Удружење дистрофичара јужно-бачког округа „Отворена врата удружења Карловчанима у 2017. години“

35.000,00

Градска организација слепих Нови Сад „Упознавање културно – историјских знаменитости наше земље“

55.000,00

 

II

            Пренос додељених средстава извршиће се носиоцима програма/пројекта са раздела 5. Општинска управа, Програмска активност 003 – Подршка социо -хуманитарним организацијама, Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2017. годину („Службени лист Општине Сремски Карловци“ број  39/2016).

III

            Средства ће  се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком прилива средстава у буџету општине Сремски Карловци за 2017. годину.

IV

            Са изабраним подносиоцима пријаве закључиће се уговори о додели средстава или недостајућег дела средстава програма или пројеката од јавног интереса за општину Сремски Карловци којима ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

V

            Изабрани подносиоци пријава дужни су да у року од 20 дана по истеку рока за реализовање програма, пројекта, доставе извештај о реализацији програма/пројекта и доставе доказ о наменском коришћењу финансијских средстава Општинском већу.

VI

            Ово решење је коначно.

VII

            Решење се објављује на званичној интернет страници општине Сремски Карловци  и на огласној табли Општинске управе општине Сремски Карловци.

                                                                                     П р е д с е д н и к

Ненад Миленковић, с.р.

 

 

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и  поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/12, 48/15 и 99/15), Решења председника Општине Сремски Карловци, број IV-020-56/2016 од 09.08.2016. године и Решења о измени и допуни решења  број IV-020-56/2016 од 10.03.2017. године, Комисија за давање у закуп непокретних ствари у јавној својини Општине Сремски Карловци, објављује

 О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 1.   Општина Сремски Карловци објављује оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора – ресторана, шест бунгалова и тоалета, на излетишту Стражилово у Сремским Карловцима.

Површина пословног простора –  ресторана је 103m², бунгалова 5x18m² + 1x22m² и тоалета 58m².

2. Пословни простор се даје у закуп за обављање угоститељске делатности, и у друге сврхе се не може користити.

 1. Пословни простор се даје у закуп на период од 5 година.
 1. Почетна цена месечне закупнине је 150 евра, у динарској противвредности на дан плаћања.
 1. Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању, те се закупац не може позивати на његове физичке недостатке. Обилазак пословног простора може се извршити уз претходну најаву, на бројеве телефона 064/8249028 или 021/685-3023.
 1. Све текуће трошкове који настану по основу закупа пословног простора (трошкови за струју, воду, грејање, као и трошкови текућег одржавања објекта) сносиће закупац.
 1. Пословни простор се не може давати у подзакуп.
 1. Право учешћа у поступку имају правна лица и предузетници који доставе уредне пријаве у року од петнаест (15) дана од дана објављивања Обавештења о објављивању огласа у дневним новинама.

Пријава, односно писмена понуда, треба да садржи:

– за ПРАВНА ЛИЦА – извод из привредног регистра (АПР) не старији од месец дана, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ и уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке;

за ПРЕДУЗЕТНИКЕ – извод из привредног регистра (АПР) не старији од месец дана, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и фотокопију личне карте и

– план улагања.

Формулар пријаве може се преузети сваког радног дана у Пријемној канцеларији општинске управе Општине Сремски Карловци или на интернет страници Општине www.sremski-karlovci.org.rs.

 1. Понуђачи су дужни да уз пријаву доставе доказ  о уплати депозита у износу од 5.000,00 динара, који се уплаћује лично у Одељењу за буџет и привреду општинске управе Општине Сремски Карловци.

Депозит за учешће биће враћен понуђачима, осим оном који је дао најповољнију понуду,  у року од 30 (тридесет) дана од дана отварања писмених понуда. Оном понуђачу који да најповољнију понуду, депозит ће бити урачунат у месечну закупнину.

Уколико подносилац писмене понуде који  буде изабран за најповољнијег понуђача не закључи уговор  о закупу, губи право на враћање депозита.

 1. Писмена понуда се подноси у затвореној коверти на адресу Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, Комисија за давање у закуп непокретних ствари у јавној својини Општине Сремски Карловци, са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. На задњој страни коверте написати назив/име и презиме и адресу понуђача. Понуде се подносе препорученом поштанском пошиљком или се могу предати у Пријемној канцеларији општинске управе Општине Сремски Карловци.
 1. Неблаговремене, односно неуредне понуде биће одбачене.
 1. Отварање понуда биће у просторијама Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, дана 11.04.2017. године у 11,00 часова.

 

                          Комисија за давање у закуп
                     непокретних ствари у јавној својини
                           Општине Сремски Карловци

У Сремским Карловцима,

22.03.2017. године

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У 2017. ГОДИНИ

Јавни конкурс за попуњавање положаја

Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Општине Сремски Карловци

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ, ПОСЛОВНИХ И АГРОИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА НА ИМЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује
КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

К О Н К У Р С  за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Сремски Карловци у 2017. години

Закључак о додели средстава по конкурсу из области културе за 2016. годину

Закључак о додели средстава по конкурсу из области удружења грађана за 2016. годину

Одлука о додели средстава из области јавног информисања за 2016. годину

Решење о образовању стручне комисије за доделу средстава на конкурсу из области јавног информисања за 2016. годину