Usluge

20.08.2019.

ODRŽAVANjE APLIKATIVNOG SOFTVERA

Broj JN PPBOJPPP : III-1-2-1

16.08.2019.

Kreiranje i pilotiranje programa „Mala škola ranog razvoja“

 

 

25. 06. 2019.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda i atmosferske kanalizacije-

Partija I-Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda sa pojačanom geodezijom- Matoševa ulica  

Partija II- Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju atmosferske kanalicije u zoni „Kalvarija“

JN OP IV-1-2-7

 

20.06.2019.

IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU MOSTA NA SELIŠTU JN OP IX-1-2-9

 

14.06.2019.

ORGANIZOVANjA MANIFESTACIJE- PARTIJA II-ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE „KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2019.“

 

15.04.2019.

USLUGE VATROMETA ZA MANIFESTACIJE, JN MV I/2-1-2-16

12. 04. 2019.

USLUGE „POMOĆ U KUĆI“, JN MV VII-1-2-18

11. 04. 2019.

USLUGE OBEZBEĐENjA OBJEKATA, JN MV III-1-2-2

09. 04. 2019.

USLUGE OBEZBEĐENjA MANIFESTACIJA, JN MV I/2-1-2-17

Partija  I:  Obezbeđenja manifestacija „Prolećni festival vina 2019.“ i

Partija II: Obezbeđenje manifestacije „Karlovačka berba grožđa 2019.“

 

 

09. 04. 2019.

HORIZONTALNO OBELEŽAVANjE SAOBRAĆAJNICA-JN MV IX-1-2-5

 

26. 03. 2019.

ORGANIZOVANjA MANIFESTACIJE- PARTIJA 1-ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE „PROLEĆNI FESTIVAL VINA 2019.“

 

14. 03. 2019.

USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

 

12. 03. 2019.

GEOMEHANIČKA ISTRAŽIVANjA I ŠLICOVANjE TERENA ZA POTREBE PARTERNOG UREĐENjA, JN MV IV-1-2-11

 

11.03.2019.

Izrada projektno- tehničke dokumentacije za revitalizaciju fasada u ulicama Mitropolita Stratimirovića i Partrijarha Rajačića i Trgu Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima, JN OP 1.2.13


26.02.2019.

USLUGE NADZORA NAD RADOVIMA

 

04. 12. 2018.

DIGITALIZACIJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKE I DRUGE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZGRADE MAGISTRATA U SREMSKIM KARLOVCIMA,  JN MV 1.2.19

03. 12. 2018.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i konzervaciju fasada u centru naselja Sremski Karlovci, redni broj JN MV 1.2.16.

 

03. 12. 2018.

Čišćenje atmosferskih kanala, JN MV 1.2.18

26. 10. 2018.

Čišćenje atmosferskih kanala, JN MV IX-1-2-18

19.10.2018.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za parterno uređenje dela centra naselja Sremski  Karlovci sa izgradnjom potrebne infrastrukturne mreže JN OP IV-1-2-17

12. 10 2018.

USLUGE STRUČNOG NADZORA JN MV IV-1-2-9

22. 08. 2018.

USLUGE UKLANjANjA ŠIBLjA I PODRASTA UZ DRŽAVNI PUT II A REDA, JN MV IX-1-2-15

13. 08. 2018. godine

 USLUGE FIZIČKOG OBEZBEĐENjA MANIFESTACIJE „KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2018“

27.07.2018.

Usluge organizovanja manifestacije „Karlovačka berba grožđa 2018.“

19. 07. 2018.

JN PPBOPPP Usluge održavanja aplikativnog softvera

04. 07. 2018.

RESTORANSKE USLUGE, JN MV I/2-1-2-8

02. 07. 2018.

USLUGE „POMOĆ U KUĆI“,JN MV VII-1-2-11

13. 06. 2018.

Ponovljen postupak-

Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulica u delu Sremskih Karlovaca- KALVARIJA, JN MV IV-1-2-12

01. 06. 2018.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulica u delu Sremskih Karlovaca- KALVARIJA, JN MV IV-1-2-12

11. 05. 2018.

USLUGE OBEZBEĐENjA

Partija broj II- Obezbeđenje objekata

13.04.2018.

Usluge obezbeđenja- Partija broj II, Usluge obezbeđenja objekata JNMV III-1-2-2

12. 04. 2018.

USLUGE  OBEZBEĐENjA, Partija broj I- Obezbeđenje manifestacije

„Prolećni festival vina 2018.“ JN MV III-1-2-2

04. 04. 2018.

Usluge krečenja zgrade Magistrata

III-1-2-3

30. 03. 2018.

Organizacija manifestacije „PROLEĆNI FESTIVAL VINA 2018“ JN MV I/2-1-2-4

26. 03 .2018.

SRUČNI NADZOR, redni broj JN MV IV-1-2-9

21. 12. 2017.

Usluge nasipanja puteva u građevinskom i vangrađevinskom reonu, JN MB VIII-1-2-22


07. 11. 2017.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice Matoševe ulice i tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije u Matoševoj ulici i u delu ulice Andrea Volnog

26. 10. 2017.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenje puta za Stražilovo sa vodovodom i kanalizacijom , deonica Dudara- Belilo-Stražilovo JN OP IV-1-2-8

19. 10. 2017.

Izrada projektno- tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže sa priključcima za socijalne stanove na Čeratu, JN MV IV-1-2-10

18. 10. 2017.

Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za parterno uređenje dela centra naselja Sremski Karlovci sa izgradnjom potrebne infrastrukturne mreže, broj V-1-2-16- ponovljen postupak

12. 10. 2017.

Projekat rekonstrukcije pešačke staze u ulici Karlovačkih đaka i okretnice na Dudari, JN MV  IV-1-2-12

05. 10. 2017.

HORIZONTALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA, JN MV IX-1-2-13

27.09.2017.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju atmosferske kanalizacije u ulici Braće Anđelić, JN MV IV 1-2-21

26.09.2017.

Izvođenje inženjerskogeoloških istraživanja i izrada Elaborata o inženjersko geološkim-geotehničkim uslovima za izradu PDR-a potesa Rovine sa okruženjem  u Sremskim Karlovcima, JN MV V 1-2-19

26.09.2017.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za adaptaciju dela prostora u Domu zdravlja u Sremskim Karlovcima, JN MV IV 1-2-20

19. 09. 2017.

Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za parterno uređenje dela centra naselja Sremski Karlovci sa izgradnjom potrebne infrastrukturne mreže, broj V-1-2-16

16. 08. 2017.

USLUGE FIZIČKOG OBEZBEĐENjA MANIFESTACIJE „KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2017“ JN MV I/2-1-2-17

15. 08. 2017.

USLUGE OBEZBEĐENjA, JNMV III-1-2-15

09. 08. 2017.

ODRŽAVANjE NEKATEGORISANIH PUTEVA U GRAĐEVINSKOM I VANGRAĐEVINSKOM REONU – JN MV VIII-1-2-18

02. 08. 2017.

USLUGEORGANIZACIJE MANIFESTACIJE „Karlovačka berba grožđa 2017.“

JN MV I/2-1-2-7

02. 08. 2017.

USLUGE FIZIČKOG OBEZBEĐENjA MANIFESTACIJE „KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2017“

19. 07. 2017. Održavanje aplikativnog softvera
PPBOJPPP III-1-2-4

  28. 06. 2017.   Ugostiteljske usluge restorana JNMV I/2-1-2-6

   21. 06. 2017.         Usluge obezbeđenja JNMV III-1-2-15

Javna nabavka usluga: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Braće Anđelića – javna rasveta, vodovod  i saobraćajnica; Redni broj JN MV IV-1-2-14

31. mart 2017.

SUZBIJANjE KOMARACA

 

29.12.2016.

SANACIJA DIVLjIH DEPONIJA

27. oktobar 2016.

IZRADA PROJEKTA TEHNIČKOG REGULISANjA SAOBRAĆAJA U CENTRALNOJ ZONI SREMSKIH KARLOVACA
25. oktobar 2016.
 
IZRADA PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU ZA IZGRADNjU PRISTUPNIH PUTEVA DO LUČKOG PODRUČJA
06. septembar 2016.
 
USLUGE RESTORANA SA RIBLjIM SPECIJALITETIMA
 
USLUGA SMEŠTAJA
 

11.08.2016.

ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE
„KARLOVAČKA BERBA GROŽĐA 2016“

20. 07. 2016.

– Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora PP održavanje aplikativnh softvera

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ODNOŠENjE KRUPNOG OTPADA (ponovljen postupak)

23.05.2016.

ODNOŠENjE KRUPNOG OTPADA

22.04.2016.

PROJEKTI PARCELACIJE I PREPARCELACIJE

17.03.2016.

SUZBIJANjE KOMARACA, JN MV V-002-6