О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕПИСМЕНИХ ПОНУДА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУППОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

1. Општина Сремски Карловци објављујеоглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора – Комплекс „Видиковац“ у Сремским Карловцима.

Пословни простор се састоји од дела под објектом и дела ван објекта:

Део под објектом:

– Кафе покривени део 84 м²

– Шанк 19 м²

– Кухиња и тоалет за особље 8 м²

– Магацин 6 м²

– Тоалет за госте 28 м²

– Тераса са степеништем 61 м²

Део ван објекта:

– Прилазно степениште са одмориштима 282 м²

– Амфитеатар са седиштима 142 м²

– Плато са крстом 84 м²

– Централни и прилазни плато 323 м²

2 . Пословни простор се даје у закупза обављање угоститељске делатности, уз могућност организовања културних програма.

3. Пословни простор се даје у закуп на период од 5 година.

4. Почетна цена месечне закупнине је 30.000,00 динара.

5. Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању, те се закупац не може позивати на његове физичке недостатке. Обилазак пословног простора може се извршити уз претходну најаву.

6. Све текуће трошкове који настану по основу закупа пословног простора (трошкови за струју, воду, грејање, као и трошкови текућег одржавања објекта) сносиће закупац.

7. Пословни простор се не може даватиу подзакуп.

8. Право учешћа у поступку имају правна лица и предузетници који доставе уредне пријаве у рокуод 10 дана од дана објављивања огласа.

Пријава, односно писмена понуда,треба да садржи:

за ПРАВНА ЛИЦА – извод из привредног регистра (АПР) не старији од месец дана, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ и уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке;

за ПРЕДУЗЕТНИКЕ – извод из привредног регистра (АПР) не старији од месец дана, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и фотокопију личне карте.

Формулар пријаве може се преузети сваког радног дана у Пријемној канцеларији општинске управе Општине Сремски Карловци или на интернет страници Општине: www.sremski-karlovci.org.rs

9. Понуђачи су дужни да уз пријаву доставе доказ о уплати депозита у износу од 10.000,00динара, који се уплаћује лично у Одељењу за буџет и привреду општинске управе Општине Сремски Карловци.

Депозит за учешће биће враћен понуђачима, осим оном који је дао најповољнију понуду, у року од 30 (тридесет) дана од дана отварања писмених понуда. Оном понуђачу који да најповољнију понуду, депозит ће бити урачунат у месечну закупнину.

Уколико подносилац писмене понудекоји буде изабран за најповољнијег понуђача не закључи уговор о закупу,губи право на враћање депозита.

10. Писмена понуда се подноси у затвореној коверти на адресу: Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, Комисија за давање у закуп непокретних ствари у јавној својини Општине Сремски Карловци, са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуде се подносе препорученом поштанском пошиљком или се могу предати у Пријемној канцеларији општинске управе Општине Сремски Карловци.

11. Неблаговремене, односно неуредне понуде биће одбачене.

12. Отварање понуда биће у просторијама Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, дана 01.09.2016. годинеу 11,00 часова.

Комисија за давање у закуп

непокретних ствари у јавној својини

Општине Сремски Карловци

Претходни текстРегресирање дела трошкова превоза за ученике средњих школа
Следећи текстКоначна листа реда првенства – Грађевински материјал