O G L A S

ZA PRIKUPLjANjEPISMENIH PONUDA

ZA DAVANjE U ZAKUPPOSLOVNOG PROSTORA

1. Opština Sremski Karlovci objavljujeoglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora – Kompleks „Vidikovac“ u Sremskim Karlovcima.

Poslovni prostor se sastoji od dela pod objektom i dela van objekta:

Deo pod objektom:

– Kafe pokriveni deo 84 m²

– Šank 19 m²

– Kuhinja i toalet za osoblje 8 m²

– Magacin 6 m²

– Toalet za goste 28 m²

– Terasa sa stepeništem 61 m²

Deo van objekta:

– Prilazno stepenište sa odmorištima 282 m²

– Amfiteatar sa sedištima 142 m²

– Plato sa krstom 84 m²

– Centralni i prilazni plato 323 m²

2 . Poslovni prostor se daje u zakupza obavljanje ugostiteljske delatnosti, uz mogućnost organizovanja kulturnih programa.

3. Poslovni prostor se daje u zakup na period od 5 godina.

4. Početna cena mesečne zakupnine je 30.000,00 dinara.

5. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, te se zakupac ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke. Obilazak poslovnog prostora može se izvršiti uz prethodnu najavu.

6. Sve tekuće troškove koji nastanu po osnovu zakupa poslovnog prostora (troškovi za struju, vodu, grejanje, kao i troškovi tekućeg održavanja objekta) snosiće zakupac.

7. Poslovni prostor se ne može davatiu podzakup.

8. Pravo učešća u postupku imaju pravna lica i preduzetnici koji dostave uredne prijave u rokuod 10 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijava, odnosno pismena ponuda,treba da sadrži:

za PRAVNA LICA – izvod iz privrednog registra (APR) ne stariji od mesec dana, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV i ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke;

za PREDUZETNIKE – izvod iz privrednog registra (APR) ne stariji od mesec dana, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke i fotokopiju lične karte.

Formular prijave može se preuzeti svakog radnog dana u Prijemnoj kancelariji opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci ili na internet stranici Opštine: www.sremski-karlovci.org.rs

9. Ponuđači su dužni da uz prijavu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 10.000,00dinara, koji se uplaćuje lično u Odeljenju za budžet i privredu opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

Depozit za učešće biće vraćen ponuđačima, osim onom koji je dao najpovoljniju ponudu, u roku od 30 (trideset) dana od dana otvaranja pismenih ponuda. Onom ponuđaču koji da najpovoljniju ponudu, depozit će biti uračunat u mesečnu zakupninu.

Ukoliko podnosilac pismene ponudekoji bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača ne zaključi ugovor o zakupu,gubi pravo na vraćanje depozita.

10. Pismena ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, Komisija za davanje u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini Opštine Sremski Karlovci, sa napomenom „NE OTVARATI“. Ponude se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom ili se mogu predati u Prijemnoj kancelariji opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

11. Neblagovremene, odnosno neuredne ponude biće odbačene.

12. Otvaranje ponuda biće u prostorijama Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, dana 01.09.2016. godineu 11,00 časova.

Komisija za davanje u zakup

nepokretnih stvari u javnoj svojini

Opštine Sremski Karlovci

Prethodni tekstRegresiranje dela troškova prevoza za učenike srednjih škola
Sledeći tekstKonačna lista reda prvenstva – Građevinski materijal