Овде се налази Предлог Статута Спортског савеза општине Сремски Карловци усклађен са Законом о спорту, који је усвојен на седници Управног одбора ССОСК.

На основу чл. 40. ст.2., чл. 55. ст.3. тач. 1. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) и чл. 31 ст.1. тач.1. алинеја 1. Статута Спортског савеза општине Сремски Карловци, Скупштина Спортског савеза општине Сремски Карловци на седници одржаној ________2016. године усвојила је

 

 С Т А Т У Т

СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Спортски савез општине Сремски Карловци  је самосталан, добровољан, невладин, неполитичан и непрофитaн територијални спортски савез за општину Сремски Карловци.

У Спортски савез општине Сремски Карловци (у даљем тексту: Савез) удружују се организције у области спорта са територије општине Сремски Карловци, у складу са овим статутом.

Савез има статус надлежног територијалног спортског савеза у погледу остваривања својих надлежности утврђених Законом о спорту.

Термини којима су у овом статуту означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе

 

1.      Назив и седиште Савеза

 

Члан 2.

Назив Савеза је: Спортски савез општине Сремски Карловци.

Скраћени назив Савеза је: ССОСК.

Седиште Савеза је у Сремским Карловцима

Седиште Савеза се налази у улици Трг Бранка Радичевића бр.1

 

2. Подручје активности

 

Члан 3.

Савез обавља активности на остваривању статутарних циљева на целој територији  Општине Сремски Карловци.

 

3. Правни статус

 

Члан 4.

Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

 

4. Печат, заштитни знак и застава

 

Члан 5.

Савез има печат округлог облика на којем су ћириличним писмом исписани назив и седиште Савеза .

Савез има штамбиљ на коме је ћириличним писмом исписан назив и седиште Савеза и остављено место за број и датум.

5. Чланство у другим удружењима и Савезима

 

Члан 6.

Савез је члан Спортског савеза Србије и Спортског Савеза Војводине.

Савез може да се учлани у одговарајуће националне и међународне спортске савезе од значаја за остваривање циљева Савеза.

 

6. Заступање и представљање

 

Члан 7.

Савез представља и заступа Председник и Председник Управног одбора Савеза, у оквирима својих овлашћења утврђених овим статутом.

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању Савеза, у границама датих овлашћења

 

7. Забрана дискриминације

 

Члан 8.

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.

Одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којима се утврђује или ствара дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништава су.

У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

Сва лица у надлежности Савеза и чланова Савеза обавезна су да се супротстављају свакој врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци.

 

 

II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА

 

1.      Циљеви

 

Члан 9.

Циљ Савеза је да:

 • својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у општини Сремски Карловци и повећању бављења спортом у свим сегментима становништва, у складу са законом.
 • промовише идеју олимпизма, образовну и васпитну функцију спорта, фер плеј (fair play), разумевање, толеранцију и одговорност кроз бављење спортом;
 • заштити и промовише интересе учесника у систему спорта, својих чланова;
 • промовише град – општину кроз спортска  такмичења;
 • обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење, спорта младих, спорта за све, школског спорта, спорта особа са инвалидитетом, и врхунског спорта;
 • развија међуградску и међународну спортску сарадњу;
 • обавља друге послове oд заједничког интереса у складу са законом, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, Програмом развоја спорта у општини Сремски Карловци, овим Статутом и другим актима.

 

 2. Садржај активности

 

Члан 10.

Савез своје циљеве остварује кроз:

 • стварање услова за развој спорта, а посебно спорта младих у општини Сремски Карловци;
 • организовање спортских манифестација и такмичења;
 • подршку изградњи и одржавању спортских објеката;
 • подршку перманентном стручном образовању и усавршавању спортских стручњака и стручњака у спорту;
 • пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;
 • подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта у општини Сремски Карловци;
 • усклађивање активности чланова Савеза;
 • надзор над радом својих чланова у складу са законом, Статутом, општим актима Савеза, њиховим статутима и општим актима;
 • пружање помоћи својим члановима у отклањању недостатака у раду и решавању евентуално насталих спорова који угрожавају њихово функционисање, остваривање њихових циљева, и остваривање циљева Савеза
 • ангажовање и сарадњу са другим организацијама и институцијама у области спорта у Републици Србији;
 • заступање заједничких интереса својих чланова пред органима градске управе и другим институцијама;
 • издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација од значаја за спорт у општини Сремски Карловци и унапређење научног и стручног рада у спорту;
 • остваривање међуградске и међународне спортске сарадње;
 • популаризацију спорта у медијима, образовним и другим институцијама и организацијама;
 • предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, недолично понашање, лажирање спортских резултата и др.);
 • бригу о заштити здравља спортиста;
 • подршку спорту за све (рекреативном спорту) и подстицања бављења спортом посебно деце, омладине, жена и старих особа, без обзира на социјални и здравствени статус, степен евентуалне инвалидности или друго лично својство у свом подручју деловања;
 • подршку школском спорту;
 • активности на јачању спортског духа и спортског морала код својих чланова и утврђивање правила понашања у њиховим међусобним односима;
 • пружање помоћи својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом, увођењу нових метода у раду и пословању, прибављању пословних информација и сл;
 • организовање заједничких служби;
 • предлагање годишњих и посебних програма за финансирање из јавних прихода, у складу са законом и повереним пословима;
 • давање мишљењa у вези са кандидатуром за организацију спортских такмичења на територији општине Сремски Карловци;
 • друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Савеза у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта у општини Сремски Карловци.

Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим општим актима  која доносе надлежни органи Савеза у складу са овим Статутом.

Савез може ради остваривања активности из става 1. овог члана основати привредна друштва, установе или други законом утврђен облик организовања, у граду, земљи и иностранству, самостално или са другим правним и физичким лицима.

 

3. Стручни рад

 

Члан 11.

Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу да обављају искључиво спортски стручњаци, односно лица која имају одговарајуће спортско звање и која поседују одговарајућу дозволу за рад, у складу са Законом о спорту.

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са Законом и општим актима Савеза.

Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у Савезу.

Управни одбор Савеза утврђује план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Савезу и обезбеђују услове за остваривање тог плана.

 

4. Обављање спортских активности и спортских делатности

 

Члан 12.

Савез и сви чланови Савеза (непосредни и посредни), у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитног, образовног и стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља, недоличног понашања и допинга у спорту.

Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима, општим актима Савеза и својим општим актима потврђеним конвенцијама у области спорта.

Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

 

III. ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ

 

Члан 13.

Савез и његови чланови функционишу као систем спорта у општини Сремски Карловци, који је део јединственог система спорта у Републици Србији.

Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја, организују такмичења за која су надлежни, и остварују друге циљеве и задатке утврђене својим плановима и плановима Савеза.

Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим статутима и општим актима, који морају бити сагласни са законом, спортским правилима надлежних националних спортских савеза и општим актима Савеза.

Чланство у Савезу не може се преносити.

 

Члан 14.

Организације у области спорта са територије општине Сремски Карловци  оснивају се ради уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса.

Савез је дужан  да прими у своје чланство организацију из става 1. овог члана, која испуњава услове утврђене овим Сатутом за пријем у чланство Савеза.

Савез може у чланство примити само организације из одређене гране спорта, односно области спорта која је чланица надлежног национланог спортског савеза.

 

Члан 15.

Савез има следеће врсте (категорије) чланова:

 • редовне чланове;
 • придружене чланове;
 • помажуће чланове;
 • почасне чланове.

1. Услови за учлањење

 

Члан 16.

Чланови Савеза могу постати:

 • спортске организације;
 • стручна спортска удружења (удружење педагога, тренера, судија и сл.);
 • удружења и савези организација за обављање спортских делатности;
 • спортска друштва.

 

Организација из става 1. овог члана може постати редован члан Савеза

 • уколико је регистрована у складу са законом;
 • ако њени циљеви одговарају циљевима Савеза;
 • ако је статут организације у складу са општим актима Савеза;
 • ако испуњава законом, подзаконским актима и општим актима Савеза прописане услове за обављање спортских активности и спортских делатности;
 • ако потпише изјаву (формулар) да у потпуности прихвата Статут, опште акте Савеза и надлежност Комисије за мирно решавање спорова и сталног Арбитражног суда Спортског Савеза Србије;
 • ако обавља своју делатност најмање годину дана на територији општине Сремски Карловци;
 • ако је из гране спорта која је од посебног интереса за општину Сремски Карловци, када су у питању спортске организације;
 • ако окупља у чланству не мање од 30% спортских стручњака за које је надлежно, када су у питању стручна спортска удружења;
 • ако окупља у чланству не мање од 30% организација за обављање спортских делатности за које је надлежно, када су у питању удружења организација за обављање спортских делатности;
 • ако функционише у складу са Законом о спорту, спортским правилима и својим статутом.

 

Придружени члан Савеза може постати спортска организација из гране спорта која није од посебног интереса за општину Сремски Карловци, која је:

 • регистрована у складу са законом;
 • ако њени циљеви одговарају и нису у супротности са циљевима Савеза;
 • ако је статут организације у складу са општим актима Савеза;
 • ако испуњава законом, подзаконским актима и општим актима Савеза прописане услове за обављање спортских активности и спортских делатности;
 • ако потпише изјаву (формулар) да у потпуности прихвата Статут, опште акте Савеза.

 

За помажућег и почасног члана може бити, одлуком Управног одбора Савеза именовано лице која има посебне заслуге за рад Савеза или чије је чланство у Савезу од интереса за остваривање циљева Савеза и уколико потпише изјаву (формулар) да у потпуности прихвата Статут, опште акте Савеза.

Спортске организације, спортисти, спортски стручњаци и друга физичка лица су чланови Савеза (посредно чланство): преко организација које су редовни чланови Савеза у чију надлежност улазе; преко чланства у органима и радним телима Савеза или чланова Савеза; преко запослења, стручног ангажовања или вршења службених дужности у Савезу или члановима Савеза.

 

2. Начин учлањивања

 

Члан 17.

Молба за пријем у чланство Савеза подноси се у писаној форми Савезу.

Уз молбу за пријем у чланство прилаже се:

 1. одлука о удруживању у Савез;
 2. копија свог статута;
 3. копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа;
 4. изјава (формулар) о надлежности Арбитражног суда у складу са одредбама Статута;
 5. попуњен упитник за Књигу чланова;
 6. списак регистрованих чланова и
 7. докази о испуњености других услова за пријем у чланство у складу са овим Статутом.

 

О пријему у чланство Савеза одлучује Управни  одбор Савеза у  року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Захтев за пријем у чланство може се одбити уколико подносилац захтева не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у  чланство.

У случају одбијања захтева за пријем у чланство, подносилац захтева може поднети жалбу Скупштини Савеза.

У случају да је прихваћен захтев за пријем у чланство, подносилац захтева је дужан да уплати Савезу уписнину и годишњу чланарину одређену одлуком Управног  одбора Савеза, у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Савезу. Права члана Савеза остварују се од дана уплате уписнине и чланарине.

 

3. Права и обавезе чланова

 

Члан 18.

Члан има право да:

 • покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Савеза;
 • користи помоћ, подршку и услуге Савеза, у мери која не штети интересима других чланова Савеза;
 • остварује увид у рад Савеза и његових органа;
 • учествују у активностима Савеза;
 • добије информације потребне за остваривање чланских права;

6)  управља пословима Савеза (право гласа) у складу са овим Статутом.

 

Члан је дужан да:

 • сарађује са другим члановима Савеза и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе;
 • учествује у активностима Савеза;
 • редовно измирује своје финансијске обавезе према Савезу;
 • испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Савеза и другим општим актима Савеза;
 • извршава правноснажне одлуке органа Савеза;
 • чува углед Савеза;
 • усагласи свој статут и друга општа акта са Статутом и општим актима Савеза;
 • без одлагања (а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно доношења одлуке) обавести Савез о изменама свог статута и избору лица овлашћеног за заступање;
 • правовремено доставља све потребне информације ради остваривања Савезу поверених послова; за потребе вођења базичних евиденција; медијске промоције и објављивања података на интернет страници Савеза;
 • перманентно информише јавност и Савез о својим акцијама и манифестацијама и промовише Савез у својим активностима.

 

Општим актима Савеза мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку органа Савеза којом је одлучивано о правима и обавезама чланова Савеза, осим ако је за доношење одлуке надлежан Арбитражни суд у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

 

4. Начин учествовања у раду и одлучивању

 

Члан 19.

Члан учествује у раду и у одлучивању у органима Савеза преко својих представника.

Лице које представља члана Савеза, ако није у питању заступник члана Савеза, мора да поседује писмено овлашћење оверено печатом члана Савеза и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана Савеза.

 

5. Књига чланова и друге евиденције

 

Члан 20.

Савез и чланови Савеза воде евиденције својих чланова (књига чланова) и друге базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.

Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у националне евиденције, у складу са Законом о спорту.

Одлуке органа Савеза уносе се у књиге одлука коју води Савез, с тим да се одлуке могу заводити и уписивати и у деловодни протокол.

 

6. Престанак чланства

 

Члан 21.

Чланство у Савезу гаси се престанком рада, иступањем или искључењем.

Престанком рада члана Савеза утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа којом је члан брисан из регистра.

Иступање из Савеза врши се на основу пуноважне одлуке надлежног органа члана Савеза, о чему се Савезу подноси писана изјава уз отказни рок од три месеца.

Од покретања поступка ликвидације или стечаја па до престанка рада, члану Савеза су суспендована права и обавезе у Савезу.

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Савеза за измирење заосталих финансијских обавеза.

Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у органима и радним телима Савеза.

Престанком својства члана Савеза престаје и право учешћа у активностима у организацији Савеза.

 

Члан 22.

Искључење члана Савеза могуће је ако:

 • својим активностима теже штети угледу Савеза;
 • грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза;
 • својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште акте Савеза;
 • престане да испуњава услове за пријем у чланство (прописане овим Статутом и Правилником о условима и критеријумима за чланство).

У случајевима из става 1. тач. 1) – 3) овог члана, Управни  одбор је дужан да члана Савеза упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави рок од најдуже 60 дана за отклањање пропуста у раду.

Пре доношења одлуке о искључењу, Управни  одбор је обавезан да остави члану Савеза рок од 15 дана  да се изјасни о приговорима на његов рад.

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Савеза већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану Савеза.

Одлука о искључењу мора бити образложена.

Управни одбор Савеза може у случајевима из става1.тач.1 овог члана донети, већином од укупног броја чланова Управног одбора, када за то постоје оправдани разлози, одлуку о привременој суспензији чланства у Савезу до окончања поступка из става 1.тач. 2) – 4.) овог члана, али не дуже од шест месеци.

Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан Савеза може поднети жалбу Арбитражном суду, чија одлука је коначна.

До доношења коначне одлуке Арбитражног суда о искључењу, права члана Савеза су суспендована.

Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не измири обавезе у року од 30 дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу.

 

7. Дисциплинска одговорност

 

Члан 23.

Лица у надлежности Савеза која намерно или нехатно поступе супротно Статуту и другим општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица Савеза или повреде углед Савеза могу дисциплински одговарати и бити кажњена:

 • опоменом;
 • јавном опоменом;
 • суспензијом;
 • новчаном казном;
 • забраном обављања дужности у Савезу;
 • искључењем из Савеза.

Управни  одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.

Члан 24.

Ниједан непосредни и посредни члан Савеза не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне последице због коришћења својих права утврђених законом, општим актима Савеза и општим актима члана Савеза.

 

IV. ОРГАНИ САВЕЗА

 

Члан 25.

Савезом управљају чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у органима Савеза, на начин одређен овим Статутом.

 

Члан 26.

Органи Савеза су:

 • Скупштина;
 • Управни одбор;
 • Надзорни одбор;
 • Председник Савеза;

 

Мандат Управног одбора, Надзорног одбора и Председника Савеза траје четири године.

У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа, ако законом или овим Статутом није другачије утврђено.

Члан ограна Савеза може бити само лице које је обухваћено интеграцијама Савеза и чланова Савеза.

Чланови Управног одбора Савеза, укључујући и заступника и ликвидационог управника не могу бити следећа лица:

 • чланови управе, укључујући заступника и ликвидационог управника, спортске организације, удружења или савеза у области спорта која је члан Савеза;

2)  чланови управе и службена лица спортског савеза у који је Савез учлањен;

3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке;

4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици;

5) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;

6) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности;

7) спортски инспектори.

У Савезу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.

Председник Савеза не може бити члан управе, председник или заступник друге организације у области спорта

Ако члан органа Савеза из става 5. овог члана, укључујући и заступника и ликвидационог управника, у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан органа у складу са овим Статутом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова, ако овим Статутом није другачије утврђено.

 

 

Члан 27.

Чланови органа Савеза имају посебне дужности према Савезу у погледу дужности пажње, дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес, дужности избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности поштовања забране конкуренције.

Уговор између члана органа Савеза, односно заступника и Савеза може да се закључи по одобрењу Управног одбора Савеза.

На посебне дужности према Савезу из става 1.овог члана и последице повреде тих дужности сходно се примењују одредбе о посебним дужностима према друштву закона којим је уређен рад привредних друштава и закона којим је уређена правна заштита пословне тајне, ако Законом о спорту није друкчије прописано.

Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза кад се одлучује о:

1)    покретању спора или одустајању од спора против њега;

2)    одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;

3)    његовој одговорности или разрешењу.

Члан органа Савеза нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим или на то да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

 

1. Скупштина

 

 • Састав, избор и мандат

 

Члан 28.

Скупштина је највиши орган Савеза.

Скупштину сачињавају по један представник редовних чланова Савеза (чланови Скупштине), по један представник (делегата) придружених чланова Савеза и по један представник (делегата) почасних и помажућих чланова.

Представник редовног члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник или друго лице на основу писаног пуномоћја овереног печатом члана Савеза и потписаном од стране заступника члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине.

Уколико редовни члан Савеза има више заступника онда се заступником из става 3. овог члана сматра онај заступник који има вишу функцију у члану Савеза.

Представници придружених и почасних и помажућих чланова Савеза из става 2. овог члана бирају се на изборним зборовима које сазива Председник Савеза, у складу са Одлуком о изборима коју доноси Управни одбор Савеза.

Мандат представника из става 5. овог члана траје две године, и престаје оставком, разрешењем од стране изборног збора и смрћу лица (делегата).

Представници редовних чланова немају ограничење мандата.

 

1.2. Редовна Скупштина

 

Члан 29.

Редовна седница Скупштине сазива се једанпут годишње ради усвајања финансијског и ревизорског извештаја и извештаја о пословању Савеза, ако овим статутом није другачије утврђено.

Редовном члану Савеза шаље се писмени позив за седницу Скупштине, са дневним редом, по правилу, најмање 10 дана пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље препорученим писмом на последњу познату поштанску адресу, и рок од 10 дана се рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу. Члану Савеза који у складу са Законом о спорту има интернет сајт и електронску пошту, позив за седницу се може послати и електронском поштом.

Члан Савеза, односно члан Скупштине може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније пет дана пре одржавања Скупштине.

Председник Скупштине најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Савеза.

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Скупштине и записничар.

На почетку седнице Скупштине, Председник Скупштине утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.

Изборна редовна седница Скупштине на којој се бирају Председник Савеза, Управни одбор и Надзорни одбор сазива се сваке четири године, најкасније пре истека мандата Председнику Савеза, ако овим Статутом није друкчије утврђено.

Рад  Скупштине Савеза ближе се уређује Пословником о раду.

 

1.3. Ванредна Скупштина

 

Члан 30.

Председник Савеза може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Савеза захтевају.

Председник Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено тражи, уз предлагање дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или једна четвртина чланова Скупштине, а ако Председавајући Скупштине не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати они чланови Скупштине, односно онај орган Савеза који су тражили њено сазивање.Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање скупштине Савеза, с тим да између подношења уредног захтева за одржавање скупштине и одржавања скупштине Савеза не сме да протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога болести или службене одсутности у иностранству Председавајућег Скупштине, рокови за сазивање и одржавање скупштине могу бити и двоструко дужи.

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима Савеза са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.

На дневном реду ванредне Скупштине могу бити само питања која су наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије већином од укупног броја чланова.

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.

Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

 

1.4. Надлежности Скупштине

 

Члан 31.

Скупштина разматра, доноси и усваја:

 • Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Савеза;
 • годишњи извештај о раду Савеза и његових органа;
 • финансијске и ревизорске извештаје;
 • одлуку о престанку рада Савеза;
 • одлуку о статусним променама;
 • одлуке о програму рада и развоја Савеза;
 • кодекс понашања чланова Савеза;
 • одлуку о удруживању у савезе;
 • одлуке по жалбама на одлуке о искључењу члана из Савеза;
 • одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом или законом.

 

Скупштина бира, именује  и разрешава:

 • Председника Скупштине Савеза,
 • Председника Савеза,
 • Чланове Управног одбора,
 • Чланове Надзорног одбора;
 • Генералног секретара Савеза.

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.

 

1.5. Одлучивање Скупштине

 

Члан 32.

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна половина чланова Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова који су гласали, осим у случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.

Председник Савеза може предложити да се чланови Управног одбора бирају као јединствена листа, с тим да ако Скупштина не прихвати предлог Председника Савеза за избор чланова Управног одбора сматра се да је Председник Савеза разрешен функције.

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних делегата.

Чланови Управног одбора, не рачунајући Председника Савеза, и Надзорног одбора не могу бити чланови Скупштине, осим редовне изборне Скупштине.

Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање о избору, односно именовању органа Савеза обави тајно или прозивком.

Скупштина може да одлучује о избору органа Савеза уколико је присутна већина укупног броја чланова Скупштине.

Одлука Скупштине о усвајању и изменама и допунама статута, доноси се већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.

Одлука скупштине о статусним променама и престанку Савеза доноси се двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине.

Већина за доношење одлуке из става 1. овог члана рачуна се у односу на оне који су гласали ЗА или ПРОТИВ усвајања одлуке (уздржани гласови се не рачунају).

 

2. Управни одбор

2.1. Састав

Члан 33.

Управни одбор чине:

 • Председник Савеза;
 • 5 чланова.

Председник Савеза је по функцији и Председник Управног одбора.

Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог Председника Савеза, на период од четири године, тако да структура чланова Управног одбора обезбеђује заступљеност свих грана и области спорта у Савезу и одговара структури чланства Савеза.

Исто лице може бити поново бирано у  Управни одбор Савеза.

Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком чланства у Савезу члана Савеза чијом надлежношћу је био обухваћен у тренутку избора. Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном одбору.

Управни одбор одређује сваком члану Управног одбора конкретно задужење.

Уколико превремено престане мандат неком од чланова Управног одбора, услед смрти, оставке или престанка чланства у Савезу, нови члан се бира на првој наредној седници Скупштине, с тим да мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова.

Уколико превремено престане мандат више од једне трећине чланова Управног одбора, услед смрти, оставке или престанка чланства у Савезу, обавезно се сазива без одлагања ванредна седница Скупштине.

Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат чланова Управног одбора раније изабраних.

 

2.2. Надлежности Управног одбора

 

Члан 34.

Управни одбор је извршни орган Скупштине Савеза.

Управни  одбор:

 • води текуће послове Савеза;
 • предлаже Скупштини финансијске извештаје;
 • подноси Скупштини годишњи извештај о раду Савеза и његових органа;
 • усваја општа акта Савеза потребна за остваривање циљева Савеза, која нису у изричитој надлежности Скупштине;
 • утврђује предлоге програма и планове рада, финансијског плана и завршног рачуна;
 • утврђује предлог промена Статута;
 • утврђује предлог одлуке о статусним променама;
 • управља имовином Савеза;
 • утврђује висину уписнине и чланарине;
 • извршава одлуке и закључке Скупштине;
 • утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Савезу, на предлог Председника Савеза;
 • бира потпредседника Управног одбора, на предлог Председника Савеза;
 • утврђује зараде запослених у Савезу;
 • обезбеђује средства за рад Савеза;
 • стара се о реализацији средстава за спорт у складу са критеријумима и плановима о реализацији и њиховом рационалном коришћењу;
 • припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине Савеза;
 • именује представнике Савеза у другим организацијама;
 • утврђује награде и признања Савеза организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања;
 • одлучује о оснивању предузећа и пословној сарадњи;
 • одобрава правне послове у случају сукоба интереса;
 • одлучује о покретању спора или одустајању од њега;
 • сарађује и покреће иницијативе према органима општинске управе  и другим организацијама у стварима од заједничког интереса за унапређење и развој спорта у општини Сремски Карловци;
 • стара се о остваривању послова и задатака које органи општинске управе и други органи повере  Савезу;
 • обавља све друге активности везане за остваривање циљева Савеза које су на основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, у изричитој надлежности других органа Савеза.

 

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије и радна тела или именовати поједина лица. Одлуком о образовању комисије или радног тела, односно именовању лица утврђује се њихов делокруг рада и састав.

Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Одбор за хитна питања и из свог састава именовати чланове тог одбора. Одбор за хитна питања решава хитна питања из надлежности Управног одбора између две седнице, осим усвајања општих аката и одлучивања о финансијским питањима, с тим да се одлуке подносе првој наредној седници Управног одбора на потврду.

Рад Управног  одбора и Одбора за хитна питања ближе се регулише Пословником о раду.

 

2.3. Седнице Управног  одбора

 

Члан 35.

Управни одбор заседа и одлучује на седницама које сазива Председник, а у случају његове спречености Потпредседник.

Седнице Управног одбора одржавају се, по правилу, најмање једном у четири месеца.

Управни  одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник, односно потпредседник ће сазвати, најкасније у року од три дана, нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на поновљеној седници може да одлучује већином гласова присутних чланова.

Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, а у случају поделе гласова одлучује глас Председника.

Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Савеза пуноважна је само уз сагласност Скупштине Савеза.

Чланови Управног одбора приликом одлучивања дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно, да штите интересе Савеза као целине и заступају одлуке Скупштине и Управног одбора Савеза.

Управни одбор може, у складу са пословником, на писмени предлог Председника да одлучује и писменим изјашњењем чланова ван седнице, осим усвајања општих аката. Уколико члан Управног одбора не одговори на предлог одлуке Председника у остављеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Управни одбор може, у складу са пословником, о хитним питањима, осим усвајања општих аката, одлучивати и на тзв. електронској седници (путем коришћења електронских средстава за комуникацију).

 

3. Надзорни одбор

 

Члан 36.

Надзорни одбор је надзорни орган Савеза који врши контролу законитости рада и финансијског пословања Савеза и годишњих финансијских извештаја.

Надзорни одбор има три члана.

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.

Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања извештаја о раду.

            Чланови надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и Скупштине Савеза.

Члан 37.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Чланови Надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату.

 

Члан 38.

Управни  одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

 

4. Председник савеза

 

Члан 39.

Председник Савеза је председник Скупштине и председник Управног  одбора  Савеза по функцији.

Председника Савеза бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног избора, из реда истакнутих спортских радника, спортиста и спортских стручњака.

Кандидата за председника Савеза може да предложи најмање 5 чланова Савеза, стим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за председника Савеза.

Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.

У случају да Скупштина Савеза не усвоји годишњи извештај о раду Савеза или извештај о финансијском пословању Савеза, сматра се да је Председник Савеза разрешен.

Председнику Савеза престају функције пре истека времена на коју је изабран, смрћу,  оставком или разрешењем.

Уколико Председник Савеза умре или поднесе оставку, његове послове преузима Потпредседник Управног одбора који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке.

У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран, мандат престаје свим члановима Управног  одбора с даном прве седнице Скупштине на којој се бира нови председник у складу са овим Статутом. Мандат новоизабраних Председника Савеза и Управног одбора Савеза почиње испочетка, односно траје четири године.

 

Члан 40.

Председник Савеза обавља следеће послове:

 • представља и заступа Савез;
 • сазива и председава седницама Скупштине;
 • сазива седнице и руководи радом Управног одбора;
 • брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине;
 • брине о извршавању одлука и закључака органа Савеза;
 • потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина;
 • потписник је свих појединачних и општих аката које доноси Управни одбор;
 • прати спровођење одлука Скупштине и Управног одбора;
 • Организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним органима општине и државним органима, као и другим органима и организацијама;
 • предлаже именовање Генералног секретара;
 • утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза;
 • обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.

 

Потпредседник Управног одбора замењује Председника у свим правима и обавезама за време његовог одсуства.

 

Члан 41.

Лица која су својим радом у спорту општине Сремски Карловци то заслужила Скупштина може прогласити почасним председником.

Почасни председник Савеза може да учествује у раду Скупштине и Управног  одбора Савеза, без права гласа.

 1. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

 

Члан 42.

Сви спорови између Савеза и чланова Савеза решавају се у складу са Законом о спорту, овим Статутом и Статутом Спортског савеза Србије.

За арбитражно решавање спорова унутар Савеза, односно спорова везаних за остваривање циљева савеза и спорова између Савеза и члана Савеза надлежан је Стални спортски арбитражни суд при Спортском савезу Србије (Арбитражни суд), у складу са овим Статутом и статутом Спортског савеза Србије.

Органи Савеза и чланови Савеза дужна су: да пруже Арбитражном суду помоћ у раду; да не ометају и не утичу на  арбитражни поступак и његов исход; да на захтев Арбитражног суда доставе информације и исправе којима располажу; да се одазову позиву Сталног арбитражног суда за учешће у поступку; да поштују и извршавају одлуке Арбитражног суда; и не смеју у јавности омаловажавати Арбитражни суд или његове одлуке.

Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај.

Члану Савеза који не изврши коначну одлуку Арбитражног суда суспендовано је чланство у Савезу даном истека рока за испуњење одлуке, све до извршења одлуке Арбитражног суда. Члану Савеза престаје чланство у Савезу даном истека двоструког рока за испуњење одлуке Арбитражног суда.

Члан Савеза је обавезан је да донесе све одлуке које су потребне за извршење коначне одлуке Арбитражног суда, укључујући и измене/допуне оспореног општег акта.

Општим актом Савеза, односно члана Савеза не може бити ускраћено право подношења тужбе, жалбе или ревизије Арбитражном суду на одлуку којом је одлучено о паву, обавези или одговорности лица у ингеренцији Савеза.

 

Члан 43.

Арбитражни суд је надлежан и за посредовање у решавању спорова и за давање правних мишљења, на захтев неког лица које је у надлежности Савеза (непосредни или посредни члан Савеза).

Надлежност Арбитражног суда у случајевима  из става 1. овог члана одређује се споразумом странака закљученим у писменој форми.

 

Члан 44.

Члан Савеза и лице у надлежности Савеза које сматра да му је правноснажним одлуком Савеза повређено, законом, статутом или општим актом Савеза установљено право може поднети тужбу Арбитражном суду за утврђивање ништавости одлуке, у року од 60 дана од дана када је подносилац тужбе сазнао за разлоге ништавости одлуке, с тим да се тужба не може поднети по истеку рока од три године од дана доношења одлуке.

Одредба става 1. овог члана се сходно примењује и на правноснажене одлуке члана Савеза које су донете супротно закону, спортским правилима или општем акту члана Савеза или општем акту Савеза, ако је надлежност Арбитражног суда за утврђивање ништавости одлуке члана Савеза утврђена статутом члана Савеза из неолимпијског спорта или области спорта.

Подношење тужбе не одлаже извршење правноснажне одлуке, осим ако Абритражни суд не донесе, у посебно оправданим случајевима, одлуку о привременој суспензији извршења оспорене одлуке.

 

Члан 45.

Сва лица у надлежности Савеза обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у питањима која су у надлежности Арбитражног суда.

 

VI. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА

 

Члан 46.

Облици организовања и рада у Савезу су савети, комисије, одбори, секције, канцеларије, специјализовани сервиси и др.

Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада у Савезу уређује се одговарајућим општим актима, која доноси Управни  одбор.

VII. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА

 

Члан 47.

За обављање стручних, административних и помоћних послова, Савез може основати Стручну службу.

Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Савеза може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима.

Стручна служба Савеза обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других аката органа Савеза и облика организовања и рада у Савезу; припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих и других аката Савеза; организује активности и извршава послове из делатности Савеза и обавља друге послове које јој наложи Скупштина, Управни одбор или Председник Савеза.

У обављању својих послова Стручна служба Савеза сарађује са стручним службама чланова Савеза као и стручном службом Спортског савеза Србије.

Пословима Стручне службе Савеза руководи Председник Савеза.

Лица ангажована у Стручној служби Савеза, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу.

VIII. ОПШТА АКТА

 

Члан 48.

Општа акта Савеза су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине  најмање 10 дана пре одржавања Скупштине.

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини у писаном облику најкасније три дана пре седнице Скупштине.

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја делегата Скупштине са правом гласа.

Скупштина Савеза може, двотрећинском већином од укупног броја својих чланова, одлучити да се о усвајању Статута или другог општег акта одлучује путем непосредног гласања (референдума) чланова Савеза. На непосредном гласању у име члана Савеза право гласа има заступник члана Савеза или лице са специјалним пуномоћјем, овереним печатом члана Савеза и потписаним од заступника члана Савеза. Одлука на непосредном гласању је донета ако се за предлог одлуке позитивно изјасни већина од укупног броја чланова Савеза.

Начин доношења Статута ближе се уређује пословником о раду Скупштине.

Општа акта које доноси Управни одбор Савеза усвајају се већином од укупног броја чланова Управног одбора.

Сваки члан и сваки орган Савеза може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Савеза.

Јавна расправа се води само о нацрту Статута Савеза.

Сваки члан Савеза има право да добије примерак Статута Савеза.

 

Члан 49.

Статут и друга општа акта Савеза непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Савеза (непосредни и посредни чланови).

Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са Статутом и општим актима Савеза, а у супротном су неважећи.

У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе Статута.

У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта члана Савеза са одредбом Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта Савеза.

 

Члан 50.

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Савезу морају бити у складу с општим актом Савеза и законом, а у супротном су ништаве.

Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова Савеза морају бити у складу са законом, Статутом Савеза и статутом члана Савеза, а у супротном су ништаве.

На одлуке као појединачне акте које доносе органи Савеза и чланова Савеза мора бити омогућено право жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан Арбитражни суд у складу са овим Статутом.

 

IX. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

 

Члан 51.

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Савеза, на предлог Управног  одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.

X. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

 

Члан 52.

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.

Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије.

Управни одбор Савеза усваја анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

Сви непосредни и посредни чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Савеза .

За кршење анти-допинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Савеза.

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

 

XI. ИМОВИНА И СРЕДСТВА

 

Члан 53.

Савез стиче средства за постизање својих циљева из:

 • уписнине;
 • чланарине;
 • прихода од сопствених активности;
 • спонзорства;
 • донаторства;
 • јавних прихода;
 • непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;
 • прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Савез оснивач или суоснивач;
 • других извора, у складу са законом.

Објекти и средства којима располаже и која стекне Савез представљају његову имовину.

Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

Председник Савеза је финансијски налогодавац за располагање средствима Савеза.

Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор Савеза.

Савез има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.

Добит коју Савез оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева Савеза.

 

Члан 54.

Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.

Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту.

Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Савеза.

 

Члан 55.

Финансијско пословање и вођење документације и евиденције обавља се у складу са законом и другим општим прописма.

 

XII. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ

 

Члан 56.

Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.

За штету из става 1.овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.

Захтев за накнаду штете из става 1.овог члана застарева у року од десет година од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета спортском удружењу.

Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Савеза подићи скупштина Савеза, Управни одбор Савеза, заступници Савеза, Надзорни одбор или чланови који чине 5% од укупног броја чланова Савеза, и државни јавни правобранилац. Одлуком Управног одбора Савеза може се одредити посебни заступник Савеза за поступак за накнаду штете.

Остварена накнада штете припада Савезу, а лице које је поднело тужбу има право на накнаду трошкова за вођење спора.

Одлукама органа Савеза не може се условити или забранити могућност подношења тужбе за накнаду штете.

Одредбе ст.1−6.овог члана сходно се примењују и на радње заступника, заступника огранка Савеза, ликвидационог управника и стечајног управника којима је проузрокована штета Савезу.

XIII. ЈАВНОСТ РАДА

 

Члан 57.

Рад Савеза је јаван, у складу са законом и овим Статутом.

Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа Савеза, објављивањем одлука органа Савеза и благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова Савеза о активностима Савеза.

Седнице Скупштине, органа и комисија могу бити одржане и без присуства јавности, ако за то постоје оправдани разлози, о чему иста одлучује на почетку заседања.

Органи Савеза могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, информације и акти Савеза и органа Савеза достављају члановима Савеза искључиво путем њихове електронске поште.

Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Савезу и актуелним дешавањима у члановима Савеза, путем средстава јавног информисања, конференција за штампу или издавањем посебних информација и билтена.

Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је за њихову тачност.

Ставове Савеза, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани функционери Савеза.

 

Члан 58.

Савез има Интернет сајт (страницу) на којој се редовно објављују информације о раду Савеза, одлукама и општим актима Савеза.

Интернет презентација Савеза је службено гласило Савеза.

 

XIV. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗБИРКИ ПОДАТАКА

 

Члан 59.

Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања докумената, Савез остварује заштиту података о личности и приватности у складу са одредбама Закона о спорту и закона којим се уређује заштита података о личности.

Председник Савеза обавезан је да се стара о томе да подаци о личности не буду достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података уколико организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података.

Обрада нарочито осетљивих података о личности, као и података који се обрађују на основу спортских правила надлежних међународних спортских савеза, условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују, у складу са законом.

Савез прикупља податке из става 1.овог члана од својих чланова.

Подаци из става 1.овог члана чувају се десет година.

 

      XV. ПРЕСТАНАК РАДА

 

Члан 60.

Савез престаје са радом одлуком Скупштине Савеза, донетом двотрећинском већином делегата Скупштине са правом гласа у складу са законом.

У случају престанка рада Савеза, имовина Савеза прелази на општину Сремски Карловци.

 

XVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 61.

Општи акти и рад Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у складу са Законом о спорту.

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.

 

Члан 62.

Постојећи органи Савеза (Управни одбор, Надзорни одбор, Председник), радна тела и именована лица настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно именовани.

 

Члан 63.

Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о спорту и овим Статутом најкасније до истека предвиђеног рока за усклађивање рада са Законом о спорту.

Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих статута са Законом о спорту и овим Статутом доставе Савезу један примерак свог статута у року од 15 дана.

Сматра се да су чланови Савеза прихватили надлежност Арбитраже у складу са овим Статутом даном ступања на снагу овог Статута.

 

Члан 64.

На питања која нису уређена овим Статутом или општим актима Савеза сходно се примењују одредбе  Статута и општих аката Спортског савеза Србије.

 

Члан 65.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза који је усвојила Скупштина Савеза на седници одржаној 17.10.2012. године.

 

 

Члан 66.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли Савеза и/или интернет презентацији Савеза.

 

 

 

У  Сремским Карловцима

Дана __________ 20___

 

 

Председник скупштине

Спортског савеза

______________________

 

Претходни текстНови Сад 2021 – Европска престоница културе
Следећи текстБогојављење