Ovde se nalazi Predlog Statuta Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci usklađen sa Zakonom o sportu, koji je usvojen na sednici Upravnog odbora SSOSK.

Na osnovu čl. 40. st.2., čl. 55. st.3. tač. 1. Zakona o sportu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 10/2016) i čl. 31 st.1. tač.1. alineja 1. Statuta Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci, Skupština Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci na sednici održanoj ________2016. godine usvojila je

 

 S T A T U T

SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Sportski savez opštine Sremski Karlovci  je samostalan, dobrovoljan, nevladin, nepolitičan i neprofitan teritorijalni sportski savez za opštinu Sremski Karlovci.

U Sportski savez opštine Sremski Karlovci (u daljem tekstu: Savez) udružuju se organizcije u oblasti sporta sa teritorije opštine Sremski Karlovci, u skladu sa ovim statutom.

Savez ima status nadležnog teritorijalnog sportskog saveza u pogledu ostvarivanja svojih nadležnosti utvrđenih Zakonom o sportu.

Termini kojima su u ovom statutu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose

 

1.      Naziv i sedište Saveza

 

Član 2.

Naziv Saveza je: Sportski savez opštine Sremski Karlovci.

Skraćeni naziv Saveza je: SSOSK.

Sedište Saveza je u Sremskim Karlovcima

Sedište Saveza se nalazi u ulici Trg Branka Radičevića br.1

 

2. Područje aktivnosti

 

Član 3.

Savez obavlja aktivnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva na celoj teritoriji  Opštine Sremski Karlovci.

 

3. Pravni status

 

Član 4.

Savez je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

4. Pečat, zaštitni znak i zastava

 

Član 5.

Savez ima pečat okruglog oblika na kojem su ćiriličnim pismom ispisani naziv i sedište Saveza .

Savez ima štambilj na kome je ćiriličnim pismom ispisan naziv i sedište Saveza i ostavljeno mesto za broj i datum.

5. Članstvo u drugim udruženjima i Savezima

 

Član 6.

Savez je član Sportskog saveza Srbije i Sportskog Saveza Vojvodine.

Savez može da se učlani u odgovarajuće nacionalne i međunarodne sportske saveze od značaja za ostvarivanje ciljeva Saveza.

 

6. Zastupanje i predstavljanje

 

Član 7.

Savez predstavlja i zastupa Predsednik i Predsednik Upravnog odbora Saveza, u okvirima svojih ovlašćenja utvrđenih ovim statutom.

Odlukom Upravnog odbora mogu se odrediti i druga lica s pravima i obavezama u zastupanju Saveza, u granicama datih ovlašćenja

 

7. Zabrana diskriminacije

 

Član 8.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica u nadležnosti Saveza i članova Saveza, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata Saveza i članova Saveza kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti – ne primenjuju se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništava su.

U Savezu i kod članova Saveza nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

Sva lica u nadležnosti Saveza i članova Saveza obavezna su da se suprotstavljaju svakoj vrsti zloupotreba, zlostavljanja, diskriminacije i nasilja prema deci.

 

 

II. CILjEVI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI SAVEZA

 

1.      Ciljevi

 

Član 9.

Cilj Saveza je da:

 • svojim delovanjem doprinosi razvoju i promociji sporta u opštini Sremski Karlovci i povećanju bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva, u skladu sa zakonom.
 • promoviše ideju olimpizma, obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer plej (fair play), razumevanje, toleranciju i odgovornost kroz bavljenje sportom;
 • zaštiti i promoviše interese učesnika u sistemu sporta, svojih članova;
 • promoviše grad – opštinu kroz sportska  takmičenja;
 • obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za praćenje, razvoj i unapređenje, sporta mladih, sporta za sve, školskog sporta, sporta osoba sa invaliditetom, i vrhunskog sporta;
 • razvija međugradsku i međunarodnu sportsku saradnju;
 • obavlja druge poslove od zajedničkog interesa u skladu sa zakonom, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji, Programom razvoja sporta u opštini Sremski Karlovci, ovim Statutom i drugim aktima.

 

 2. Sadržaj aktivnosti

 

Član 10.

Savez svoje ciljeve ostvaruje kroz:

 • stvaranje uslova za razvoj sporta, a posebno sporta mladih u opštini Sremski Karlovci;
 • organizovanje sportskih manifestacija i takmičenja;
 • podršku izgradnji i održavanju sportskih objekata;
 • podršku permanentnom stručnom obrazovanju i usavršavanju sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu;
 • pružanje pomoći svojim članovima u unapređenju stručnog rada;
 • podsticanje rada svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja za izuzetne sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapređenju sporta u opštini Sremski Karlovci;
 • usklađivanje aktivnosti članova Saveza;
 • nadzor nad radom svojih članova u skladu sa zakonom, Statutom, opštim aktima Saveza, njihovim statutima i opštim aktima;
 • pružanje pomoći svojim članovima u otklanjanju nedostataka u radu i rešavanju eventualno nastalih sporova koji ugrožavaju njihovo funkcionisanje, ostvarivanje njihovih ciljeva, i ostvarivanje ciljeva Saveza
 • angažovanje i saradnju sa drugim organizacijama i institucijama u oblasti sporta u Republici Srbiji;
 • zastupanje zajedničkih interesa svojih članova pred organima gradske uprave i drugim institucijama;
 • izdavanje sopstvenih publikacija i podršku izlaženja drugih publikacija od značaja za sport u opštini Sremski Karlovci i unapređenje naučnog i stručnog rada u sportu;
 • ostvarivanje međugradske i međunarodne sportske saradnje;
 • popularizaciju sporta u medijima, obrazovnim i drugim institucijama i organizacijama;
 • preduzimanje mera za sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje, nedolično ponašanje, lažiranje sportskih rezultata i dr.);
 • brigu o zaštiti zdravlja sportista;
 • podršku sportu za sve (rekreativnom sportu) i podsticanja bavljenja sportom posebno dece, omladine, žena i starih osoba, bez obzira na socijalni i zdravstveni status, stepen eventualne invalidnosti ili drugo lično svojstvo u svom području delovanja;
 • podršku školskom sportu;
 • aktivnosti na jačanju sportskog duha i sportskog morala kod svojih članova i utvrđivanje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima;
 • pružanje pomoći svojim članovima u oblasti marketinga, povezivanja sa privredom, uvođenju novih metoda u radu i poslovanju, pribavljanju poslovnih informacija i sl;
 • organizovanje zajedničkih službi;
 • predlaganje godišnjih i posebnih programa za finansiranje iz javnih prihoda, u skladu sa zakonom i poverenim poslovima;
 • davanje mišljenja u vezi sa kandidaturom za organizaciju sportskih takmičenja na teritoriji opštine Sremski Karlovci;
 • druge aktivnosti i mere koje doprinose realizaciji ciljeva Saveza u skladu sa Zakonom o sportu, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji i Programom razvoja sporta u opštini Sremski Karlovci.

Ostvarivanje ciljeva Saveza bliže se reguliše odgovarajućim opštim aktima  koja donose nadležni organi Saveza u skladu sa ovim Statutom.

Savez može radi ostvarivanja aktivnosti iz stava 1. ovog člana osnovati privredna društva, ustanove ili drugi zakonom utvrđen oblik organizovanja, u gradu, zemlji i inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim i fizičkim licima.

 

3. Stručni rad

 

Član 11.

Stručni rad u Savezu i kod članova Saveza mogu da obavljaju isključivo sportski stručnjaci, odnosno lica koja imaju odgovarajuće sportsko zvanje i koja poseduju odgovarajuću dozvolu za rad, u skladu sa Zakonom o sportu.

Sportski stručnjaci iz stava 1. ovog člana su obavezni da se stručno usavršavaju u skladu sa Zakonom i opštim aktima Saveza.

Sportski stručnjaci dužni su da planiraju i evidentiraju stručni rad koji obavljaju u Savezu.

Upravni odbor Saveza utvrđuje plan stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu angažovanih u Savezu i obezbeđuju uslove za ostvarivanje tog plana.

 

4. Obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

 

Član 12.

Savez i svi članovi Saveza (neposredni i posredni), u obavljanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, naročito se angažuju na afirmaciji duha olimpizma, podsticanju fer pleja, unapređenju vaspitnog, obrazovnog i stručnog rada u sportu; podsticanju i afirmaciji dobrovoljnog rada u sportu, borbi protiv lažiranja, suzbijanju nasilja, nedoličnog ponašanja i dopinga u sportu.

Savez i članovi Saveza ostvaruju svoje ciljeve i obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa zakonom, sportskim pravilima, opštim aktima Saveza i svojim opštim aktima potvrđenim konvencijama u oblasti sporta.

Savez i članovi Saveza obavezni su da obezbede da bavljenje sportom bude humano, slobodno i dobrovoljno, zdravo i bezbedno, u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem, fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zloupotreba i ciljeva koji su suprotni sportskom duhu i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo.

 

III. ČLANSTVO U SAVEZU

 

Član 13.

Savez i njegovi članovi funkcionišu kao sistem sporta u opštini Sremski Karlovci, koji je deo jedinstvenog sistema sporta u Republici Srbiji.

Članovi Saveza u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuju svoju unutrašnju organizaciju i rad, donose i realizuju programe razvoja, organizuju takmičenja za koja su nadležni, i ostvaruju druge ciljeve i zadatke utvrđene svojim planovima i planovima Saveza.

Organizacija i rad članova Saveza uređuje se njihovim statutima i opštim aktima, koji moraju biti saglasni sa zakonom, sportskim pravilima nadležnih nacionalnih sportskih saveza i opštim aktima Saveza.

Članstvo u Savezu ne može se prenositi.

 

Član 14.

Organizacije u oblasti sporta sa teritorije opštine Sremski Karlovci  osnivaju se radi uređivanja i ostvarivanja sportskih pitanja od zajedničkog interesa.

Savez je dužan  da primi u svoje članstvo organizaciju iz stava 1. ovog člana, koja ispunjava uslove utvrđene ovim Satutom za prijem u članstvo Saveza.

Savez može u članstvo primiti samo organizacije iz određene grane sporta, odnosno oblasti sporta koja je članica nadležnog nacionlanog sportskog saveza.

 

Član 15.

Savez ima sledeće vrste (kategorije) članova:

 • redovne članove;
 • pridružene članove;
 • pomažuće članove;
 • počasne članove.

1. Uslovi za učlanjenje

 

Član 16.

Članovi Saveza mogu postati:

 • sportske organizacije;
 • stručna sportska udruženja (udruženje pedagoga, trenera, sudija i sl.);
 • udruženja i savezi organizacija za obavljanje sportskih delatnosti;
 • sportska društva.

 

Organizacija iz stava 1. ovog člana može postati redovan član Saveza

 • ukoliko je registrovana u skladu sa zakonom;
 • ako njeni ciljevi odgovaraju ciljevima Saveza;
 • ako je statut organizacije u skladu sa opštim aktima Saveza;
 • ako ispunjava zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima Saveza propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti;
 • ako potpiše izjavu (formular) da u potpunosti prihvata Statut, opšte akte Saveza i nadležnost Komisije za mirno rešavanje sporova i stalnog Arbitražnog suda Sportskog Saveza Srbije;
 • ako obavlja svoju delatnost najmanje godinu dana na teritoriji opštine Sremski Karlovci;
 • ako je iz grane sporta koja je od posebnog interesa za opštinu Sremski Karlovci, kada su u pitanju sportske organizacije;
 • ako okuplja u članstvu ne manje od 30% sportskih stručnjaka za koje je nadležno, kada su u pitanju stručna sportska udruženja;
 • ako okuplja u članstvu ne manje od 30% organizacija za obavljanje sportskih delatnosti za koje je nadležno, kada su u pitanju udruženja organizacija za obavljanje sportskih delatnosti;
 • ako funkcioniše u skladu sa Zakonom o sportu, sportskim pravilima i svojim statutom.

 

Pridruženi član Saveza može postati sportska organizacija iz grane sporta koja nije od posebnog interesa za opštinu Sremski Karlovci, koja je:

 • registrovana u skladu sa zakonom;
 • ako njeni ciljevi odgovaraju i nisu u suprotnosti sa ciljevima Saveza;
 • ako je statut organizacije u skladu sa opštim aktima Saveza;
 • ako ispunjava zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima Saveza propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti;
 • ako potpiše izjavu (formular) da u potpunosti prihvata Statut, opšte akte Saveza.

 

Za pomažućeg i počasnog člana može biti, odlukom Upravnog odbora Saveza imenovano lice koja ima posebne zasluge za rad Saveza ili čije je članstvo u Savezu od interesa za ostvarivanje ciljeva Saveza i ukoliko potpiše izjavu (formular) da u potpunosti prihvata Statut, opšte akte Saveza.

Sportske organizacije, sportisti, sportski stručnjaci i druga fizička lica su članovi Saveza (posredno članstvo): preko organizacija koje su redovni članovi Saveza u čiju nadležnost ulaze; preko članstva u organima i radnim telima Saveza ili članova Saveza; preko zaposlenja, stručnog angažovanja ili vršenja službenih dužnosti u Savezu ili članovima Saveza.

 

2. Način učlanjivanja

 

Član 17.

Molba za prijem u članstvo Saveza podnosi se u pisanoj formi Savezu.

Uz molbu za prijem u članstvo prilaže se:

 1. odluka o udruživanju u Savez;
 2. kopija svog statuta;
 3. kopija rešenja o upisu u registar kod nadležnog državnog organa;
 4. izjava (formular) o nadležnosti Arbitražnog suda u skladu sa odredbama Statuta;
 5. popunjen upitnik za Knjigu članova;
 6. spisak registrovanih članova i
 7. dokazi o ispunjenosti drugih uslova za prijem u članstvo u skladu sa ovim Statutom.

 

O prijemu u članstvo Saveza odlučuje Upravni  odbor Saveza u  roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Zahtev za prijem u članstvo može se odbiti ukoliko podnosilac zahteva ne ispunjava uslove predviđene Statutom za prijem u  članstvo.

U slučaju odbijanja zahteva za prijem u članstvo, podnosilac zahteva može podneti žalbu Skupštini Saveza.

U slučaju da je prihvaćen zahtev za prijem u članstvo, podnosilac zahteva je dužan da uplati Savezu upisninu i godišnju članarinu određenu odlukom Upravnog  odbora Saveza, u roku od 15 dana od prijema obaveštenja o prijemu u članstvo, a u suprotnom se smatra da je odustao od članstva u Savezu. Prava člana Saveza ostvaruju se od dana uplate upisnine i članarine.

 

3. Prava i obaveze članova

 

Član 18.

Član ima pravo da:

 • pokreće i razmatra sva pitanja vezana za ostvarivanje ciljeva Saveza;
 • koristi pomoć, podršku i usluge Saveza, u meri koja ne šteti interesima drugih članova Saveza;
 • ostvaruje uvid u rad Saveza i njegovih organa;
 • učestvuju u aktivnostima Saveza;
 • dobije informacije potrebne za ostvarivanje članskih prava;

6)  upravlja poslovima Saveza (pravo glasa) u skladu sa ovim Statutom.

 

Član je dužan da:

 • sarađuje sa drugim članovima Saveza i u odnosima sa njima poštuje sportske i etičke principe;
 • učestvuje u aktivnostima Saveza;
 • redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema Savezu;
 • ispunjava sve obaveze utvrđene zakonom, Statutom Saveza i drugim opštim aktima Saveza;
 • izvršava pravnosnažne odluke organa Saveza;
 • čuva ugled Saveza;
 • usaglasi svoj statut i druga opšta akta sa Statutom i opštim aktima Saveza;
 • bez odlaganja (a najkasnije u roku od sedam dana od dana usvajanja, odnosno donošenja odluke) obavesti Savez o izmenama svog statuta i izboru lica ovlašćenog za zastupanje;
 • pravovremeno dostavlja sve potrebne informacije radi ostvarivanja Savezu poverenih poslova; za potrebe vođenja bazičnih evidencija; medijske promocije i objavljivanja podataka na internet stranici Saveza;
 • permanentno informiše javnost i Savez o svojim akcijama i manifestacijama i promoviše Savez u svojim aktivnostima.

 

Opštim aktima Saveza mora biti obezbeđeno pravo na žalbu na odluku organa Saveza kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova Saveza, osim ako je za donošenje odluke nadležan Arbitražni sud u skladu sa Zakonom o sportu i ovim Statutom.

 

4. Način učestvovanja u radu i odlučivanju

 

Član 19.

Član učestvuje u radu i u odlučivanju u organima Saveza preko svojih predstavnika.

Lice koje predstavlja člana Saveza, ako nije u pitanju zastupnik člana Saveza, mora da poseduje pismeno ovlašćenje overeno pečatom člana Saveza i potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje člana Saveza.

 

5. Knjiga članova i druge evidencije

 

Član 20.

Savez i članovi Saveza vode evidencije svojih članova (knjiga članova) i druge bazične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.

Savez i članovi Saveza su dužni da se upišu u nacionalne evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.

Odluke organa Saveza unose se u knjige odluka koju vodi Savez, s tim da se odluke mogu zavoditi i upisivati i u delovodni protokol.

 

6. Prestanak članstva

 

Član 21.

Članstvo u Savezu gasi se prestankom rada, istupanjem ili isključenjem.

Prestankom rada člana Saveza utvrđuje se na osnovu odluke nadležnog državnog organa kojom je član brisan iz registra.

Istupanje iz Saveza vrši se na osnovu punovažne odluke nadležnog organa člana Saveza, o čemu se Savezu podnosi pisana izjava uz otkazni rok od tri meseca.

Od pokretanja postupka likvidacije ili stečaja pa do prestanka rada, članu Saveza su suspendovana prava i obaveze u Savezu.

Okončanjem članstva gase se svi zahtevi iz članskog odnosa, osim zahteva Saveza za izmirenje zaostalih finansijskih obaveza.

Prestankom svojstva člana Saveza prestaje i mandat predstavnicima člana u organima i radnim telima Saveza.

Prestankom svojstva člana Saveza prestaje i pravo učešća u aktivnostima u organizaciji Saveza.

 

Član 22.

Isključenje člana Saveza moguće je ako:

 • svojim aktivnostima teže šteti ugledu Saveza;
 • grubo postupa suprotno interesima Saveza ili odlukama organa Saveza;
 • svojim postupcima i aktima grubo ili ponovljeno krši Statut i druge opšte akte Saveza;
 • prestane da ispunjava uslove za prijem u članstvo (propisane ovim Statutom i Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za članstvo).

U slučajevima iz stava 1. tač. 1) – 3) ovog člana, Upravni  odbor je dužan da člana Saveza upozori na postojanje okolnosti zbog kojih može biti isključen iz članstva i da mu ostavi rok od najduže 60 dana za otklanjanje propusta u radu.

Pre donošenja odluke o isključenju, Upravni  odbor je obavezan da ostavi članu Saveza rok od 15 dana  da se izjasni o prigovorima na njegov rad.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Saveza većinom od ukupnog broja članova i pismeno je saopštava članu Saveza.

Odluka o isključenju mora biti obrazložena.

Upravni odbor Saveza može u slučajevima iz stava1.tač.1 ovog člana doneti, većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora, kada za to postoje opravdani razlozi, odluku o privremenoj suspenziji članstva u Savezu do okončanja postupka iz stava 1.tač. 2) – 4.) ovog člana, ali ne duže od šest meseci.

Protiv odluke o suspenziji, odnosno isključenju, član Saveza može podneti žalbu Arbitražnom sudu, čija odluka je konačna.

Do donošenja konačne odluke Arbitražnog suda o isključenju, prava člana Saveza su suspendovana.

Ukoliko član Saveza uprkos dvostrukoj opomeni zakasni sa uplatom godišnje članarine i ne izmiri obaveze u roku od 30 dana od prijema druge opomene, istekom ovog roka automatski se gasi njegovo članstvo bez potrebe donošenja odluke o isključenju.

 

7. Disciplinska odgovornost

 

Član 23.

Lica u nadležnosti Saveza koja namerno ili nehatno postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima Saveza, odlukama organa ili ovlašćenih lica Saveza ili povrede ugled Saveza mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjena:

 • opomenom;
 • javnom opomenom;
 • suspenzijom;
 • novčanom kaznom;
 • zabranom obavljanja dužnosti u Savezu;
 • isključenjem iz Saveza.

Upravni  odbor Saveza bliže uređuje disciplinske mere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skladu sa ovim Statutom.

Član 24.

Nijedan neposredni i posredni član Saveza ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenja svojih prava utvrđenih zakonom, opštim aktima Saveza i opštim aktima člana Saveza.

 

IV. ORGANI SAVEZA

 

Član 25.

Savezom upravljaju članovi, neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima Saveza, na način određen ovim Statutom.

 

Član 26.

Organi Saveza su:

 • Skupština;
 • Upravni odbor;
 • Nadzorni odbor;
 • Predsednik Saveza;

 

Mandat Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Predsednika Saveza traje četiri godine.

U slučaju kada je istekao mandat organa Saveza, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa, ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije utvrđeno.

Član ograna Saveza može biti samo lice koje je obuhvaćeno integracijama Saveza i članova Saveza.

Članovi Upravnog odbora Saveza, uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika ne mogu biti sledeća lica:

 • članovi uprave, uključujući zastupnika i likvidacionog upravnika, sportske organizacije, udruženja ili saveza u oblasti sporta koja je član Saveza;

2)  članovi uprave i službena lica sportskog saveza u koji je Savez učlanjen;

3) lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke;

4) vlasnici i članovi organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici;

5) koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, dok traju pravne posledice osude;

6) koja ne mogu biti članovi organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanju javnih dužnosti;

7) sportski inspektori.

U Savezu ne može biti zaposleno lice koje je zaposleno u sportskoj kladionici ili je vlasnik ili član organa sportske kladionice.

Predsednik Saveza ne može biti član uprave, predsednik ili zastupnik druge organizacije u oblasti sporta

Ako član organa Saveza iz stava 5. ovog člana, uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika, u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član organa u skladu sa ovim Statutom, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova, ako ovim Statutom nije drugačije utvrđeno.

 

 

Član 27.

Članovi organa Saveza imaju posebne dužnosti prema Savezu u pogledu dužnosti pažnje, dužnosti prijavljivanja poslova i radnji u kojima imaju lični interes, dužnosti izbegavanja sukoba interesa, dužnosti čuvanja poslovne tajne i dužnosti poštovanja zabrane konkurencije.

Ugovor između člana organa Saveza, odnosno zastupnika i Saveza može da se zaključi po odobrenju Upravnog odbora Saveza.

Na posebne dužnosti prema Savezu iz stava 1.ovog člana i posledice povrede tih dužnosti shodno se primenjuju odredbe o posebnim dužnostima prema društvu zakona kojim je uređen rad privrednih društava i zakona kojim je uređena pravna zaštita poslovne tajne, ako Zakonom o sportu nije drukčije propisano.

Član organa Saveza nema pravo glasa na sednici organa Saveza kad se odlučuje o:

1)    pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;

2)    odobravanju poslova između njega i Saveza u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;

3)    njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa Saveza nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i Saveza povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

 

1. Skupština

 

 • Sastav, izbor i mandat

 

Član 28.

Skupština je najviši organ Saveza.

Skupštinu sačinjavaju po jedan predstavnik redovnih članova Saveza (članovi Skupštine), po jedan predstavnik (delegata) pridruženih članova Saveza i po jedan predstavnik (delegata) počasnih i pomažućih članova.

Predstavnik redovnog člana Saveza u Skupštini može biti njegov zastupnik ili drugo lice na osnovu pisanog punomoćja overenog pečatom člana Saveza i potpisanom od strane zastupnika člana Saveza. Punomoćje se izdaje za svaku sednicu Skupštine.

Ukoliko redovni član Saveza ima više zastupnika onda se zastupnikom iz stava 3. ovog člana smatra onaj zastupnik koji ima višu funkciju u članu Saveza.

Predstavnici pridruženih i počasnih i pomažućih članova Saveza iz stava 2. ovog člana biraju se na izbornim zborovima koje saziva Predsednik Saveza, u skladu sa Odlukom o izborima koju donosi Upravni odbor Saveza.

Mandat predstavnika iz stava 5. ovog člana traje dve godine, i prestaje ostavkom, razrešenjem od strane izbornog zbora i smrću lica (delegata).

Predstavnici redovnih članova nemaju ograničenje mandata.

 

1.2. Redovna Skupština

 

Član 29.

Redovna sednica Skupštine saziva se jedanput godišnje radi usvajanja finansijskog i revizorskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Saveza, ako ovim statutom nije drugačije utvrđeno.

Redovnom članu Saveza šalje se pismeni poziv za sednicu Skupštine, sa dnevnim redom, po pravilu, najmanje 10 dana pre održavanja Skupštine. Poziv za sednicu se šalje preporučenim pismom na poslednju poznatu poštansku adresu, i rok od 10 dana se računa od datuma označenog na poštanskom štambilju. Članu Saveza koji u skladu sa Zakonom o sportu ima internet sajt i elektronsku poštu, poziv za sednicu se može poslati i elektronskom poštom.

Član Saveza, odnosno član Skupštine može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije pet dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Skupštine najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i na internet sajtu Saveza.

O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju Predsednik Skupštine i zapisničar.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik Skupštine utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom.

Izborna redovna sednica Skupštine na kojoj se biraju Predsednik Saveza, Upravni odbor i Nadzorni odbor saziva se svake četiri godine, najkasnije pre isteka mandata Predsedniku Saveza, ako ovim Statutom nije drukčije utvrđeno.

Rad  Skupštine Saveza bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

 

1.3. Vanredna Skupština

 

Član 30.

Predsednik Saveza može u svako doba sazvati vanrednu sednicu Skupštine ako to interesi Saveza zahtevaju.

Predsednik Skupštine je obavezan da sazove vanrednu sednicu Skupštine ako to pismeno traži, uz predlaganje dnevnog reda, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili jedna četvrtina članova Skupštine, a ako Predsedavajući Skupštine ne sazove sednicu Skupštine, nju mogu sazvati oni članovi Skupštine, odnosno onaj organ Saveza koji su tražili njeno sazivanje.Skupština se mora sazvati najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva za održavanje skupštine Saveza, s tim da između podnošenja urednog zahteva za održavanje skupštine i održavanja skupštine Saveza ne sme da protekne više od 30 dana, a samo izuzetno, iz razloga bolesti ili službene odsutnosti u inostranstvu Predsedavajućeg Skupštine, rokovi za sazivanje i održavanje skupštine mogu biti i dvostruko duži.

Poziv za vanrednu Skupštinu sa predlogom dnevnog reda mora biti upućen članovima Saveza sa pravom glasa najkasnije sedam dana pre termina za održavanje sednice skupštine.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine mogu biti samo pitanja koja su navedena u zahtevu za sazivanje vanredne Skupštine, osim ako Skupština ne odluči drugačije većinom od ukupnog broja članova.

Na sazivanje vanredne sednice Skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o redovnoj Skupštini i Poslovnik o radu Skupštine.

Vanredna Skupština Saveza ima sva ovlašćenja kao i redovna Skupština.

 

1.4. Nadležnosti Skupštine

 

Član 31.

Skupština razmatra, donosi i usvaja:

 • Statut, izmene i dopune Statuta, i autentično tumačenje Statuta Saveza;
 • godišnji izveštaj o radu Saveza i njegovih organa;
 • finansijske i revizorske izveštaje;
 • odluku o prestanku rada Saveza;
 • odluku o statusnim promenama;
 • odluke o programu rada i razvoja Saveza;
 • kodeks ponašanja članova Saveza;
 • odluku o udruživanju u saveze;
 • odluke po žalbama na odluke o isključenju člana iz Saveza;
 • odluke koje su joj izričito stavljene u nadležnost ovim Statutom ili zakonom.

 

Skupština bira, imenuje  i razrešava:

 • Predsednika Skupštine Saveza,
 • Predsednika Saveza,
 • Članove Upravnog odbora,
 • Članove Nadzornog odbora;
 • Generalnog sekretara Saveza.

Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen delokrug i sastav.

 

1.5. Odlučivanje Skupštine

 

Član 32.

Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutna polovina članova Skupštine, a odluke donosi većinom prisutnih članova koji su glasali, osim u slučajevima kada je zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.

Predsednik Saveza može predložiti da se članovi Upravnog odbora biraju kao jedinstvena lista, s tim da ako Skupština ne prihvati predlog Predsednika Saveza za izbor članova Upravnog odbora smatra se da je Predsednik Saveza razrešen funkcije.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.

Članovi Upravnog odbora, ne računajući Predsednika Saveza, i Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Skupštine, osim redovne izborne Skupštine.

Članovi Skupštine odlučuju javno dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje o izboru, odnosno imenovanju organa Saveza obavi tajno ili prozivkom.

Skupština može da odlučuje o izboru organa Saveza ukoliko je prisutna većina ukupnog broja članova Skupštine.

Odluka Skupštine o usvajanju i izmenama i dopunama statuta, donosi se većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

Odluka skupštine o statusnim promenama i prestanku Saveza donosi se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Većina za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana računa se u odnosu na one koji su glasali ZA ili PROTIV usvajanja odluke (uzdržani glasovi se ne računaju).

 

2. Upravni odbor

2.1. Sastav

Član 33.

Upravni odbor čine:

 • Predsednik Saveza;
 • 5 članova.

Predsednik Saveza je po funkciji i Predsednik Upravnog odbora.

Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština Saveza, na predlog Predsednika Saveza, na period od četiri godine, tako da struktura članova Upravnog odbora obezbeđuje zastupljenost svih grana i oblasti sporta u Savezu i odgovara strukturi članstva Saveza.

Isto lice može biti ponovo birano u  Upravni odbor Saveza.

Članu Upravnog odbora mandat prestaje: smrću, ostavkom, razrešenjem i prestankom članstva u Savezu člana Saveza čijom nadležnošću je bio obuhvaćen u trenutku izbora. Upravni odbor konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Upravnom odboru.

Upravni odbor određuje svakom članu Upravnog odbora konkretno zaduženje.

Ukoliko prevremeno prestane mandat nekom od članova Upravnog odbora, usled smrti, ostavke ili prestanka članstva u Savezu, novi član se bira na prvoj narednoj sednici Skupštine, s tim da mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje koliko i mandat ostalih ranije izabranih članova.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od jedne trećine članova Upravnog odbora, usled smrti, ostavke ili prestanka članstva u Savezu, obavezno se saziva bez odlaganja vanredna sednica Skupštine.

Skupština Saveza može prevremeno razrešiti člana Upravnog odbora i na njegovo mesto izabrati drugo lice. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje koliko i mandat članova Upravnog odbora ranije izabranih.

 

2.2. Nadležnosti Upravnog odbora

 

Član 34.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Saveza.

Upravni  odbor:

 • vodi tekuće poslove Saveza;
 • predlaže Skupštini finansijske izveštaje;
 • podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Saveza i njegovih organa;
 • usvaja opšta akta Saveza potrebna za ostvarivanje ciljeva Saveza, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine;
 • utvrđuje predloge programa i planove rada, finansijskog plana i završnog računa;
 • utvrđuje predlog promena Statuta;
 • utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama;
 • upravlja imovinom Saveza;
 • utvrđuje visinu upisnine i članarine;
 • izvršava odluke i zaključke Skupštine;
 • utvrđuje organizacionu šemu i sistematizaciju radnih mesta u Savezu, na predlog Predsednika Saveza;
 • bira potpredsednika Upravnog odbora, na predlog Predsednika Saveza;
 • utvrđuje zarade zaposlenih u Savezu;
 • obezbeđuje sredstva za rad Saveza;
 • stara se o realizaciji sredstava za sport u skladu sa kriterijumima i planovima o realizaciji i njihovom racionalnom korišćenju;
 • priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine Saveza;
 • imenuje predstavnike Saveza u drugim organizacijama;
 • utvrđuje nagrade i priznanja Saveza organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju i unapređenju sporta i odlučuje o dodeli nagrada i priznanja;
 • odlučuje o osnivanju preduzeća i poslovnoj saradnji;
 • odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa;
 • odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;
 • sarađuje i pokreće inicijative prema organima opštinske uprave  i drugim organizacijama u stvarima od zajedničkog interesa za unapređenje i razvoj sporta u opštini Sremski Karlovci;
 • stara se o ostvarivanju poslova i zadataka koje organi opštinske uprave i drugi organi povere  Savezu;
 • obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Saveza koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti drugih organa Saveza.

 

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor može obrazovati komisije i radna tela ili imenovati pojedina lica. Odlukom o obrazovanju komisije ili radnog tela, odnosno imenovanju lica utvrđuje se njihov delokrug rada i sastav.

Upravni odbor može većinom od ukupnog broja članova obrazovati Odbor za hitna pitanja i iz svog sastava imenovati članove tog odbora. Odbor za hitna pitanja rešava hitna pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora između dve sednice, osim usvajanja opštih akata i odlučivanja o finansijskim pitanjima, s tim da se odluke podnose prvoj narednoj sednici Upravnog odbora na potvrdu.

Rad Upravnog  odbora i Odbora za hitna pitanja bliže se reguliše Poslovnikom o radu.

 

2.3. Sednice Upravnog  odbora

 

Član 35.

Upravni odbor zaseda i odlučuje na sednicama koje saziva Predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti Potpredsednik.

Sednice Upravnog odbora održavaju se, po pravilu, najmanje jednom u četiri meseca.

Upravni  odbor može da odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova. U slučaju da Upravni odbor nema kvorum potreban za odlučivanje, Predsednik, odnosno potpredsednik će sazvati, najkasnije u roku od tri dana, novu sednicu sa istim dnevnim redom. Upravni odbor na ponovljenoj sednici može da odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova, a u slučaju podele glasova odlučuje glas Predsednika.

Odluka Upravnog odbora o otuđenju nepokretne imovine Saveza punovažna je samo uz saglasnost Skupštine Saveza.

Članovi Upravnog odbora prilikom odlučivanja dužni su da postupaju savesno, pažljivo i odgovorno, da štite interese Saveza kao celine i zastupaju odluke Skupštine i Upravnog odbora Saveza.

Upravni odbor može, u skladu sa poslovnikom, na pismeni predlog Predsednika da odlučuje i pismenim izjašnjenjem članova van sednice, osim usvajanja opštih akata. Ukoliko član Upravnog odbora ne odgovori na predlog odluke Predsednika u ostavljenom roku, smatraće se da je dao saglasnost.

Upravni odbor može, u skladu sa poslovnikom, o hitnim pitanjima, osim usvajanja opštih akata, odlučivati i na tzv. elektronskoj sednici (putem korišćenja elektronskih sredstava za komunikaciju).

 

3. Nadzorni odbor

 

Član 36.

Nadzorni odbor je nadzorni organ Saveza koji vrši kontrolu zakonitosti rada i finansijskog poslovanja Saveza i godišnjih finansijskih izveštaja.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavezno podnosi Skupštini izveštaj o pitanjima iz svog delokruga prilikom usvajanja izveštaja o radu.

            Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora i Skupštine Saveza.

Član 37.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo izabrani samo još u jednom mandatu.

 

Član 38.

Upravni  odbor može imenovati revizora sa nadzornim ovlašćenjima utvrđenim u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

 

4. Predsednik saveza

 

Član 39.

Predsednik Saveza je predsednik Skupštine i predsednik Upravnog  odbora  Saveza po funkciji.

Predsednika Saveza bira Skupština na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora, iz reda istaknutih sportskih radnika, sportista i sportskih stručnjaka.

Kandidata za predsednika Saveza može da predloži najmanje 5 članova Saveza, stim da jedan član Saveza može da predloži samo jednog kandidata za predsednika Saveza.

Predsednik Saveza za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

U slučaju da Skupština Saveza ne usvoji godišnji izveštaj o radu Saveza ili izveštaj o finansijskom poslovanju Saveza, smatra se da je Predsednik Saveza razrešen.

Predsedniku Saveza prestaju funkcije pre isteka vremena na koju je izabran, smrću,  ostavkom ili razrešenjem.

Ukoliko Predsednik Saveza umre ili podnese ostavku, njegove poslove preuzima Potpredsednik Upravnog odbora koji je dužan da sazove vanrednu izbornu skupštinu, koja će se održati najkasnije tri meseca od dana podnošenja ostavke.

U slučaju prestanka mandata Predsedniku pre roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Upravnog  odbora s danom prve sednice Skupštine na kojoj se bira novi predsednik u skladu sa ovim Statutom. Mandat novoizabranih Predsednika Saveza i Upravnog odbora Saveza počinje ispočetka, odnosno traje četiri godine.

 

Član 40.

Predsednik Saveza obavlja sledeće poslove:

 • predstavlja i zastupa Savez;
 • saziva i predsedava sednicama Skupštine;
 • saziva sednice i rukovodi radom Upravnog odbora;
 • brine o izvršavanju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine;
 • brine o izvršavanju odluka i zaključaka organa Saveza;
 • potpisuje odluke i druga akta koje donosi Skupština;
 • potpisnik je svih pojedinačnih i opštih akata koje donosi Upravni odbor;
 • prati sprovođenje odluka Skupštine i Upravnog odbora;
 • Organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa nadležnim organima opštine i državnim organima, kao i drugim organima i organizacijama;
 • predlaže imenovanje Generalnog sekretara;
 • utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor Saveza;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Saveza.

 

Potpredsednik Upravnog odbora zamenjuje Predsednika u svim pravima i obavezama za vreme njegovog odsustva.

 

Član 41.

Lica koja su svojim radom u sportu opštine Sremski Karlovci to zaslužila Skupština može proglasiti počasnim predsednikom.

Počasni predsednik Saveza može da učestvuje u radu Skupštine i Upravnog  odbora Saveza, bez prava glasa.

 1. REŠAVANjE SPOROVA

 

Član 42.

Svi sporovi između Saveza i članova Saveza rešavaju se u skladu sa Zakonom o sportu, ovim Statutom i Statutom Sportskog saveza Srbije.

Za arbitražno rešavanje sporova unutar Saveza, odnosno sporova vezanih za ostvarivanje ciljeva saveza i sporova između Saveza i člana Saveza nadležan je Stalni sportski arbitražni sud pri Sportskom savezu Srbije (Arbitražni sud), u skladu sa ovim Statutom i statutom Sportskog saveza Srbije.

Organi Saveza i članovi Saveza dužna su: da pruže Arbitražnom sudu pomoć u radu; da ne ometaju i ne utiču na  arbitražni postupak i njegov ishod; da na zahtev Arbitražnog suda dostave informacije i isprave kojima raspolažu; da se odazovu pozivu Stalnog arbitražnog suda za učešće u postupku; da poštuju i izvršavaju odluke Arbitražnog suda; i ne smeju u javnosti omalovažavati Arbitražni sud ili njegove odluke.

Kršenje obaveza iz prethodnog stava predstavlja teži disciplinski prekršaj.

Članu Saveza koji ne izvrši konačnu odluku Arbitražnog suda suspendovano je članstvo u Savezu danom isteka roka za ispunjenje odluke, sve do izvršenja odluke Arbitražnog suda. Članu Saveza prestaje članstvo u Savezu danom isteka dvostrukog roka za ispunjenje odluke Arbitražnog suda.

Član Saveza je obavezan je da donese sve odluke koje su potrebne za izvršenje konačne odluke Arbitražnog suda, uključujući i izmene/dopune osporenog opšteg akta.

Opštim aktom Saveza, odnosno člana Saveza ne može biti uskraćeno pravo podnošenja tužbe, žalbe ili revizije Arbitražnom sudu na odluku kojom je odlučeno o pavu, obavezi ili odgovornosti lica u ingerenciji Saveza.

 

Član 43.

Arbitražni sud je nadležan i za posredovanje u rešavanju sporova i za davanje pravnih mišljenja, na zahtev nekog lica koje je u nadležnosti Saveza (neposredni ili posredni član Saveza).

Nadležnost Arbitražnog suda u slučajevima  iz stava 1. ovog člana određuje se sporazumom stranaka zaključenim u pismenoj formi.

 

Član 44.

Član Saveza i lice u nadležnosti Saveza koje smatra da mu je pravnosnažnim odlukom Saveza povređeno, zakonom, statutom ili opštim aktom Saveza ustanovljeno pravo može podneti tužbu Arbitražnom sudu za utvrđivanje ništavosti odluke, u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac tužbe saznao za razloge ništavosti odluke, s tim da se tužba ne može podneti po isteku roka od tri godine od dana donošenja odluke.

Odredba stava 1. ovog člana se shodno primenjuje i na pravnosnažene odluke člana Saveza koje su donete suprotno zakonu, sportskim pravilima ili opštem aktu člana Saveza ili opštem aktu Saveza, ako je nadležnost Arbitražnog suda za utvrđivanje ništavosti odluke člana Saveza utvrđena statutom člana Saveza iz neolimpijskog sporta ili oblasti sporta.

Podnošenje tužbe ne odlaže izvršenje pravnosnažne odluke, osim ako Abritražni sud ne donese, u posebno opravdanim slučajevima, odluku o privremenoj suspenziji izvršenja osporene odluke.

 

Član 45.

Sva lica u nadležnosti Saveza obavezna su da se uzdrže od pokretanja i vođenja sudskog spora u pitanjima koja su u nadležnosti Arbitražnog suda.

 

VI. OBLICI ORGANIZOVANjA I RADA

 

Član 46.

Oblici organizovanja i rada u Savezu su saveti, komisije, odbori, sekcije, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.

Delokrug, nadležnosti, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u Savezu uređuje se odgovarajućim opštim aktima, koja donosi Upravni  odbor.

VII. STRUČNA SLUŽBA SAVEZA

 

Član 47.

Za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova, Savez može osnovati Stručnu službu.

Obavljanje određenih poslova iz stava 1. ovog člana Upravni odbor Saveza može poveriti odgovarajućim stručnim institucijama i organizacijama, odnosno pojedincima.

Stručna služba Saveza obavlja poslove na sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa Saveza i oblika organizovanja i rada u Savezu; priprema analize, izveštaje i informacije, nacrte opštih i drugih akata Saveza; organizuje aktivnosti i izvršava poslove iz delatnosti Saveza i obavlja druge poslove koje joj naloži Skupština, Upravni odbor ili Predsednik Saveza.

U obavljanju svojih poslova Stručna služba Saveza sarađuje sa stručnim službama članova Saveza kao i stručnom službom Sportskog saveza Srbije.

Poslovima Stručne službe Saveza rukovodi Predsednik Saveza.

Lica angažovana u Stručnoj službi Saveza, u skladu sa poslovima koje obavljaju, imaju pravo na odgovarajuću naknadu, odnosno zaradu i druga primanja ako su u radnom odnosu.

VIII. OPŠTA AKTA

 

Član 48.

Opšta akta Saveza su Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Predlog za promenu Statuta mora biti dostavljen članovima Skupštine  najmanje 10 dana pre održavanja Skupštine.

Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini u pisanom obliku najkasnije tri dana pre sednice Skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja delegata Skupštine sa pravom glasa.

Skupština Saveza može, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova, odlučiti da se o usvajanju Statuta ili drugog opšteg akta odlučuje putem neposrednog glasanja (referenduma) članova Saveza. Na neposrednom glasanju u ime člana Saveza pravo glasa ima zastupnik člana Saveza ili lice sa specijalnim punomoćjem, overenim pečatom člana Saveza i potpisanim od zastupnika člana Saveza. Odluka na neposrednom glasanju je doneta ako se za predlog odluke pozitivno izjasni većina od ukupnog broja članova Saveza.

Način donošenja Statuta bliže se uređuje poslovnikom o radu Skupštine.

Opšta akta koje donosi Upravni odbor Saveza usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Svaki član i svaki organ Saveza može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Saveza.

Javna rasprava se vodi samo o nacrtu Statuta Saveza.

Svaki član Saveza ima pravo da dobije primerak Statuta Saveza.

 

Član 49.

Statut i druga opšta akta Saveza neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima Saveza (neposredni i posredni članovi).

Statut i druga opšta akta člana Saveza moraju biti u saglasnosti sa Statutom i opštim aktima Saveza, a u suprotnom su nevažeći.

U slučaju nesaglasnosti opšteg akta Saveza i ovog Statuta primeniće se odredbe Statuta.

U slučaju nesaglasnosti odredbe statuta i drugog opšteg akta člana Saveza sa odredbom Statuta i opšteg akta Saveza, neposredno se primenjuje odredba Statuta, odnosno opšteg akta Saveza.

 

Član 50.

Odluke kao pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Savezu moraju biti u skladu s opštim aktom Saveza i zakonom, a u suprotnom su ništave.

Odluke kao pojedinačni akti koje donose organi članova Saveza moraju biti u skladu sa zakonom, Statutom Saveza i statutom člana Saveza, a u suprotnom su ništave.

Na odluke kao pojedinačne akte koje donose organi Saveza i članova Saveza mora biti omogućeno pravo žalbe, osim ako je za rešavanje spora nadležan Arbitražni sud u skladu sa ovim Statutom.

 

IX. STATUSNE PROMENE

 

Član 51.

Odluku o statusnim promenama donosi, u skladu sa Zakonom o sportu, Skupština Saveza, na predlog Upravnog  odbora, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

X. ANTI-DOPING PRAVILA

 

Član 52.

Doping je u suprotnosti sa fundamentalnim principima sporta i medicinskom etikom.

Doping je zabranjen, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja.

Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije.

Upravni odbor Saveza usvaja anti-doping pravila, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

Svi neposredni i posredni članovi Saveza su obavezni da poštuju obaveze iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i anti-doping pravila Saveza .

Za kršenje anti-doping doping pravila, odgovornom licu se izriču odgovarajuće kazne, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i opštim aktima Saveza.

Doping kontrolu sprovodi Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

 

XI. IMOVINA I SREDSTVA

 

Član 53.

Savez stiče sredstva za postizanje svojih ciljeva iz:

 • upisnine;
 • članarine;
 • prihoda od sopstvenih aktivnosti;
 • sponzorstva;
 • donatorstva;
 • javnih prihoda;
 • neposrednog obavljanja privrednih i drugih delatnosti, u skladu sa zakonom;
 • prihoda preduzeća, ustanova, agencija i drugih organizacija kojima je Savez osnivač ili suosnivač;
 • drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Objekti i sredstva kojima raspolaže i koja stekne Savez predstavljaju njegovu imovinu.

Savez odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Predsednik Saveza je finansijski nalogodavac za raspolaganje sredstvima Saveza.

Odluke o visini pojedinih sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Saveza.

Savez ima dinarski i devizni račun i preko svojih računa posluje samostalno.

Dobit koju Savez ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva Saveza.

 

Član 54.

Savez upravlja i koristi objekte i sredstva kojima raspolaže ili su mu dati na korišćenje.

Savez može promeniti namenu sportskom objektu kojim raspolaže samo izuzetno i pod uslovima utvrđenim Zakonom o sportu.

Savez može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi, dati na korišćenje članovima Saveza, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora Saveza.

 

Član 55.

Finansijsko poslovanje i vođenje dokumentacije i evidencije obavlja se u skladu sa zakonom i drugim opštim propisma.

 

XII. ODGOVORNOST ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

 

Član 56.

Članovi organa Saveza odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Savezu, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom.

Za štetu iz stava 1.ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja ako su u postupku koji je prethodio glasanju obrazložili svoj stav o štetnosti predloga odluke o kome se glasa.

Zahtev za naknadu štete iz stava 1.ovog člana zastareva u roku od deset godina od dana donošenja odluke kojom je prouzrokovana šteta sportskom udruženju.

Tužbu za naknadu štete može u ime i za račun Saveza podići skupština Saveza, Upravni odbor Saveza, zastupnici Saveza, Nadzorni odbor ili članovi koji čine 5% od ukupnog broja članova Saveza, i državni javni pravobranilac. Odlukom Upravnog odbora Saveza može se odrediti posebni zastupnik Saveza za postupak za naknadu štete.

Ostvarena naknada štete pripada Savezu, a lice koje je podnelo tužbu ima pravo na naknadu troškova za vođenje spora.

Odlukama organa Saveza ne može se usloviti ili zabraniti mogućnost podnošenja tužbe za naknadu štete.

Odredbe st.1−6.ovog člana shodno se primenjuju i na radnje zastupnika, zastupnika ogranka Saveza, likvidacionog upravnika i stečajnog upravnika kojima je prouzrokovana šteta Savezu.

XIII. JAVNOST RADA

 

Član 57.

Rad Saveza je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Javnost rada Saveza obezbeđuje se javnošću sednica organa Saveza, objavljivanjem odluka organa Saveza i blagovremenim i adekvatnim informisanjem javnosti i članova Saveza o aktivnostima Saveza.

Sednice Skupštine, organa i komisija mogu biti održane i bez prisustva javnosti, ako za to postoje opravdani razlozi, o čemu ista odlučuje na početku zasedanja.

Organi Saveza mogu obezbediti javnost rada i tako što će odlučiti da se odluke, informacije i akti Saveza i organa Saveza dostavljaju članovima Saveza isključivo putem njihove elektronske pošte.

Savez redovno upoznaje svoje članove i javnost sa odlukama, stavovima i predlozima usvojenim na sednicama organa i tela i drugih skupova u Savezu i aktuelnim dešavanjima u članovima Saveza, putem sredstava javnog informisanja, konferencija za štampu ili izdavanjem posebnih informacija i biltena.

Predstavnik Saveza koji daje podatke i informacije u vezi sa radom Saveza odgovoran je za njihovu tačnost.

Stavove Saveza, odnosno njegovih organa i tela mogu da iznose i zastupaju samo izabrani funkcioneri Saveza.

 

Član 58.

Savez ima Internet sajt (stranicu) na kojoj se redovno objavljuju informacije o radu Saveza, odlukama i opštim aktima Saveza.

Internet prezentacija Saveza je službeno glasilo Saveza.

 

XIV. VOĐENjE EVIDENCIJA I ZBIRKI PODATAKA

 

Član 59.

Prilikom vođenja evidencija i drugih zbirki podataka i prilikom izdavanja dokumenata, Savez ostvaruje zaštitu podataka o ličnosti i privatnosti u skladu sa odredbama Zakona o sportu i zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Predsednik Saveza obavezan je da se stara o tome da podaci o ličnosti ne budu dostavljeni neovlašćenom licu, kao i da uskrati dostavljanje tih podataka ukoliko organizacija kojoj se podaci dostavljaju ne garantuje odgovarajuću zaštitu podataka.

Obrada naročito osetljivih podataka o ličnosti, kao i podataka koji se obrađuju na osnovu sportskih pravila nadležnih međunarodnih sportskih saveza, uslovljena je pristankom lica čiji se podaci obrađuju, u skladu sa zakonom.

Savez prikuplja podatke iz stava 1.ovog člana od svojih članova.

Podaci iz stava 1.ovog člana čuvaju se deset godina.

 

      XV. PRESTANAK RADA

 

Član 60.

Savez prestaje sa radom odlukom Skupštine Saveza, donetom dvotrećinskom većinom delegata Skupštine sa pravom glasa u skladu sa zakonom.

U slučaju prestanka rada Saveza, imovina Saveza prelazi na opštinu Sremski Karlovci.

 

XVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 61.

Opšti akti i rad Saveza usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u skladu sa Zakonom o sportu.

Do donošenja akata na osnovu ovog Statuta, primenjivaće se akti doneti na osnovu prethodnog Statuta, osim ako su u suprotnosti sa Zakonom o sportu ili ovim Statutom.

 

Član 62.

Postojeći organi Saveza (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsednik), radna tela i imenovana lica nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su birani, odnosno imenovani.

 

Član 63.

Članovi Saveza dužni su da usklade svoju organizaciju, rad i opšta akta sa Zakonom o sportu i ovim Statutom najkasnije do isteka predviđenog roka za usklađivanje rada sa Zakonom o sportu.

Članovi Saveza dužni su da nakon usaglašavanja svojih statuta sa Zakonom o sportu i ovim Statutom dostave Savezu jedan primerak svog statuta u roku od 15 dana.

Smatra se da su članovi Saveza prihvatili nadležnost Arbitraže u skladu sa ovim Statutom danom stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Član 64.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom ili opštim aktima Saveza shodno se primenjuju odredbe  Statuta i opštih akata Sportskog saveza Srbije.

 

Član 65.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Saveza koji je usvojila Skupština Saveza na sednici održanoj 17.10.2012. godine.

 

 

Član 66.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj tabli Saveza i/ili internet prezentaciji Saveza.

 

 

 

U  Sremskim Karlovcima

Dana __________ 20___

 

 

Predsednik skupštine

Sportskog saveza

______________________

 

Prethodni tekstNovi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture
Sledeći tekstBogojavljenje