Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, broj 51/09) i člana 61. stav 1. tačka 1. Statuta Opštine Sremski Karlovci („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, broj 12/08 i 17/12), člana 8. Odluke o Budžetu Opštine Sremski Karlovci za 2017. godinu („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, broj 39/16) predsednik Opštine Sremski Karlovci dana 31. januara 2017. godine raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

ZA

DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA

I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI

ZA 2017. GODINU

 

 

I

 

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava ili nedostajućeg dela sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa za Opštinu Sremski Karlovci za 2017. godinu.

 

II

 

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije i udruženja građana koja imaju sedišteu Sremskim Karlovcima ili obavljaju delatnost u Sremskim Karlovcima

 

III

 

Javni interes podrazumeva:

 • socijalne zaštite,
 • boračko – invalidske zaštite,
 • zaštita lica sa invaliditetom,
 • humanitarnih programa,
 • zaštite životne sredine,
 • društvena briga o deci,
 • zadovoljavanje potreba mladih,
 • program zaštite ljudskih prava i
 • druge programe kojima se zadovoljavaju javne potrebe

 

IV

 

Dodeljena sredstva se moraju realizovati najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

 

 

 

 

V

 

Prijave na konkurs se podnose na jedinstvenom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Uz prijavu podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:

 • statut
 • dokaz o upisu u odgovarajući registar nadležnog organa,
 • idluku nadležnog organa o usvajanju programa rada za tekuću godinu,
 • odluku nadležnog organa o usvajanju projekta kojim se konkuriše,
 • dokaz o sufinansiranju od partnerske ili druge donatorske organizacije, ako se program ili projekat tako realizuje u slučajevima kada se konkuriše za nedostajuća sredstva,
 • opis programa ili projkta sa finansijskim planom,
 • izjavu da ne koristi sredstva od drugih izvora finansiranja u slučajevima kada konkuriše za finansiranje celog programa ili projekta.

 

VI

 

Prilikom određivanja visine sredstava za donošenje odluke o izboru programa kojim se iz budžeta Opštine Sremski Karlovci dodeljuju sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finasiranje programa od javnog interesa za Opštinu Sremski Karlovci, polazi se od sledećih kriterijuma:

 • oblast u kojoj se realizuje program ili projekat, dužina trajanja, broj lica koja se uključuju u program ili projekat, mogućnost razvijanja programa ili projekta i njihova održivost,
 • ciljevi koji se postižu, pre svega, obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program ili projekat sprovode,
 • sufinansiranje programa iz drugih izvora,
 • podsticanje solidarnosti, zaštite i pomoći licima u specifičnim životnim situacijama.

 

VII

 

Konkurs je otvoren do 18. februara 2017. godine i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

 

VIII

 

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena.

Podnosilac prijave obavezuje se da Komisiji u roku od 20 dana po isteku roka za realizovanje programa, dostavi izveštaj o realizaciji programa sa specifikacijom troškova i finansijskom dokumentacijom o utrošku sredstava.

 

 

 

 

IX

 

Prijave organizacija i udruženja građana koji nisu dostavili izveštaj o utrošku sredstava za prethodnu godinu, neće se ni razmatrati.

 

X

 

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs ili neposrednim preuzimanjem u Odeljenju za društvene delatnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

 

XI

 

Prijave na konkurs se podnose neposredno na pisarnici Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, Odeljenje za društvene delatnosti, Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa: „Javni konkurs za dodelu sredstava ili nedostajućeg dela sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2017. godini“.

 

XII

 

Prijave podnete od strane podnosilaca koji nemaju pravo učešća na ovom konkursu, neblagovremene prijave, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom ili podnete na neodgovarajućem obrascu, neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

i z j a v a UDRUZENJA

Izvestaj o utrosku budz. sredstava – udruzenja

Prijava na konkurs – udruzenja

 

Republika Srbija

Autonopmna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

PREDSEDNIK OPŠTINE                                                                   PREDSEDNIK

Broj: 553-18/2017-I/2

Dana: 31. januara 2017. godine                                                             Nenad Milenković

Sremski Karlovci