Na osnovu člana 13. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj : 020-56/2017-I/2, od 27.decembra 2017. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o realizaciji stambene izgradnje u  okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5, br.  35-61/2014-III  od 27. oktobra 2017. godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i opštine Sremski Karlovci (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 5 – Komponenta 4 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 27. decembra 2017. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje 4 stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, na teritoriji Opštine Sremski Karlovci

 

I Predmet javnog poziva

 

Predmet javnog poziva je pružanje pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje 4 stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, na teritoriji Opštine.

Stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, daju se na korišćenje, bez mogućnosti kupovine, u cilju rešavanja stambenih potreba posebno socijalno ugroženih kategorija izbeglica.

 

II Korisnici

Pomoć za rešavanje stambenih potreba u okviru socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima (u daljem tekstu: Pomoć), može biti dodeljena izbeglicama koje su usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, a koje su

1) smeštene u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnom ili neformalnom ili ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju, i bivši nosioci stanarskog prava,

2) bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji

prema kriterijumima Regionalnog stambenog programa, a imajući u vidu kriterijume ugroženosti utvrđene od strane UNHCR-a, kao i sledeće specifične uslove:

 1. socijalno ugrožena lica i porodice koje zbog hroničnih, fizičkih ili mentalnih bolesti ili invaliditeta člana/ova porodice ne mogu da obezbede stambeno rešenje;
 2. jednoroditeljske porodice sa detetom/decom mlađom od 18 godina i/ili studentom odnosno studentima mlađim od 26 godina;
 3. stara lica (samci i parovi) sposobni za samostalan život uz povremenu podršku;
 4. korisnici su i domaćin/domaćica socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, koji/a je radno sposobno lice i članovi njegove/njene porodice/domaćinstva.

Domaćin socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima-porodica domaćina u saradnji sa ostalim korisnicima, Opšinom i stručnim radnikom koga imenuje  Centar za socijalni rad grada Novog Sada, podstiče i razvija dobrosusedske odnose među korisnicima, kao i između korisnika i šire lokalne zajednice.

 

III Uslovi za izbor korisnika

Podnosilac prijave na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje 4 stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, na teritoriji Opštine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba pored uslova koji su navedeni u članu 2. da ispune i sledeće uslove:

 1. da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice i da su dobili državljanstvo Republike Srbije (navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);
 2. da imaju prijavljen boravak u poslednje dve godine na teritoriji Opštine
 3. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 4. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
 5. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 6. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 7. da nisu korisnici drugog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 8. da nisu na konačnoj listi reda prvenstva po nekom od javnih poziva Regionalnog stambenog programa, za trajno rešavanje stambene potrebe – Stambeni program u Republici Srbiji.

 

IV Merila za izbor korisnika

Red prvenstva za dodelu pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

 

 1. Godine starosti

Domaćinstva koja čine samo lica koja su navršila 65 godina života za muškarce, odnosno 60 godina života za žene.                                                                                           20 bodova

 

 1. Ostale kategorije posebno socijalno ugroženih porodica:

– Po osnovu invalidnosti i telesnog oštećenja punoletnog člana, starosti do 65 godina, porodičnom domaćinstvu pripada:

Za  telesno oštećenje:

– za telesno oštećenje 80 – 100 %                     20 bodova

– za telesno oštećenje 50 – 80  %                     15 bodova

– za telesno oštećenje do 50 %                         10 bodova

 

Za invalidnost:

–  gubitak radne sposobnosti                             30 bodova

Ako kod istog lica postoji telesno oštećenje i smanjenje/gubitak radne sposobnosti, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova.

 

–   Porodično domaćinstvo sa detetom telesno invalidnim ili sa smetnjama u razvoju:

po porodičnom domaćinstvu                                         30 bodova

 

– Porodično domaćinstvo sa bolesnim članom porodice (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi i HIV infekcije i slično):

po porodičnom domaćinstvu                                         20 bodova

 

 

–  Žrtve seksualnog/porodičnog nasilja:

po porodičnom domaćinstvu                                          20 bodova

 

-Porodično domaćinstvo čiji član je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije       20 bodova

 

 1. Materijalni položaj domaćinstva:

– prihod do iznosa novčane socijalne pomoći (NSP) za konkretnu porodicu po osnovu odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti                  20 bodova

– prihod do dvostrukog iznosa novčane socijalne pomoći (NSP) za konkretnu porodicu po osnovu odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti              10 bodova

 

 1. Jednoroditeljska porodica:

–  za jednoroditeljsku porodicu                                          20 bodova

 

 1. Porodično domaćinstvo/ jednoroditeljska porodica koje imaju dete do 18 godina i/ili redovnog učenika i/ili studenta do 26 godina života:

– po detetu do 18 godina i/ili redovnom učeniku i/ili studentu do 26 godina života:                                                 10 bodova

 

 1. Stambena situacija:

– porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova                                                                                           20 bodova

–   porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru                           10 bodova

 

Ako dva, ili više podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prednost ima lice, odnosno porodično domaćinstvo gde je žena nosilac domaćinstva odnosno porodično domaćinstvo koje je po oceni Komisije ugroženije.

 

V Potrebna dokumentacija

 Izjava podnosioca SSZU

Prijava na javni poziv SSZU 

Uz prijavu na javni poziv, koja se podnosi Opštini, Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze:

 • Popunjen i potpisan obrazac prijave (obrazac prijave može se preuzeti u Komesarijatu, kod povernika za izbeglice u Opštini i na internet stranici Komesarijata);
 • Fotokopiju izbegličke legitimacije/Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva koji su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);
 • Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom);
 • Izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina;
 • Uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o kretanju prebivališta/boravišta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, ne starije od 30 dana, sa podacima na kojoj adresi i od kog datuma je prijavljeno prebivalište;
 • Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
 • Uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove njegovog porodičnog domaćinstva (Bulevar Vojvode Mišića br. 39, Beograd);
 • Uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Opštine o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica;
 • Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambeno pitanje; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/ obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

Navodi iz izjave mogu biti predmet provere od strane Komisije za izbor korisnika;

 

 • Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

−   za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;

− za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih

higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;

 

 • Dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koji su registrovani kod Nacionalne službe za zapošljavanje; U slučaju nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa da je nezaposlen i nema primanja;
 • Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla), odnosno potvrda nadležne službe ili u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodićnog domaćinstva ne ostvaruje prihode od penzije – izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji, niti zemlji porekla;
 • Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, a ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 9) ovog stava (dokazi o prihodima);

 

 • Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 • Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – lekarski nalaz, ne stariji od godinu dana;
 • Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka/dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje) , a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu od strane nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 • Sudska presuda ili izveštaj Centra za socijalni rad za člana porodice žrtvu seksualnog/porodičnog nasilja.

 

Dokazi iz stava 1. ovog dela podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog dela, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke koji su neophodni za odlučivanje, i to: vrši uvid u evidenciju Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice; pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; pribavlja uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; pribavlja uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; pribavlja uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog dela, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izričito izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja podnete prijave na javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog dela, Komisija za izbor korisnika može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na javni poziv,  radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenje pravilne i zakonite odluke.

 

VI Podnošenje prijava

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Opštine, u roku od 30 (trideset) dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumentacija se dostavlja pisarnici Opštine ili putem pošte na adresu: Opština Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, 21205 Sremski Karlovci, sa napomenom „Za javni poziv – RSP, Potprojekat broj 5 – Komponenta 4 – socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima”.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je od 03. januara 2018. godine do 01. februara 2018. godine.

Po prijemu prijava izvršiće se razmatranje i bodovanje pristiglih prijava prema uslovima i merilima navedenim u Javnom pozivu. Podnosioci prijava koje ispinjavaju uslove navedene u javnom pozivu podležu proveri podataka o stanju imovine u bazi trajnih rešenja Komesarijata i proveri podataka o stanju imovine kod nadležnih institucija u Republici Srbiji i zemlji porekla, po službenoj dužnosti od strane Komisije za izbor korisnika i preko Komesarijata.

Radi dodatne provere podataka o stanju imovine Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva, Komisija za izbor korisnika po službenoj dužnosti pribavlja i uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, kako bi se utvrdilo da li Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva poseduju nepokretnost u Republici Srbiji.

Nakon razmatranja prijava i provere podataka u bazi trajnih rešenja Komesarijata, kao i verifikacije podataka o stanju imovine sa nadležnim institucijama u Republici Srbiji i zemlji porekla, kao i stručne obrade stručnog radnika koga imenuje Centar za socijalni rad grada Novog Sada za izbor domaćina, Komisija za izbor korisnika donosi Odluku o izboru korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenih uslova i broju bodova i izboru domaćina socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima (u daljem tekstu: Odluka);

Pre donošenja Odluke, Komisija za izbor korisnika predlaže listu potencijalnih kandidata za domaćina socijalog stanovanja u zaštićenim uslovima i upućuje je stručnom radniku koga imenuje Centar za socijalni rad grada Novog Sada radi stručne obrade.

Komisija za izbor korisnika navedenu Odluku objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i mesnih zajednica Opštine i na internet prezentaciji Opštine i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Odluka se dostavlja licima na koja se odnosi preporučenom poštom.

Obaveštenje o tome gde se objavljuje navedena Odluka, objavljuje se putem sredstava javnog informisanja koja pokrivaju teritoriju Opštine.

Na navedenu Odluku, lica na koja se Odluka odnosi može uložiti žalbu Opštinskom veću, preko Komisije za izbor korisnika, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema Odluke.

Nakon što Odluke po žalbama postanu konačne, Komisija za izbor korisnika,  u skladu sa brojem stambenih jedinica za koje su odobrena sredstva kroz Potprojekat, utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva.

Konačna lista objavljuje se na način i na mestu gde je bio objavljen Javni poziv.

Izabrani korisnici stambenih jedinica za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, kao i domaćin socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, sa Opštinom zaključuju ugovor o korišćenju stambene jednice i bliže uređuju međusobna prava i obaveze.

Korisnici stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, uključujući i domaćina socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, ne mogu steći pravo svojine nad stambenim jedinicama datim na korišćenje.

Korisniku stambene jednice i domaćinu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima može prestati pravo korišćenja ukoliko prestnu razlozi socijalne ugroženosti, što će biti regulisano ugovorom o korišćenju koji zaključuju sa Opštinom.

Stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima dodeljuju se na korišćenje izabranim korisnicima u skladu sa raspoloživom strukturom stambenih jedinica, u skladu sa članom 19v Zakona o izbeglicama, i to: za samca ili dva člana do 30 metara kvadratnih, a za svakog sledećeg člana porodičnog domaćinstva još po 10 metara kvadratnih.

Plaćanje tekućih troškova boravka korisnika u objektu namenjenom socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima bliže se utvrđuje odgovarajućom odlukom Opštine Sremski Karlovci.

 

 

 

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Komisije za izbor korisnika četiri stambene jedinice

namenjenie za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

u okviru regionalnog stambenog programa

Potprojekta 5-socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

Broj: 020-56/2017-I/2

Dana: 27. decembra 2017. godine

Sremski Karlovci

 

 

 

Prethodni tekstObaveštenje o Javnom pozivu SSZU
Sledeći tekstDonacija auto prikolica Karlovčanima