Na osnovu člana 7. Odluke o Budžetu Opštine Sremski Karlovci za 2018. godinu („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, broj 40/17) i člana 61. stav 1. tačka 12. Statuta Opštine Sremski Karlovci („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, broj 12/08 i 17/12), predsednik Opštine Sremski Karlovci dana 29  januara 2018. godine raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA

RASPODELU SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE

ZA 2018. GODINU

 

dokumentacija:

IZJAVA kultura

Prijava na konkurs – kultura

 

I

            Raspisuje se Javni konkurs za raspodelu sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za Opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2018. godinu.

II

            Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su subjekti u kulturi u smislu člana 21. Zakona o kulturi i drugi subjekti u kulturi u skladu sa članom 73. Zakona o kulturi;
 2. da imaju sedište u Sremskim Karlovcima;
 3. da program ili projekat kojim se konkuriše mora biti isključivo iz oblasti kulture i umetnosti;
 4. da se prijava podnosi u roku koji je utvrđen konkursom;
 5. konkursna dokumentacija mora da sadrži opis projekta, realan i održiv finansijski plan i neophodnu dokumentaciju:
 • overenu i potpisanu izjavu od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave;
 • fotokopiju potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
 • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju;
 • zvaničan dokaz o računu kod Uprave za trezor.

III

            Kriterijumi za donošenje predloga raspodele sredstava po konkursu su:

 • cilj manifestacije, programa;
 • značaj programa (lokalni, regionalni i međunarodni);
 • budžet programa;
 • broj učesnika;
 • kontinuitet manifestacije;
 • ostvarene nagrade i priznanja projekta;
 • autorsko delo

IV

            Konkurs je otvoren od 29. januara 2018. godine do 13. februara 2018. godine i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Opštine Sremski Karlovci i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

V

            Prijave na konkurs se podnose neposredno na pisarnici Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, Odeljenje za društvene delatnosti, Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa: „prijava na konkurs za finasiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja manifestacija, projekata i programa od interesa za Opštinu Sremski Karlovci u oblasti kulture za 2018. godinu“.

VI

            Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs ili neposrednim preuzimanjem u Odeljenju za društvene delatnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

 

 

Republika Srbija

Autonopmna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

PREDSEDNIK OPŠTINE                                                                 PREDSEDNIK

Broj: 553-19/2018-I/2

Dana:29 . januara 2018. godine                                                Nenad Milenković,s.r.

Sremski Karlovci