На основу члана 7. Одлуке о стипендирању ученика („Службени лист Општине Сремски Карловци“ број 17/2015), Комисија за доделу стипендија ученицима расписује

  

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА 2018/2019

 

Расписује се конкурс за доделу стипендија ученицима који су уписали I, II, III, или  IV разред средњих школа и који имају пребивалиште на територији општине Сремски Карловци.

Право на стипендије могу остварити редовни ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина, под следећим условима:

 • да су уписали једну од година средње школе, од првог до четвртог разреда,
 • да током школовања нису обнављали ни једну годину, осим у случају болести,
 • да имају пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци најмање три године.
 • за први разред средње школе стипендија се додељује само ученицима који су проглашени ученицима генерације у Основној школи „23. октобар“ Сремски Карловци.
 • Од другог до четвртог разреда стипендија се додељује ученицима који су у претходним разредима имали просечну оцену 5,00.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Prijava na konkurs, 2018-19

Izjava punoletnog ucenika

Izjava zak.zastupnika

Obrazac uz Prijavu na konkurs

 

 1. Попуњена и потписана пријава
 2. Доказ- потврда о редовном школовању
 3. Доказ о успеху:
 • За 1. разред: оверена фотокопија сведочанства или ђачке књижице и доказ да је ученик проглашен ђаком генерације
 • За остале разреде: оверене фотокопије сведочанства за претходне године

4. Доказ о пребивалишту (Уверење Полицијске станице Сремски Карловци или фотокопија личне карте из које се види да ученик има пребивалиште најмање три године на територији Општине Сремски Карловци).

5. Изјава подносиоца пријаве/родитеља, као законског заступника за малолетно дете, оверена код Јавног бележника, да дете-ученик није корисник ученичке стипендије по Закону о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ број 18/2010 и број 55/2013), односно, уколико постане корисник исте да ће се одрећи стипендије, на коју оствари право по Одлуци о стипендирању ученика Општине Сремски Карловци.

Уколико подносилац пријаве не достави доказ о пребивалишту, или фотокопију личне карте из које се види да ученик има пребивалиште најмање три године на територији Општине Сремски Карловци), Комисија за доделу стипендије ученицима  прибавиће исте по службеној дужности.

Ученику се одобрава исплата стипендије почев од  01. oктобра 2018. године до 30. септембра 2019. године.

Стипендија се не  исплаћује за месеце јули и август.

Одлуку о висини и броју стипендија доноси Општинско веће Општине Сремски Карловци, у складу са Одлуком о буџету Општине Сремски Карловци.

Корисник стипендије губи право на стипендију у случају:

 

 • нетачно приказаних података,
 • промене пребивалишта,
 • уколико напусти редовно школовање
 • и у другим случајевима утврђеним законом.

 

Рок за пријављивање на конкурс је од  24. септембра до 09. октобра 2018. године.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве на конкурс достављају се у затвореној коверти на адресу:

 

Општина Сремски Карловци

Трг Бранка Радичевића број 1

21205 Сремски Карловци

 

са напоменом:

 

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА“

 

 

Комисија за доделу стипендије учиницима

Претходни текстУ Сремским Карловцима подељена прва ауто-седишта за бебе
Следећи текст„Безбедна и спретна вожња“