Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/2016, 113/2017 dr. zakon i 95/2018) i člana 11. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 95/2016)

 

PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

Oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U PRAVOBRANILAŠTVU

OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Pravobranilaštvo opštine Sremski Karlovci, u Sremskim Karlovcima, Trg Branka Radičevića broj 1.

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto za obavljanje poslova pravobranilačkog pripravnika-1(jedan) izvršilac.

Opis poslova:

Obavljaju se pravni poslovi i to:

Poslovi zastupanja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i znanje rada na računaru.

III Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

Kriterijumi za ocenu kvalifikovanosti kandidata, usmena provera:

  1. Analitičko rezonovanje i logičko zaključivanje;
  2. Motivisanost za rad;
  3. Komunikativnost-ophođenje u službenoj komunikaciji;
  4. Način izražavanja-verbalne sposobnosti;
  5. Samouverenost;
  6. Provera rada na računaru.

IV Mesto rada:

Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića br. 1.

V Adresa na koju se podnose prijave:

Pravobranilaštvo opštine Sremski Karlovci, u Sremskim Karlovcima, Trg Branka Radičevića br. 1.sa naznakom „za javni konkurs“.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Nataša Svirčev, tel: 685-3030

VII Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i na portalu opštine Sremski Karlovci.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

Pored uslova iz člana 80. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije; da je punoletan; da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci) potrebno je dostaviti i sledeće: prijavu sa biografijom, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, overenu fotokopiju diplome ili uverenja, kojom se potvrđuje stručna sprema.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena.

IX Trajanje radnog odnosa:

Radni odnos se zasniva na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine.

X Provera osposobljenosti, znanja i veštine kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koja su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, izvršiće se u prostorijama Pravobranilaštva opštine Sremski Karlovci u Sremskim Karlovcima, Trg Branka Radičevića br. 1, o čemu će kandidati biti obavešteni telegramom ili telefonskim putem, na adrese ili brojeve koje su naveli u prijavi.

NAPOMENA:

Neblagovremene, nedouštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane Pravobranioca opštine Sremski Karlovci.

 

Ovaj oglas objavljuje se u dnevnim novinama i na portalu opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs..