На основу члана 9 и 12 Правилника о раду Kомисије број 020-14/2020-I/2-1 од 27. августа 2020. године (у даљем тексту: Правилник) и Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и Oпштине Сремски Карловци (у даљем тексту: Општина), заведеног код Комесаријата под бројем 9-9/661 од 18. јуна 2020. године, а код Општине  под бројем 400-29/2020-VIII од 12. јуна 2020. године,  Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица интерно расељених лица на територији општине Сремски Карловци кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Комисија), дана  28.08.2020. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба интерно          расељених лица док су у расељеништву кроз набавку 3 /три/ пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији

општине Сремски Карловци

 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Помоћ намењена интерно расељеним лицима кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена  интерно расељеним лицима док су расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/боравиште  на  територији  општине Сремски Карловци, а којима је помоћ неопходна за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 550.000,00 (словима: петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (словима: стоосамдесетчетирихиљадединара), по породичном домаћинству корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Сремски Карловци и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и  подних  облога,  столарије,  фасаде, малтерисање  и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а

којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

  

II УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 

 1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
 2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији општине Сремски Карловци, у моменту објављивања Jавног позива;
 3. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве 1/1 или у сусвојини/заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
 4. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог дела уписана у катастру непокретности и то као:
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;
 1. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог дела уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
 • забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
 • забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
 • друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 • забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;
 1. да непокретност из става 1. тачке 3. овог дела не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбене потребе;
 3. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог дела;
 4. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 5. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;
 6. да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства смештени у неадекватном приватном смештају;
 7. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
 8. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог дела налази на територији општине Сремски Карловци.

Непокретност из става 1. тачке 3. овог дела која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења непокретности из става 2. овог дела мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола, у ком случају услов предвиђен ставом 1. тачком 4. овог дела није релевантан.

 

III  МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Јавни позив) оствари, а према следећим мерилима:

 • Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

 • Број малолетне деце у породичном домаћинству:

2.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

2.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

 • Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

3.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

3.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

3.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

 • Породично домаћинство са  дететом  са инвалидитетом  или  сметњама у  развоју:  по породичном домаћинству – 20 бодова.
 • Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

5.1) породично  домаћинство  које  станује  у  изнајмљеном  простору  без  основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

 • Материјални положај породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% последње просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 6) овог дела приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

7) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

7.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

 • ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
 • ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

7.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

 • за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
 • за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
 • за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

8) Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова (по члану породичног домаћинства).

Ово мерило се примењује ако Подносилац пријаве или чланови породичног домаћинства наведени у пријави нису бодовани по основу тачке 7) подтач. 1) и 2) овог дела.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

9) Бруто  површина  непокретности  чија  је  изградња,  односно адаптација  започета,  по  члану породичног домаћинства:

9.1) до 15 м2  –  50 бодова

9.2) до 24 м2  – 30 бодова.

Приликом примене овог мерила, Комисија податке о бруто површини  непокретности узима из извештаја о техничкој процени објеката из дела у коме је наведена површина условна за становање, који Комисији доставља стручна служба Општине.

 • Породично домаћинтсво чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом/несталом члану – 20 бодова.

Уколико два или више Подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност   има Подносилац пријаве који:

 • има већи број малолетне деце;
 • има већи број чланова породичног домаћинства;
 • има трудну жену у породичном домаћинству;
 • дуже борави на подручју општине Сремски Карловци;
 • има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз  пријаву  на  Јавни  позив,  која  се  подноси  Општини,  Подносилац  пријаве доставља следеће доказе:

 

IZJAVA-STRANKE-2

I Z J A V A stranke BR. 1. PODNOSIOCA PRIJAVE

1 Образац за пријављивање ГМ

 

 • Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 • Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (Напомена: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
 • Фотокопију личне карте (обе стране), односно очитану личну карту ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 • Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим предметне непокретности; да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбене потребе;
 • Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
  • за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – изјава оверена код  надлежног органа;

6)   Доказ о приходима;

 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе по основу пензије, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији и/или другој држави;

7) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, а уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);

8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу –       решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

 • Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
 • За једнородитељску породицу прилаже се:
  • потврда о смрти брачног друга;
  • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
  • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 • Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 • Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
 • Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно за озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);
 • Доказ о легализацији, односно озакоњењу непокретности, најкасније до доношења Одлуке, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа.

Докази из става 1. овог дела подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог дела, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава предвиђених ставом 1. овог дела, могу бити предмет провере од стране Комисије.

 

V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Пријава  се доставља у писарницу Општине Сремски Карловци или путем поште на адресу: Трг Бранка Радичевића 1,  21205 Сремски Карловци са напоменом „ За Јавни позив – за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима кроз доделу грађевинског  материјала за побољшање услова становања “

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЈЕ 28. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

 

VI ПОСТУПАК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

 

Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава на Јавни позив, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неблаговремену.

Ако пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је неразумљива или непотпуна, Подносилац пријаве се писаним путем позива да у року који одреди Комисија отклони уочене недостатке, уз упозорење на последице пропуштања.

Пријаву у погледу које Подносилац пријаве не отклони недостатке и то у року одређеном за поступање, Комисија не разматра, већ исту решењем одбацује, као неуредну.

Против решења Комисије из ст. 1. и 3. овог дела, заинтересовано лице може уложити жалбу Општинском већу Општине Сремски Карловци, преко Комисије, у року од 15 (дана) од дана достављања наведеног решења.

Пријаву у погледу које Подносилац пријаве отклони уочене недостатке, у року из става 2. овог дела, Комисија разматра, као да је од почетка била уредна.

Пријаву која је благовремена и која не садржи формални недостатак или у погледу које је поступљено у складу са ставом 5  овог дела, Комисија разматра и утврђује испуњеност услова.

Пријаву у погледу које нису испуњени услови из I и II дела, Комисија не бодује, већ исту решењем одбија, као неосновану.

Уколико се на основу документације из дела IV утврди да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ, изграђена без одобрења за градњу, а да за исту није поднет захтев за легализацију или да је поднет захтев за легализацију, али да се налази на земљишту које, у складу са информацијом о локацији, није предвиђено за индивидуалну стамбену градњу, или ако се утврди да није покренут поступак озакоњења, Комисија решењем одбија пријаву.

Уколико Подносилац пријаве, по позиву Комисије, у року који одреди Комисија, не достави доказ да је поступак легализације, односно озакоњења непокретности окончан, Комисија ће решењем одбити пријаву.

Комисија може решењем одбити пријаву у сваком моменту у току поступка, уколико на основу документације коју је Подносилац пријаве доставио, па и на основу непотпуне документације, утврди да је захтев за доделу Помоћи неоснован и да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не испуњавају услове за решавање стамбене потребе, наведене у I и II делу овог Јавног позива.

Процену условности предметне непокретности за живот и становање, опис и стручно мишљење даје стручна служба Општине. Уколико се на основу стручног мишљења стручне службе Општине утврди да је бруто површина непокретности условна за становање по члану породичног домаћинства већа од 24 м2, Комисија ће решењем одбити пријаву као неосновану.

Против решења Комисије о одбијању пријаве из овог дела, заинтересовано лице може уложити жалбу Општинском већу Општине Сремски Карловци, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведеног решења.

У погледу пријава код којих су испуњени услови из дела I и II овог Јавног позива, Комисија врши бодовање, у складу са мерилима из III дела.

Уколико до доношења Одлуке премине Подносилац пријаве или члан, односно чланови породичног домаћинства, исти неће бити разматрани, нити бодовани. У случају да премине Подносилац пријаве, Комисија разматра остале чланове без обзира да ли су евидентирани као интерно расаљена лица. Уколико до доношења Одлуке Подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства, Комисија исте разматра и бодује.

Приликом доношења Одлуке, Комисија узима у обзир онај број чланова домаћинства који је Подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.

Уколико Подносилац пријаве до доношења Одлуке, достави доказе о томе да он или неко од чланова његовог породичног домаћинства болује од болести од већег социо-медицинског значаја, односно уколико неко од њих, након подношења пријаве на Јавни позив оболи од болести од већег социо-медицинског значаја, Комисија наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари, Комисија утврђује Предлог листе корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе).

У погледу пријава које испуњавају услове, Комисија врши додатне провере података о лицима наведеним у пријави, и то у евиденцији трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције.

Предлог листе Комисија објављује на огласној табли Општине.

Ради утврђивања количине и врсте грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне непокретности, стручна служба Општине врши техничку процену објеката подносилаца пријава који су рангирани и Комисији доставља појединачне извештаје са спецификацијом грађевинског материјала.

На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

Комисија је обавезна да на пристигле приговоре одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује Коначну листу корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању на огласној табли Општине.

На основу Коначне листе Комисија доноси Одлуку, која се доставља лицима која су обухваћена Одлуком, а која имају право жалбе на Одлуку Општинском већу Општине Сремски Карловци, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

На основу Одлуке, Општина и корисник Помоћи закључују уговор о додели грађевинског материјала.

 

 

 

Председник Комисије

 

Бригита Димитријевић, с.р.

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

Комисија за избор корисника за доделу помоћи

намењених побољшању услова становања

породица интерно расељених лица

на територији Општине Сремски Карловци

кроз набавку грађевинског материјала

Број: 020-14/2020-I/2-2

Дана,  28. августа 2020. године

Сремски Карловци

 

 

 

 

 

Претходни текстАлександар Стојкечић председник општине Сремски Карловци
Следећи текстНови терен за баскет у насељу Дока