Na osnovu člana 9 i 12 Pravilnika o radu Komisije broj 020-14/2020-I/2-1 od 27. avgusta 2020. godine (u daljem tekstu: Pravilnik) i Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i Opštine Sremski Karlovci (u daljem tekstu: Opština), zavedenog kod Komesarijata pod brojem 9-9/661 od 18. juna 2020. godine, a kod Opštine  pod brojem 400-29/2020-VIII od 12. juna 2020. godine,  Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica na teritoriji opštine Sremski Karlovci kroz nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta (u daljem tekstu: Komisija), dana  28.08.2020. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba interno          raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz nabavku 3 /tri/ paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji

opštine Sremski Karlovci

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Pomoć namenjena interno raseljenim licima kroz nabavku građevinskog materijala (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena  interno raseljenim licima dok su raseljeništvu i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, koja imaju prebivalište/boravište  na  teritoriji  opštine Sremski Karlovci, a kojima je pomoć neophodna za završetak ili adaptaciju stambenog objekta (u daljem tekstu: korisnik).

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnog za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi do RSD 550.000,00 (slovima: petstotinapedesethiljadadinara), a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi RSD 184.000,00 (slovima: stoosamdesetčetirihiljadedinara), po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Pomoć je namenska i dodeljuje se za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnog domaćinstva korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Sremski Karlovci i to: za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i  podnih  obloga,  stolarije,  fasade, malterisanje  i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a

kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

  

II USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

 

Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 

 1. da je Podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;
 2. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Sremski Karlovci, u momentu objavljivanja Javnog poziva;
 3. da je nepokretnost sa kojom Podnosilac prijave konkuriše za dodelu Pomoći u svojini Podnosioca prijave 1/1 ili u susvojini/zajedničkoj svojini Podnosioca prijave i nekog od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi;
 4. da je nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog dela upisana u katastru nepokretnosti i to kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;
 1. da je nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog dela upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:
 • zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta,
 • zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću,
 • druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i
 • zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, pod uslovom da se ista nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja;
 1. da nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog dela ne ispunjava osnovne uslove za stanovanje i da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 2. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli bezbedno da reše svoje stambene potrebe;
 3. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz stava 1. tačke 3. ovog dela;
 4. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 5. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe osim ukoliko su bili korisnici pomoći za kupovinu građevinskog materijala u visini do 184.000,00 RSD;
 6. da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva smešteni u neadekvatnom privatnom smeštaju;
 7. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji;
 8. da se nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog dela nalazi na teritoriji opštine Sremski Karlovci.

Nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog dela koja je upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, može biti predmet ovog postupka, pod uslovom da je ista u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja i da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja nepokretnosti iz stava 2. ovog dela mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

Predmet ovog postupka može biti i nepokretnost u izgradnji, na osnovu izdate građevinske dozvole, za koju, s obzirom da nije završena, nije izdata upotrebna dozvola, u kom slučaju uslov predviđen stavom 1. tačkom 4. ovog dela nije relevantan.

 

III  MERILA ZA IZBOR KORISNIKA

 

Red prvenstva za dodelu Pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta (u daljem tekstu: Javni poziv) ostvari, a prema sledećim merilima:

 • Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

 • Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

2.1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

2.2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

 • Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:

3.1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

3.2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

3.3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

 • Porodično domaćinstvo sa  detetom  sa invaliditetom  ili  smetnjama u  razvoju:  po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.
 • Stambena situacija Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

5.1) porodično  domaćinstvo  koje  stanuje  u  iznajmljenom  prostoru  bez  osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

 • Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

6.1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% poslednje prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova;

6.2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova.

Prilikom bodovanja prijava po tački 6) ovog dela prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

7) Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

7.1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

 • ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;
 • ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.

7.2) po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

 • za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;
 • za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;
 • za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva.

8) Bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova (po članu porodičnog domaćinstva).

Ovo merilo se primenjuje ako Podnosilac prijave ili članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi nisu bodovani po osnovu tačke 7) podtač. 1) i 2) ovog dela.

Ukoliko se Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za Podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socio-medicinskog značaja.

9) Bruto  površina  nepokretnosti  čija  je  izgradnja,  odnosno adaptacija  započeta,  po  članu porodičnog domaćinstva:

9.1) do 15 m2  –  50 bodova

9.2) do 24 m2  – 30 bodova.

Prilikom primene ovog merila, Komisija podatke o bruto površini  nepokretnosti uzima iz izveštaja o tehničkoj proceni objekata iz dela u kome je navedena površina uslovna za stanovanje, koji Komisiji dostavlja stručna služba Opštine.

 • Porodično domaćintsvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom/nestalom članu – 20 bodova.

Ukoliko dva ili više Podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prednost   ima Podnosilac prijave koji:

 • ima veći broj maloletne dece;
 • ima veći broj članova porodičnog domaćinstva;
 • ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;
 • duže boravi na području opštine Sremski Karlovci;
 • ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz  prijavu  na  Javni  poziv,  koja  se  podnosi  Opštini,  Podnosilac  prijave dostavlja sledeće dokaze:

 

IZJAVA-STRANKE-2

I Z J A V A stranke BR. 1. PODNOSIOCA PRIJAVE

1 Obrazac za prijavljivanje GM

 

 • Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;
 • Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (Napomena: obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljeno lice);
 • Fotokopiju lične karte (obe strane), odnosno očitanu ličnu kartu ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
 • Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osim predmetne nepokretnosti; da ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji; da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambene potrebe;
 • Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
  • za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova – izjava overena kod  nadležnog organa;

6)   Dokaz o prihodima;

 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i to u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, potrebno je dostaviti izjavu overenu kod nadležnog organa da je nezaposlen i da nema primanja;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv; u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode po osnovu penzije, potrebno je dostaviti izjavu overenu kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

7) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, a ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);

8) Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

9) Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju –       rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, ne stariji od godinu dana (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);
 • Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
  • potvrda o smrti bračnog druga;
  • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
  • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
  • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 • List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu nepokretnost;
 • Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno za ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji);
 • Dokaz o legalizaciji, odnosno ozakonjenju nepokretnosti, najkasnije do donošenja Odluke, a po pozivu Komisije za dostavu navedenog dokaza.

Dokazi iz stava 1. ovog dela podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog dela, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Navodi iz izjava predviđenih stavom 1. ovog dela, mogu biti predmet provere od strane Komisije.

 

V PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

 

Prijava  se dostavlja u pisarnicu Opštine Sremski Karlovci ili putem pošte na adresu: Trg Branka Radičevića 1,  21205 Sremski Karlovci sa napomenom „ Za Javni poziv – za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima kroz dodelu građevinskog  materijala za poboljšanje uslova stanovanja “

 

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM JE 28. SEPTEMBAR 2020. GODINE

 

VI POSTUPAK ZA ODLUČIVANjE

 

Prijavu podnetu nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv, Komisija ne razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neblagovremenu.

Ako prijava sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po istoj ili ako je nerazumljiva ili nepotpuna, Podnosilac prijave se pisanim putem poziva da u roku koji odredi Komisija otkloni uočene nedostatke, uz upozorenje na posledice propuštanja.

Prijavu u pogledu koje Podnosilac prijave ne otkloni nedostatke i to u roku određenom za postupanje, Komisija ne razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neurednu.

Protiv rešenja Komisije iz st. 1. i 3. ovog dela, zainteresovano lice može uložiti žalbu Opštinskom veću Opštine Sremski Karlovci, preko Komisije, u roku od 15 (dana) od dana dostavljanja navedenog rešenja.

Prijavu u pogledu koje Podnosilac prijave otkloni uočene nedostatke, u roku iz stava 2. ovog dela, Komisija razmatra, kao da je od početka bila uredna.

Prijavu koja je blagovremena i koja ne sadrži formalni nedostatak ili u pogledu koje je postupljeno u skladu sa stavom 5  ovog dela, Komisija razmatra i utvrđuje ispunjenost uslova.

Prijavu u pogledu koje nisu ispunjeni uslovi iz I i II dela, Komisija ne boduje, već istu rešenjem odbija, kao neosnovanu.

Ukoliko se na osnovu dokumentacije iz dela IV utvrdi da je nepokretnost sa kojom Podnosilac prijave konkuriše za Pomoć, izgrađena bez odobrenja za gradnju, a da za istu nije podnet zahtev za legalizaciju ili da je podnet zahtev za legalizaciju, ali da se nalazi na zemljištu koje, u skladu sa informacijom o lokaciji, nije predviđeno za individualnu stambenu gradnju, ili ako se utvrdi da nije pokrenut postupak ozakonjenja, Komisija rešenjem odbija prijavu.

Ukoliko Podnosilac prijave, po pozivu Komisije, u roku koji odredi Komisija, ne dostavi dokaz da je postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja nepokretnosti okončan, Komisija će rešenjem odbiti prijavu.

Komisija može rešenjem odbiti prijavu u svakom momentu u toku postupka, ukoliko na osnovu dokumentacije koju je Podnosilac prijave dostavio, pa i na osnovu nepotpune dokumentacije, utvrdi da je zahtev za dodelu Pomoći neosnovan i da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ispunjavaju uslove za rešavanje stambene potrebe, navedene u I i II delu ovog Javnog poziva.

Procenu uslovnosti predmetne nepokretnosti za život i stanovanje, opis i stručno mišljenje daje stručna služba Opštine. Ukoliko se na osnovu stručnog mišljenja stručne službe Opštine utvrdi da je bruto površina nepokretnosti uslovna za stanovanje po članu porodičnog domaćinstva veća od 24 m2, Komisija će rešenjem odbiti prijavu kao neosnovanu.

Protiv rešenja Komisije o odbijanju prijave iz ovog dela, zainteresovano lice može uložiti žalbu Opštinskom veću Opštine Sremski Karlovci, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja navedenog rešenja.

U pogledu prijava kod kojih su ispunjeni uslovi iz dela I i II ovog Javnog poziva, Komisija vrši bodovanje, u skladu sa merilima iz III dela.

Ukoliko do donošenja Odluke premine Podnosilac prijave ili član, odnosno članovi porodičnog domaćinstva, isti neće biti razmatrani, niti bodovani. U slučaju da premine Podnosilac prijave, Komisija razmatra ostale članove bez obzira da li su evidentirani kao interno rasaljena lica. Ukoliko do donošenja Odluke Podnosilac prijave prijavi novorođenog člana, odnosno članove domaćinstva, Komisija iste razmatra i boduje.

Prilikom donošenja Odluke, Komisija uzima u obzir onaj broj članova domaćinstva koji je Podnosilac prijave naveo u prijavi na Javni poziv, osim kada su u pitanju preminuli ili novorođeni članovi.

Ukoliko Podnosilac prijave do donošenja Odluke, dostavi dokaze o tome da on ili neko od članova njegovog porodičnog domaćinstva boluje od bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, odnosno ukoliko neko od njih, nakon podnošenja prijave na Javni poziv oboli od bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, Komisija navedeno uzima u obzir prilikom razmatranja i bodovanja prijava.

Na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave ostvari, Komisija utvrđuje Predlog liste korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Predlog liste).

U pogledu prijava koje ispunjavaju uslove, Komisija vrši dodatne provere podataka o licima navedenim u prijavi, i to u evidenciji trajnih rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije.

Predlog liste Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine.

Radi utvrđivanja količine i vrste građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne nepokretnosti, stručna služba Opštine vrši tehničku procenu objekata podnosilaca prijava koji su rangirani i Komisiji dostavlja pojedinačne izveštaje sa specifikacijom građevinskog materijala.

Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Predloga liste.

Komisija je obavezna da na pristigle prigovore odgovori u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Nakon provere navoda iz prigovora i utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno nakon isteka roka za odgovor na prigovore, Komisija utvrđuje Konačnu listu korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Konačna lista).

Konačnu listu Komisija objavljuje odmah po utvrđivanju na oglasnoj tabli Opštine.

Na osnovu Konačne liste Komisija donosi Odluku, koja se dostavlja licima koja su obuhvaćena Odlukom, a koja imaju pravo žalbe na Odluku Opštinskom veću Opštine Sremski Karlovci, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja Odluke.

Na osnovu Odluke, Opština i korisnik Pomoći zaključuju ugovor o dodeli građevinskog materijala.

 

 

 

Predsednik Komisije

 

Brigita Dimitrijević, s.r.

 

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći

namenjenih poboljšanju uslova stanovanja

porodica interno raseljenih lica

na teritoriji Opštine Sremski Karlovci

kroz nabavku građevinskog materijala

Broj: 020-14/2020-I/2-2

Dana,  28. avgusta 2020. godine

Sremski Karlovci

 

 

 

 

 

Prethodni tekstAleksandar Stojkečić predsednik opštine Sremski Karlovci
Sledeći tekstNovi teren za basket u naselju Doka