Na osnovu člana 3.i člana 17. Odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu (“Službeni list Autonomne pokrajine Vojvodine“, broj 66/22-izmene i dopune),  Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA KOJE SU IMALE (IMAJU) STATUS IZBEGLOG, PROGNANOG ILI RASELjENOG LICA, A U SKLADU SA NACIONALNOM STRATEGIJOM ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ŽENA I AKTIVNOSTI U PRAVCU POBOLjŠANjA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

 

I

 

Javni poziv se raspisuje za korisnice koje u skladu sa zakonom imaju ili su imale status izbeglih, prognanih ili raseljenih lica na teritoriji Republike Srbije, a imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Javni poziv se raspisuje za korisnice koje  imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji sledećih  opština                                 AP Vojvodine:  Novi Bečej, Sombor, Bačka Palanka, Stara Pazova, Sremski Karlovci, Bač, Žabalj i Žitište.

Pomoć se odobrava jednokratno i bespovratno, u vidu mehanizacije, mašina, opreme i alata za obavljanje proizvodnih ili uslužnih delatnosti, u cilju ekonomskog osnaživanja žena i stvaranja materijalnih uslova za njihovu potpunu i trajnu integraciju.

Maksimalna vrednost pomoći je 200.000,00 dinara po korisnici a ukupan iznos sredstava predviđen za ovaj javni poziv iznosi 4.000.000,00 dinara.

II

 

Uz Prijavu na Javni poziv, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Rešenje o statusu (Rešenje o dobijanju ili ukidanju statusa izbeglog ili prognanog lica) ili dokaz o podnetom zahtevu za prestanak statusa izbeglog ili prognanog lica;
 2. Dokaz o podnetom zahtevu za prijem u državljanstvo za sebe i članove porodice (za lica koja su u statusu izbeglica);
 3. 3. Objedinjenu izjavu overenu kod notara da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi istovetan integracioni ili povratnički program kao i da podnosilac i članovi njegovog domaćinstva nisu povratnici iz migracije u treće zemlje;
 4. Potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini zarade, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, odsečak od penzije ili drugi odgovarajući dokument o visini primanja podnosioca zahteva i članova porodičnog domaćinstva;
 5. Kopije ličnih karata za sve punoletne članove domaćinstva, izvod iz matične knjige rođenih za maloletne članove domaćinstva, izvod iz matične knjige venčanih odnosno drugi važeći dokument koji dokazuje srodstvo;
 6. Medicinska dokumentacija o bolestima većeg socijalno-medicinskog značaja;
 7. Dokaz o smaljenju ili gubitku radne sposobonosti ili telesno oštećenje podnosioca ili članova domaćinstva;
 8. Potvrda o samohranosti roditelja;
 9. Za podnosioce koji su izgubili člana porodice usled radnih dešavanja kao i porodice ratnih vojnih invalida dostavlja se odgovarajuća dokumentacija;
 10. Žrtve porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad;
 11. Potvrda o školovanju (za učenike i studente);

 

Prijava na javni poziv za ekonomsko osnaživanje žena

Upitnik za ekonomsko osnaživanje žena

Izjava za ekonomsko osnaživanje žena

 

Napred navedeni dokazi podnose se u fotokopiji, osim prijave i overene izjave, s tim da Fond može tražiti od korisnika da podnesu i originale na uvid.

 

III

 

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima iz „Pravilnika o uslovima i kriterijumima za izbor korisnica za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje žena“ (Pravilnik). Nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi podneti od neovlašćenih lica neće se razmatrati. Komisija će na osnovu Pravilnika doneti preliminarnu odluku o dodeli pomoći a nakon isteka roka za žalbu, Upravni odbor Fonda će doneti konačnu rang listu na osnovu koje će se zaključiti ugovori sa izabranim korisnicima.

Prednost prilikom odlučivanja  će imati kandidatkinje koje ranije nisu dobijale ovu vrstu pomoći.

 

IV

 

Javni poziv traje od 03. februara  do 03. marta 2021. godine.

Obrazac Prijave, kao i ostale informacije, mogu se dobiti u prostorijama Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, u Novom Sadu, i kod poverenika za izbeglice i migracije u opštinama obuhvaćenim Javnim pozivom. Za dodatne informacije u vezi sa  Javnim pozivom  možete se obratiti  Fondu za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25, na telefon 021/475 4 295 ili na imejl: uprava@fondirpvojvodine.rs

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti podneti na adresu: Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25 sa naznakom za „Javni poziv – ekonomsko osnaživanje žena“.