Od 23. novembara 2021. godine do 7. decembra 2021. godine održava se javna rasprava o Nacrtu lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Sremski Karlovci za period od 2022. do  2025. Godine.

U okviru Javne rasprave, 1. decembra 2021. godine, održana je Prezentacija Nacrta lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Sremski Karlovci za period od 2022. do  2025. godine za svu zainteresovanu javnost.

LAP je preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi JLS i drugih organa javne vlasti koji na lokalnom nivou zadovoljavaju potrebe i interese lokalnog stanovništva i lokalne zajednice. Postoji više pristupa i koncepata u izradi lokalnih strateških i planskih dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije, koji mogu imati različite inicijatore, različite polazne osnove i pretpostavke, različita ishodišta i efekte. LAP koji se predlaže zasnovan je na identifikovanju normativnih, institucionalnih, organizacionih i praktičnih rizika za nastanak korupcije i na sprovođenju mera za njihovo otklanjanje, odnosno na otklanjanju uzroka za nastanak korupcije, zloupotreba i nepravilnosti i otklanjanju lošeg upravljanja u najširem smislu reči. Svrha ovog dokumenta, odnosno njegovog usvajanja, efikasne primene, konzistentnog praćenja i merenja efekata jeste da jedinice lokalne samouprave učini otpornijim i osetljivijim na koruptivne rizike koji postoje u okviru u kojem lokalna samouprava ostvaruje svoje nadležnosti, odnosno da u perspektivi utiče na smanjenje korupcije.

Prezentaciju su održali koordinator Radne grupe za izradu Nacrta LAP-a Olga Trifković Tucakov, član Radne grupe Stefan Gnip, kao i Rajko Marinković, član Radne grupe i predstavnik udruženja građana.

Dokument je izrađen u okviru Projekta USAID-a za odgovornu vlast uz tehničku pomoć organizacije Transparenost Srbija.

Prethodni tekstNajbolji studenti u Sremskim Karlovcima dobili ugovore o stipendijama
Sledeći tekstObaveštenje za referendum