уторак, 17 маја, 2022

Одељење за друштвене делатности

Руководилац одељења: Нада Остојић Агбаба
Телефон: 021/685-3007
е маил: ostojic.agbaba@sremski-karlovci.org.rs

Одељење за друштвене делатности обавља следеће послове: праћење и обезбеђивањеусловазафункционисање и развој у областипредшколскогваспитања и образовања, основног и средњегобразовања, културе, спорта, дечије и социјалнезаштите, борачко-инвалидске заштите, јавногздравља и примарне здравствене заштите; програма и пројеката за младе; управне, планске, аналитичке и друге стручне послове из ових области; надзор над радом установа у друштвеним делатностима у којима је оснивач Општина; праћење стања и остваривање програма рада и развоја установа; предлагање мера у циљу спровођења утврђене политике у овим областима; праћење спровођења прописа; вођење другостепеног поступка о правима из области социјалне заштите која су у надлежности Општине; стручне и административне послове за комисије из надлежности Одељења; издаје уверења о подацима о којима води евиденцију и спроводи поступак у вези са издавањем уверења о чињеницама о којима се не води евиденција; учествује у изради стратегија и програма развоја у области дечије и социјалне заштите, примарне здравствене заштите, предшколског образовања и васпитања, побољшања и унапређења положаја младих; обавља послове који се односе на оснивање установа у области образовања и васпитања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, културе, физичке културе и спорта; израђује акте којима се утврђују нормативи и стандарди за обављање делатности установа чији је оснивач Општина; предлагање одлуке о мрежи установа дечије и социјалне заштите, основног образовања; води евиденцију деце која су стасала за похађање предшколског програма образовања и васпитања и полазак  у школу; доношење програма мера и активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда; смештај у домове, опоравак, регресирање превоза ученика средњих школа и студената; припрему предлоге општих и других аката, извештаја и анализа за потребе органа Општине; вођење управног поступка о праву на родитељски додатак; обавља послове у вези са унапређењем ученичког и студентског стандарда; обавља стручне и административне послове за Комисију за доделу ученичких и студентских стипендија; прати законитост рада у јавним службама чији је оснивач Општина; учествује у изради плана развоја културе у Општини;  обавља стручне и административне послове у вези са расписаним јавним конкурсом за пројекте из области културе који ће се финансирати из буџета Општине;  организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину контролу појединачних захтева за плаћање; обавља послове у вези са обезбеђивањем друштвене бриге за јавно здравље на ниову Општине, у складу са законом; обавља послове утврђивања статуса избеглих, прогнаних и интернорасељених лица и њиховог збрињавања; остварује сарадњу са општинским Саветом за међунационалне односе и националним саветима националних мањина и прати остваривање послова из њихове надлежности;  пружа стручну помоћ удружењима грађана која се оснивају у циљу развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима; пружа стручну помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама која раде на територији Општине;остварује сарадњу са организацијама цивилног друштва, верским заједницама и организацијом Црвеног крста; обавља послове Канцеларије за младе;прати стање и предлаже мере за  остваривање родне равноправности у органима општине, јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина;стручне послове за потребе радних тела образованих на основу закона или општих аката Скупштине општине која се баве питањима из области дечије, социјалне, здравствене заштите, међунационалним односима, културе, вероисповести, демографских кретања и другим питањима од значаја за развој и унапређење других облика стваралаштва; израђује нацрте и предлоге  општих и појединачних аката које доносе други органи Општине, а односе се на питања у вези са друштвеним делатностима;

У одељењу се обављају и следећи послови: пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода; предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода; организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све  превентивне и оперативне мере заштите  живота и имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији Општине.

Одељење врши и друге послове по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.

Сремски Карловци

Karloca
broken clouds
26.5 ° C
27.7 °
26 °
44 %
6.2kmh
84 %
Уто
26 °
Сре
19 °
Чет
23 °
Пет
27 °
Суб
29 °