subota, 13 avgusta, 2022

Odeljenje za društvene delatnosti

Rukovodilac odeljenja: Nada Ostojić Agbaba
Telefon: 021/685-3007
e mail: ostojic.agbaba@sremski-karlovci.org.rs

Odeljenje za društvene delatnosti obavlja sledeće poslove: praćenje i obezbeđivanjeuslovazafunkcionisanje i razvoj u oblastipredškolskogvaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjegobrazovanja, kulture, sporta, dečije i socijalnezaštite, boračko-invalidske zaštite, javnogzdravlja i primarne zdravstvene zaštite; programa i projekata za mlade; upravne, planske, analitičke i druge stručne poslove iz ovih oblasti; nadzor nad radom ustanova u društvenim delatnostima u kojima je osnivač Opština; praćenje stanja i ostvarivanje programa rada i razvoja ustanova; predlaganje mera u cilju sprovođenja utvrđene politike u ovim oblastima; praćenje sprovođenja propisa; vođenje drugostepenog postupka o pravima iz oblasti socijalne zaštite koja su u nadležnosti Opštine; stručne i administrativne poslove za komisije iz nadležnosti Odeljenja; izdaje uverenja o podacima o kojima vodi evidenciju i sprovodi postupak u vezi sa izdavanjem uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi evidencija; učestvuje u izradi strategija i programa razvoja u oblasti dečije i socijalne zaštite, primarne zdravstvene zaštite, predškolskog obrazovanja i vaspitanja, poboljšanja i unapređenja položaja mladih; obavlja poslove koji se odnose na osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, primarne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, kulture, fizičke kulture i sporta; izrađuje akte kojima se utvrđuju normativi i standardi za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač Opština; predlaganje odluke o mreži ustanova dečije i socijalne zaštite, osnovnog obrazovanja; vodi evidenciju dece koja su stasala za pohađanje predškolskog programa obrazovanja i vaspitanja i polazak  u školu; donošenje programa mera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta i razvoj oblika i usluga socijalne zaštite, u oblasti učeničkog i studentskog standarda; smeštaj u domove, oporavak, regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata; pripremu predloge opštih i drugih akata, izveštaja i analiza za potrebe organa Opštine; vođenje upravnog postupka o pravu na roditeljski dodatak; obavlja poslove u vezi sa unapređenjem učeničkog i studentskog standarda; obavlja stručne i administrativne poslove za Komisiju za dodelu učeničkih i studentskih stipendija; prati zakonitost rada u javnim službama čiji je osnivač Opština; učestvuje u izradi plana razvoja kulture u Opštini;  obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa raspisanim javnim konkursom za projekte iz oblasti kulture koji će se finansirati iz budžeta Opštine;  organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za Opštinu kontrolu pojedinačnih zahteva za plaćanje; obavlja poslove u vezi sa obezbeđivanjem društvene brige za javno zdravlje na niovu Opštine, u skladu sa zakonom; obavlja poslove utvrđivanja statusa izbeglih, prognanih i internoraseljenih lica i njihovog zbrinjavanja; ostvaruje saradnju sa opštinskim Savetom za međunacionalne odnose i nacionalnim savetima nacionalnih manjina i prati ostvarivanje poslova iz njihove nadležnosti;  pruža stručnu pomoć udruženjima građana koja se osnivaju u cilju razvoja različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima; pruža stručnu pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama koja rade na teritoriji Opštine;ostvaruje saradnju sa organizacijama civilnog društva, verskim zajednicama i organizacijom Crvenog krsta; obavlja poslove Kancelarije za mlade;prati stanje i predlaže mere za  ostvarivanje rodne ravnopravnosti u organima opštine, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština;stručne poslove za potrebe radnih tela obrazovanih na osnovu zakona ili opštih akata Skupštine opštine koja se bave pitanjima iz oblasti dečije, socijalne, zdravstvene zaštite, međunacionalnim odnosima, kulture, veroispovesti, demografskih kretanja i drugim pitanjima od značaja za razvoj i unapređenje drugih oblika stvaralaštva; izrađuje nacrte i predloge  opštih i pojedinačnih akata koje donose drugi organi Opštine, a odnose se na pitanja u vezi sa društvenim delatnostima;

U odeljenju se obavljaju i sledeći poslovi: pružanje stručne pomoći, pripremu dokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo; izradu mera zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda; preduzimanje mera ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica od elementarnih nepogoda; organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve  preventivne i operativne mere zaštite  života i imovine građana; preduzimanje mera i praćenje realizacije mera iz planova odbrane i planova za vanredne situacije, posebno u delu preduzimanja preventivnih mera i procene rizika; sagledavanje posledica šteta nastalih elementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Opštinskog štaba za vanredne situacije i jedinica civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji Opštine.

Odeljenje vrši i druge poslove po nalogu predsednika Opštine i načelnika Opštinske uprave.

Sremski Karlovci

Karloca
overcast clouds
19 ° C
19.9 °
19 °
61 %
2.4kmh
100 %
Sub
20 °
Ned
28 °
Pon
34 °
Uto
35 °
Sre
37 °