уторак, 17 маја, 2022

Организациона структура Општинске управе

У оквиру Општинске управе образују се основне унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних послова- Одељења и Кабинет председника општине,  као посебна организациона јединица.

Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: службе.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА у складу са законом:

  1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског веће;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  6. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
  7. обавља стручне и административно-техничке послове  за потребе рада  Скупштине општине, председника Општине и Општинског веће;
  8. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње;
  9. oбављастручне и друге послове које утврди Скупштина, Председник и Општинсковеће.

Сремски Карловци

Karloca
broken clouds
26.5 ° C
27.7 °
26 °
44 %
6.2kmh
84 %
Уто
26 °
Сре
19 °
Чет
23 °
Пет
27 °
Суб
29 °