Услуге

                                                             09.04.2021.

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

  31.12.2020.

Услуге ПДТ за реконструкцију  Прерадовићеве улице са пропратном комуналном инфраструктуром-редни број ЈН ОП бр. 0002

10.07.2020.

       ИЗРАДА ГЕОМЕХАНИЧКИХ ЕЛАБОРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПДР-а ЕШИКОВАЧКИ ВИНОГРАДИ И ПДР-а МЕЂУНАРОДНОГ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА

                                                            07.07.2020.

                                     УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА

ПАРТИЈА БР.1- Услуге ресторана са рибљим специјалитетима

ПАРТИЈА БР.2- Услуге ресторана домаће кухиње и кетеринга

                                                             02.07.2020.

                                          -УСЛУГЕ ПДТ НФРАСТРУКТУРЕ-

 ПАРТИЈА БР.1- Услуге ПДТ за реконструкцију улице Карловачких ђака са пропратном комуналном инфраструктуром

ПАРТИЈА БР.2- Услуге ПДТ за реконструкцију  Карађорђеве улице са пропратном комуналном инфраструктуром

ПАРТИЈА БР.3- Услуге ПДТ за реконструкцију  Прерадовићеве улице са пропратном комуналном инфраструктуром

ПАРТИЈА БР.4-Услуге ПДТ за изградњу прикључка на државни пут

                                                            24.06.2020.

                           ХОРИЗОНТАЛНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

                                                               17.06.2020.

ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНЕ И СТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ДЕЛА ЦЕНТРА НАСЕЉА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА СА ИЗГРАДЊОМ ПОТРЕБНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

                                                     26.05.2020

        ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО -ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ                                                   МОСТА  НА СЕЛИШТУ

14.05.2020.

ПАРТИЈА БР.1-УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА

07.05.2020.

ПОМОЋ У КУЋИ

22.04.2020.

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ЦЕЛОКУПНОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ.

28.12.2019.

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА УШТЕДЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРИМЕНОМ „LED“ ТЕХНОЛОГИЈЕ, О КОЈЕМ ЈЕ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ ДАЛА РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО БРОЈ 27/2019 ОД 15.07.2019. ГОДИНЕ.

20.08.2019.

OДРЖАВАЊЕ АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА

Број ЈН ППБОЈППП : III-1-2-1

16.08.2019.

Креирање и пилотирање програма „Мала школа раног развоја“

25. 06. 2019.

Израда пројектно техничке документације за изградњу водовода и атмосферске канализације-

Партија I-Израда пројектно техничке документације за реконструкцију водовода са појачаном геодезијом- Матошева улица  

Партија II- Израда пројектно техничке документације за изградњу атмосферске каналиције у зони „Калварија“

ЈН ОП IV-1-2-7

 

20.06.2019.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ МОСТА НА СЕЛИШТУ ЈН ОП IX-1-2-9

14.06.2019.

ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ- ПАРТИЈА II-ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА 2019.“

 

15.04.2019.

УСЛУГЕ ВАТРОМЕТА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ЈН МВ I/2-1-2-16

12. 04. 2019.

УСЛУГЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“, ЈН МВ VII-1-2-18

11. 04. 2019.

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА, ЈН МВ III-1-2-2

09. 04. 2019.

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈА, ЈН МВ I/2-1-2-17

Партија  I:  Обезбеђења манифестација „Пролећни фестивал вина 2019.“ и

Партија II: Обезбеђење манифестације „Карловачка берба грожђа 2019.“

 

 

09. 04. 2019.

ХОРИЗОНТАЛНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА-ЈН МВ IX-1-2-5

 

26. 03. 2019.

ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ- ПАРТИЈА 1-ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ ВИНА 2019.“

 

14. 03. 2019.

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

12. 03. 2019.

ГЕОМЕХАНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И ШЛИЦОВАЊЕ ТЕРЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА, ЈН МВ IV-1-2-11

 

11.03.2019.

Израда пројектно- техничке документације за ревитализацију фасада у улицама Митрополита Стратимировића и Партријарха Рајачића и Тргу Бранка Радичевића у Сремским Карловцима, ЈН ОП 1.2.13


26.02.2019.

УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА

 

04. 12. 2018.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКЕ И ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗГРАДЕ МАГИСТРАТА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА,  ЈН МВ 1.2.19

03. 12. 2018.

Израда пројектно-техничке документације за санацију и конзервацију фасада у центру насеља Сремски Карловци, редни број ЈН МВ 1.2.16.

 

03. 12. 2018.

Чишћење атмосферских канала, ЈН МВ 1.2.18

26. 10. 2018.

Чишћење атмосферских канала, ЈН МВ IX-1-2-18

19.10.2018.

Израда пројектно техничке документације за партерно уређење дела центра насеља Сремски  Карловци са изградњом потребне инфраструктурне мреже ЈН ОП IV-1-2-17

12. 10 2018.

УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА ЈН МВ IV-1-2-9

22. 08. 2018.

УСЛУГЕ УКЛАЊАЊА ШИБЉА И ПОДРАСТА УЗ ДРЖАВНИ ПУТ II А РЕДА, ЈН МВ IX-1-2-15

13. 08. 2018. године

 УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА 2018“

27.07.2018.

Услуге организовања манифестације „Карловачка берба грожђа 2018.“

19. 07. 2018.

ЈН ППБОППП Услуге одржавања апликативног софтвера

04. 07. 2018.

РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ, ЈН МВ I/2-1-2-8

02. 07. 2018.

УСЛУГЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“,ЈН МВ VII-1-2-11

13. 06. 2018.

Поновљен поступак-

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улица у делу Сремских Карловаца- КАЛВАРИЈА, ЈН МВ IV-1-2-12

01. 06. 2018.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улица у делу Сремских Карловаца- КАЛВАРИЈА, ЈН МВ IV-1-2-12

11. 05. 2018.

УСЛУГE ОБЕЗБЕЂЕЊА

Партија број II- Обезбеђење објеката

13.04.2018.

Услуге обезбеђења- Партија број II, Услуге обезбеђења објеката ЈНМВ III-1-2-2

12. 04. 2018.

УСЛУГЕ  ОБЕЗБЕЂЕЊА, Партија број I- Обезбеђење манифестације

„Пролећни фестивал вина 2018.“ ЈН МВ III-1-2-2

04. 04. 2018.

Услуге кречења зграде Магистрата

III-1-2-3

30. 03. 2018.

Организација манифестације „ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ ВИНА 2018“ ЈН МВ I/2-1-2-4

26. 03 .2018.

СРУЧНИ НАДЗОР, редни број ЈН МВ IV-1-2-9

21. 12. 2017.

Услуге насипања путева у грађевинском и ванграђевинском реону, ЈН МБ VIII-1-2-22


07. 11. 2017.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију саобраћајнице Матошеве улице и техничке документације за изградњу канализације у Матошевој улици и у делу улице Андреа Волног

26. 10. 2017.

Израда пројектно-техничке документације за проширење пута за Стражилово са водоводом и канализацијом , деоница Дудара- Белило-Стражилово ЈН ОП IV-1-2-8

19. 10. 2017.

Израда пројектно- техничке документације за изградњу канализационе мреже са прикључцима за социјалне станове на Черату, ЈН МВ IV-1-2-10

18. 10. 2017.

Услуге израде пројектно-техничке документације за партерно уређење дела центра насеља Сремски Карловци са изградњом потребне инфраструктурне мреже, број V-1-2-16- поновљен поступак

12. 10. 2017.

Пројекат реконструкције пешачке стазе у улици Карловачких ђака и окретнице на Дудари, ЈН МВ  IV-1-2-12

05. 10. 2017.

ХОРИЗОНТАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, ЈН МВ IX-1-2-13

27.09.2017.

Израда пројектно техничке документације за изградњу атмосферске канализације у улици Браће Анђелић, ЈН МВ IV 1-2-21

26.09.2017.

Извођење инжењерскогеолошких истраживања и израда Елабората о инжењерско геолошким-геотехничким условима за израду ПДР-а потеса Ровине са окружењем  у Сремским Карловцима, ЈН МВ V 1-2-19

26.09.2017.

Израда пројектно техничке документације за адаптацију дела простора у Дому здравља у Сремским Карловцима, ЈН МВ IV 1-2-20

19. 09. 2017.

Услуге израде пројектно-техничке документације за партерно уређење дела центра насеља Сремски Карловци са изградњом потребне инфраструктурне мреже, број V-1-2-16

16. 08. 2017.

УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА 2017“ ЈН МВ I/2-1-2-17

15. 08. 2017.

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЈНМВ III-1-2-15

09. 08. 2017.

ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ГРАЂЕВИНСКОМ И ВАНГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ – ЈН МВ VIII-1-2-18

02. 08. 2017.

УСЛУГЕОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „Карловачка берба грожђа 2017.“

ЈН МВ I/2-1-2-7

02. 08. 2017.

УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА 2017“

19. 07. 2017. Одржавање апликативног софтвера
ППБОЈППП III-1-2-4

  28. 06. 2017.   Угоститељске услуге ресторана ЈНМВ I/2-1-2-6

   21. 06. 2017.         Услуге обезбеђења ЈНМВ III-1-2-15

Jавнa набавкa услуга: Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице Браће Анђелића – јавна расвета, водовод  и саобраћајница; Редни број ЈН МВ IV-1-2-14

31. март 2017.

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

 

29.12.2016.

САНАЦИЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

27. октобар 2016.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
25. октобар 2016.
 
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНИХ ПУТЕВА ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА
06. септембар 2016.
 
УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА РИБЉИМ СПЕЦИЈАЛИТЕТИМА
 
УСЛУГА СМЕШТАЈА
 

11.08.2016.

ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА 2016“

20. 07. 2016.

– Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ПП одржавање апликативнх софтвера

– Обавештење о закљученом уговору

ОДНОШЕЊЕ КРУПНОГ ОТПАДА (поновљен поступак)

23.05.2016.

22.04.2016.

ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

17.03.2016.

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА, ЈН МВ В-002-6