РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ,

ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

НОВИ САД

Број:04/18-4

Дана:07.03.2018.године

 

На основу члана 28. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и члана 19. Статута Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима је на 04. седници трећег сазива одржаној 07. марта 2018. године, донео следећу:

 

ОДЛУКУ 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

 

документација:

пријава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈП студенти

 

Члан  1.

Право на учешће по овом Јавном позиву  могу остварити лица која су имала (имају) у складу са законом статус избеглих или расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда (21. децембар 2006. године), тј. студенти основних академских студија (изузев студената прве године) на територији Републике Србије, а који се пријаве на Јавни позив  од  8. марта до 2. априла 2018. године,

 

Члан 2.

Услови за пружање једнократне финансијске помоћи студентима основних академских студија на територији АП Војводине из избегличких и расељеничких породица са територије АП Војводине су:

 1. да је подносилац пријаве на Јавни позив или родитељ имао статус избеглог или расељеног лица на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда, односно 21. децембра 2006. године,
 2. да су подносилац приjаве и чланови његовог породичног домаћинства поднели захтев за пријем у држављанство Републике Србије или су већ добили држављанство Републике Србије,
 3. да су подносилац пријаве и чланова породичног домаћинства наведених на пријави у родитељском или старатељском односу,
 4. да подносилац пријаве у току досадашњих студија има успех изнад 7,00
 5. да подносилац пријаве до сада редовно похађа студије.

 

Члан 3.

Испуњеност услова из члана 2. подносилац пријаве на Јавни позив доказује подношењем одговарајућих исправа (фотокопија), који су од значаја за утврђивање основаности захтева и то:

 1. за доказивање статуса избеглице и интерно расељеног лица, прилаже се фотокопија избегличке легитимације или легитимације расељеног лица, односно потврда повереника за избеглице о постојању избегличког статуса, за подносиоца или родитеља,
 2. за доказивање да је поднет захтев за држављанство прилаже се потврда надлежног органа унутрашњих послова или решење о добијеном држављанству Републике Србије за подносиоца пријаве и све чланове домаћинства који су наведени на пријави,
 3. за доказивање да су подносилац пријаве (студент) и чланови породичног домаћинства наведени на пријави у родитељком или старатељском осносу прилаже копија личне карте, извод из матичне књиге рођених или доказ о старатељству,
 4. за доказивање успеха у току досадашњих студија прилаже се фотокопија индекса и потврда факултета о оценама и просеку до сада завршених година студија,
 5. за доказивање редовног похађања студија прилаже се уверење о редовном статусу студента.

 

Члан 4.

Остала релевантна документација коју подносилац пријаве доставља је:

 1. за доказивање успеха студента прилаже се фотокопија индекса, фотокопије признања за прва три места освојена на међународним такмичењима или скуповима такмичарског карактера из научно-образовног, образовно-уметничког или спортског поља, уверење о статусу студента, тј. доказ да је студент на буџету или самофинансирајући,
 2. за нарушено здравствено стање и инвалидност прилаже се одговарајућа копија лекарског уверења са дијагнозом или фотокопија решења о утврђивању инвалидности,
 3. за материјални положај породичног домаћинства потврде предузећа у којима су запослени, потврда Националне службе за запошљавање (поднети за сва лица наведена у пријави).

 

Члан 5.

            Висина средстава која се одобравају износе 30.000,00 динара по студенту и уплаћују се на рачун студента у року од 60 дана од одлуке Управног одбора којом се одобравају средства конкретном студенту.

 

Члан 6.

Пријава на Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи студентима основних академских студија на територији АП Војводине подноси се на прописаном обрасцу, који се може добити у просторијама Фонда, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, преузети са сајта www.fondajnfort.rs. или код општинских повереника за избеглице и миграције.

Фонд ће разматрати само пријаве које су које су у складу са Јавним позивом и Статутом Фонда.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни позив неће бити разматране.

Пријава на Позив из става 1. овог члана подноси се непосредно Фонду или путем поште препорученом пошиљком.

 

Члан 7.

За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Билевар Михајла Пупина 25, Нови Сад или на број телефона 021/475 4 295.