Zaštita prava pacijenata

U skladu sa članom 38. Zakona o pravima pacijenata („Službeni glasnik RS“ br.45/2013 i 25/2019 – dr. zakon) u Opštini Sremski Karlovci određeno je lice koje obavlja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata.

Savetnik pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik, može podneti prigovor savetniku pacijenata usmeno ili pismeno na zapisnik. Uz prigovor prilaže fotokopiju dokumentacije sa kojom raspolaže i kojom upotpunjuje svoje navode u prigovoru. Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti, savetnik pacijenata sačinjava izveštaj koji u roku od tri dana dostavlja podnosiocu prigovora, rukovodiocu zdravstvene jedinice i direktoru zdravstvene ustanove, odnosno osnivaču privatne prakse.

Ukoliko je podnosilac prigovora nezadovoljan izveštajem i radom savetnika pacijenata, može se obratiti Savetu za zdravlje, zdravstvenoj inspekciji ili nadležnom organu organizacije zdravstvenog osiguranja kod koje je osiguran.