ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

(„Sl. glasnik“, br. 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje)

JAVNO DOSTAVLjANjE

Član 78.

 (1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;

2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;

3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.


Kosovac B. Rešenje o ozakonjenju

Prethodni tekstODLUKA o produženju roka za podnošenje prijava na Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji opštine Sremski Karlovci za 2022. godinu
Sledeći tekstODLUKA o produženju roka za podnošenje prijava na Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termo-tehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Sremski Karlovci za 2022. godinu